1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Domc nsil

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


Mgr. Petra Vitouov

Mgr. Petra Vitouov, prezidentka Blho kruhu bezpe?, ve sv p?ednce uvedla, e v roce 1994 bylo trno nejbli osobou 38 % en, kter vyhledaly pomoc Blho kruhu nsil. V sou?asn dob? je t?chto en 52 %. Dle jejho vyjd?en tvo? dnes 9495 % ob?t domcho nsil eny, avak v budoucnosti lze o?ekvat eskalaci mezigenera?nho nsil ve vztahu k senior?m; ve sv?t? tak sl nsil pchan na much. Dle uvedla, e dopady domcho nsil na d?ti jsou devastujc dle neziskov organizace Dona, kter pomh ob?tem nsil, byly v 90 % p?pad? domcho nsil d?ti jeho sv?dky, ve 13,5 % byly d?ti domcm nsilm p?mo ohroeny a pouze v 6,5 % p?pad? se rodi??m da?ilo projevy domcho nsil p?ed d?tmi skrt.

Doc. PhDr. Ludmila ?rtkov, CSc.

Doc. PhDr. Ludmila ?rtkov, CSc. z katedry spole?enskch v?d Policejn akademie ?R hovo?ila o domcm nsil vid?nm o?ima policie. Na jedn stran? ocenila spoluprci Policie ?R s neziskovm sektorem, kterou ozna?ila za ur?it novum, na druh stran? dle jejho nzoru dosud nefunguje ochrana ohroench osob p?ed dalm nsilm a sprvn oce?ovn vnosti hrozby domcho nsil, kter by vedlo k institutu vykzn agresora. K tomu je zapot?eb zm?nit legislativn rmec. Poslit lidsk p?stup k ob?ti nesta?, je t?eba vybavit policii ?innmi preventivnmi nstroji pro zastaven domcho nsil, ?ekla Ludmila ?rtkov.

Daniele Laborde

Daniele Laborde, vedouc kancel?e mezinrodn spoluprce policie v Pa?i, uvedla, e podle pr?zkum? provedench Demokratickm institutem v Pa?i v roce 2002 byla jedna z deseti en ve v?ku 20 59 let v partnerskm vztahu ob?t domcho nsil. Jako zraniteln?j se p?itom ukzaly eny, kter byly v d?tstv ob??mi domcho nsil anebo sexulnho zneuvn. Ve Francii m?e manel ?i partner dopout?jc se domcho nsil dostat trest odn?t svobody a na t?i roky a pen?itou pokutu do 45 000 euro. Problm ale spat?uj v tom, ?ekla Daniele Labore, e p?estoe francouzsk policie a justice m?e konat okamit?, v hlavch tranch en p?etrvv pasivita a poddajnost v??i pachateli domcho nsil, a to dokonce i u en, kter v zam?stnn zastvaj zodpov?dn msta. Potvrzuj to i francouzsk statistiky, podle kterch 43 % en, na nich bylo spchno nsil na ve?ejnm prostranstv, nahlsily tuto udlost na policii, zatmco nsil v partnerskm vztahu ohlsilo jen 13 % ob?t.

Josef Pravda

Josef Pravda, zstupce ?editele MM? P?R Ostrava, p?edstavil ?astnk?m semin?e pilotn projekt ?een domcho nsil na zem m?sta Ostravy, kter b? od roku 2003. Ve prosp?ch ob?ti zde spolupracuje Policie ?R s M?stkou polici, lka?i, zdravotnickm personlem, pracovnky socilnho odboru obecnch ?ad?, Dona centrem, Krizovm centrem, p?estupkovm odd?lenm a manelskou poradnou. V rmci projektu byly nap?klad vydny letky s informacemi, kam se obrtit v p?pad? domcho nsil, a byly distribuovny p?mo a do domcnost. Zrove? vznikl manul pro policisty, kte? se dostvaj do styku s ob??mi domcho nsil, v n?m jsou obsaeny hlavn zsady kontaktu s ob?t, postupy pro ?een domcho nsil v?etn? bezpe?nostnho plnu pro ?een domcho nsil.

Dr. Jitka Pokorn

Vedouc odd?len policejn psychologie a deontologie ze St?edn policejn koly MV v Hrdlo?ezech Dr. Jitka Pokorn se zabvala vukou budoucch policist? na st?ednch policejnch kolch v ?R a jejich p?ipravenost ?eit p?pady domcho nsil. P?i vuce pouvaj ncvik modelovch interaktivnch situac, b?hem nich se v mladch policistech probouz empatie a zrove? se u?, jak zskvat informace od ob?t, jak zskvat jejich d?v?ru a jak u nich navodit pocit bezpe?.

PhDr. Jana Prochzkov

Cyklus p?ednek uzav?ela PhDr. Jana Prochzkov, klinick psycholoka z Pedagogick fakulty UK, kter potvrdila trend nar?stn domcho nsil v??i senior?m, jak o n?m hovo?ila Petra Vitouov. Ve svm vystoupen zam??enm na dopady domcho nsil na d?ti varovala p?ed nebezpe?m transgenera?nho p?enosu, kdy dt? s vlastn zkuenost sv?dka ?i ob?ti domcho nsil se pak v dosp?losti chov stejnm zp?sobem ke svm d?tem, nebo? negativn vzorce chovn z tlho d?tstv v n?m z?stvaj a projevuj se zejmna ve stresovch situacch.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz