1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Aby děti věděly .../Semina?e/Prva Unie

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Prva UnieLISTINA ZKLADNCH PRV UNIE - PREAMBULE

Nrody Evropy, vytv?ejce mezi sebou stle t?sn?j unii, se rozhodly sdlet mrovou budoucnost zaloenou na spole?nch hodnotch.
Unie, v?doma si svho duchovnho a morlnho d?dictv, se zakld na ned?litelnch a veobecnch hodnotch lidsk d?stojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spo?v na zsadch demokracie a prvnho sttu. Do st?edu sv ?innosti stav jednotlivce tm, e zavd ob?anstv Unie a vytv? prostor svobody, bezpe?nosti a prva.
Unie p?ispv k zachovn a rozvjen t?chto spole?nch hodnot p?i rozmanitosti kultur a tradic nrod? Evropy, nrodn identity ?lenskch stt? a uspo?dn jejich ve?ejn moci na sttn, regionln a mstn rovni; usiluje o podporu vyvenho a udritelnho rozvoje a zaji?uje voln pohyb osob, slueb, zbo a kapitlu, jako i svobodu usazovn.
K tomuto ?elu je nezbytn poslit ochranu zkladnch prv s ohledem na spole?ensk vvoj, sociln pokrok a v?deckotechnologick rozvoj z?eteln?jm vyjd?enm t?chto prv v podob? listiny.
P?i respektovn pravomoc a kol? Unie i zsady subsidiarity potvrzuje tato listina prva, kter vyplvaj p?edevm z stavnch tradic a mezinrodnch zvazk? spole?nch ?lenskm stt?m, z Evropsk mluvy o ochran? lidskch prv a zkladnch svobod, ze socilnch chart p?ijatch Uni a Radou Evropy a z judikatury Soudnho dvora Evropsk unie a Evropskho soudu pro lidsk prva. Tuto listinu budou v tto souvislosti soudy Unie a ?lenskch stt? vykldat s nleitm z?etelem na vysv?tlen vyhotoven pod vedenm prezdia Konventu, je vypracovalo tuto listinu, a dopln?n pod vedenm prezdia Evropskho konventu.
Uplat?ovn t?chto prv s sebou nese odpov?dnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhm, tak ve vztahu k lidskmu spole?enstv a budoucm generacm.
V d?sledku toho uznv Unie prva, svobody a zsady, kter jsou vyhleny ne.

C 310/42 CS ?edn v?stnk Evropsk unie 16.12.2004

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz