1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Korupce a sttn sprva

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


JUDr. Jaroslav Dolej

JUDr. Jaroslav Dolej z vrchnho sttnho zastupitelstv, upozornil na to, e pojem korupce nen v ?eskch trestn?prvnch normch definovn. V latin? znamen corrumpere zma?it, uplcet, podplcet, v um evropskm pojet je pod tmto nzvem chpna sm?na mezi ?ednkem a tm, kdo mu nabz n?jakou vhodu, kter nemus bt nutn? finan?nho rzu. Dle nejroz?en?j Nyeovy definice korupce v anglosaskm pojet jde o chovn, kter se odchyluje od formlnch povinnost (norem) ve?ejn role pro soukrom zjmy, pro finan?n nebo statusov zisk, a dle o jakkoliv chovn, kter poruuje pravidla za ?elem zven soukromho vlivu. Pod tento pojem spad platk?stv, nepotismus (zvhodn?n na zklad? p?buzenskch ?i p?telskch vztah? msto na zklad? zsluh) a zpronev?ru. JUDr. Jaroslav Dolej hovo?il o spole?ensk kodlivosti korupce z hlediska dopad? politickch, ekonomickch, socilnch, kriminlnch a mezinrodn?politickch. Rozebral tak ustanoven mezinrodn Trestn?prvn mluvy o korupci p?ijat ve trasburku v lednu 1999 a u ns vyhlen pod ?. 70/2002 Sb.m.s.

Mgr. Martin Velk

Mgr. Martin Velk se zam??il na definici ve?ejn zakzky, novou pravu zadvacch ?zen a dal aspekty ve?ejnch zakzek. Hovo?il o sou?asnch nedostatcch tohoto ?zen a o monch ?eench, kter spat?uje ve vytvo?en jednotnho ?adu pro zadvn ve?ejnch zakzek, jak funguje nap?. v Dnsku, v regulaci odbornch firem pro zadvn ve?ejnch zakzek (v Evrop? je b?nou prax pov??en t?et osoby zadavatelkou ?innost) a v E-contractingu, kter omezuje osobn styk zadavatele a uchaze?e o ve?ejnou zakzku. Upozornil na navazujc rizika, nebo? zkon o ve?ejnch zakzkch 40/2004 Sb. ?e dle jeho vyjd?en pouze zp?sob uzav?en smlouvy o ve?ejn zakzce, nikoliv vak d?vod pro vynaloen ve?ejnch prost?edk?, jejich vi a ?elnost.

Mgr. Adriana Krn?ov

Zajmav poznatky, teze a skute?nosti tkajc se korupce p?ednesla Mgr. Adriana Krn?ov z nevldn neziskov organizace Transparency International Czech Republic, jejm poslnm je zji?ovat rozsah korupce ve spole?nosti a aktivn? prosazovat protikorup?n opat?en ve ve?ejn i soukrom sf?e. ?esk pobo?ka je jednou z 82 nrodnch pobo?ek celosv?tovho hnut Transparency International. Definice korupce dle tto instituce hovo? o korupci jako o zneuvn sv??en ve?ejn moci za ?elem zskvn osobnho prosp?chu. Projevuje se v podob? platk?stv, klientelizmu, nepotizmu, st?etu zjm? a ovliv?ovn zkonodrnho procesu. Jako jin formy korup?nho jednn uvedla zneuvn informac v obchodnm styku (Insider trading), zkreslovn ?etn a hospod?sk evidence a zpronev?ru. Adriana Krmov hovo?ila podrobn? o jednotlivch indiktorech p?tomnosti korupce, mezi kter se ?ad rychl rozhodnut za situace, kdy ?ad obvykle rozhoduje v delch lh?tch, ikanzn vkon ?ednch pravomoc, brn?n p?stupu ve?ejnosti k informacm, kter jsou ze zkona p?stupn, svvoln zm?ny nebo ztrty ?ednch dokument?, nadstandardn? ?ast styky zam?stnanc? ?adu a ?astnky p?slunho ?zen, ivot ?ednka na ur?itm postu nad pom?ry apod.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz