1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Migranti a kriminalita

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


Mgr. Zuzana Vu?kov

Mgr. Zuzana Vu?kov p?edstavila ?astnk?m semin?e Za?zen pro d?ti cizince, kter zahjilo zkuebn provoz p?ed necelm rokem (15. ?ervna 2004). Jde o zcela ojedin?l a velmi specifick za?zen v ?R, jeho poslnm je p?e o d?ti, kter se ocitnou na zem republiky bez doprovodu rodi?? ?i jinch zkonnch zstupc?. K jeho vzniku vedla zven migrace cizinc? po roce 1989 a stle se zvyujc po?et dost o azyl v na republice. Od roku 1990 spadaly vechny zleitosti tkajc se adatel? o azyl do kompetence Ministerstva vnitra ?R (MV), avak v pr?b?hu nsledujcch rok? se ukzalo, e mezi migranty stle p?ibv nezletilch, kterm MV nedoke poskytnout odpovdajc p?i v plnm rozsahu. Jako vldn kol tedy p?ebralo nezletil do sv kompetence Ministerstvo kolstv, mldee a t?lovchovy ?R (MMT) a z?dilo Za?zen pro d?ti cizince, kter je schopn v?novat se pot?ebm d?t, kter se ocitnou v ?esk republice bez rodi?? ?i jinch p?buznch, neum ?esky, mnohdy ani nev?d, na zem kterho sttu se ocitly, maj odlinou rove? vzd?ln, pochzej z r?znch kout? sv?ta, ale ur?it? hledaj zzem, jistotu, bezpe? a pochopen.

Mgr. Kate?ina Hellebrandov

Mgr. Kate?ina Hellebrandov, vedouc Linky bezpe?, se zabvala problematikou d?t, kter jsou na t?ku z domova ?i z stavnho za?zen anebo kter byly z domova vyhozen. Ve sv vystoupen se oprala o vce ne desetilet zkuenosti krizov telefonick Linky bezpe? a Linky vzkaz dom?, kter vznikla v z? 2003 speciln? pro tyto d?ti na t?ku, je se snadno stvaj jak ob?tmi trestnch ?in?, tak i jejich pachateli.

t?pnka kolov

O situaci en - adatelek o azyl hovo?ila t?pnka kolov z P?ijmacho st?ediska Vyn Lhoty, kde p?sob jako sociln pracovnice specializovan prv? na problematiku samostatnch en. Ve svm vystoupen se zam??ila na d?vody, kv?li kterm eny daj o azyl v ?R, a popis skute?nost, kter je nsledn? ?ekaj. Zmnila tak konkrtn p?b?hy ze sv praxe, z nich je z?ejm, e eny -adatelky o azyl se stvaj snadnm objektem morlnho, psychickho i fyzickho zneuit.

V?ra Remeov

Vztahem mezi migranty a polici se v poslednm vystoupen zabvala V?ra Remeov, vedouc odboru ptrn a kontroly pobytu Oblastnho ?editelstv Sluby cizineck a pohrani?n policie Praha. Dle jejch slov se migrace stala fenomnem sou?asn Evropy a rostouc p?liv cizinc? do vysp?lch stt? je motivovan zejmna ekonomickmi d?vody. P?liv migrant? poctila i ?esk republika a statistiky potvrzuj, e ?R p?estv bt zem pr?jezdn, ale stv se zem clovou. Sou?st jej p?ednky bylo i vysv?tlen prvnch aspekt? migrace legln (tj. p?eshrani?n pohyb osob za ?elem jak turistiky, tak i dlouhodobho nebo trvalho usdlen na zem hostitelskho sttu p?i spln?n podmnek stanovench p?slunou vnitrosttn pravou a mezinrodnmi dohodami), tak i nelegln (tj. nelegln vstup osob p?es sttn hranice, nelegln pobyt na zem ?R a p?pady nedovolenho zp?sobu oput?n sttu).

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz