1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Rasistick a extrmistick problematika

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


JUDr. Petr elsko

JUDr. Petr elsko, ?editel ?adu sluby kriminln policie a vyet?ovn Policejnho prezdia ?R, se ve svm vystoupen zam??il na projevy rasizsu, antisemitismu, neonacismu a jinch protistavnch ideologi, kter p?edstavuj zvan problm tm?? ve vech demokratickch sttech nejen v Evrop?. Jde o to, jakmi cestami rasismus a extremismus zvldnout, ani by byly zrove? ohroeny zkladn hodnoty demokratick spole?nosti a jej zkladn lidsk prva, jako je svoboda projevu a pohybu. V ?esk republice se projevy extremizmu naplno projevily hned po listopadu 1989, kdy se otev?ela stavidla mnohdy pro ve?ejnost zakrvanho problmu, ?ekl. Dle jeho nzoru se ivnou p?dou pro rasov a extremistick hnut u ns stala mimo jin i pom?rn? vysok lhostejnost ve?ejnosti.

Mgr. Kate?ina Jacques

Mgr. Kate?ina Jacques, ?editelka kabinetu mstop?edsedy vldy a ministra spravedlnosti, hovo?ila o roli sttu p?i potla?ovn projev? xenofobie, rasismu a r?znch forem diskriminace, s nimi se u ns setkvme. Rasismus dle n m?eme v naem kulturn?-politickm prostoru d?lit na tzv. m?kk, tedy latentn rasismus, jen se manifestuje omezovnm, vylu?ovnm nebo rozliovnm, neprojevuje se vak jako promylen strategie, a tvrd rasismus, kter p?edstavuje agresivn formu ve?ejn? hlsan ideologie, jako je nap?klad faismus, nacismus, nacionalismus ?i antisemitismus, kter se projevuj fyzickm nsilm, hanobenm, ni?enm, vyhroovnm atp. Dle jejho nzoru lze rasismus vhodnm vchovn? osv?tovm p?sobenm zmrnit nebo zcela odstranit, zatmco ?eenm tvrdho rasismu maj na starosti p?edevm orgny ?inn v trestnm ?zen. kolem demokratickho sttu je podle n vytv?et prost?ed respektujc d?stojnost jedince a zaji?ujc rovn podmnky pro vechny. Vlda ?R se proto rozhodla uspo?dat kampa?, jejm smyslem je podpora tolerance, snenlivosti a multikulturnho porozum?n, prohlsila ve sv p?ednce.

Doc. JUDr. Jan Chmelk, Ph.D.

P??inami hnut skinheads, kter u ns v posledn dob? po ur?it stagnaci op?t nabv na vznamu, se zabval Doc. JUDr. Jan Chmelk, Ph.D. z ?adu sluby kriminln policie a vyet?ovn p?i Policejnm prezdiu Praha. Skinheadi jsou tvo?eni lidmi, kte? jsou nesp?n nebo nemaj anci normlnm zp?sobem zskat pozornosti a doshnout sp?chu ve spole?nosti, tvrdil ve svm vystoupen. Ve druh ?sti sv p?ednky se pak zam??il na symboliku, kter ke hnut skinheads neodd?liteln? pat?.

PhDr. Markta t?chov

PhDr. Markta t?chov z Institutu pro kriminologii a sociln prevenci, Praha, prezentovala na semin?i vybran ?sti vzkumu v?novanho interetnickm konflikt?m, kter byl institutem uskute?n?n v letech 1998 2003. Po?et rasov? motivovanch ?in? stoupl za p?t let (od roku 1997 do roku 2001) o 65 %, p?i?em pachateli rasov? motivovan trestn ?innosti jsou v naprost v?tin? p?pad? mui ve v?ku 15 25 let. Ob??mi rasov? motivovanch ?in? jsou nej?ast?ji Romov.

Paul Schlz

Zahrani?n lektor semin?e, prezident Landeskriminalamtu Sasko Paul Schlz, hovo?il o vvoji a stavu extremismu v sousednm Sasku z policejnho pohledu. Jako p??iny tendence nep?telstv k cizmu ozna?il strach p?ed neznmm, hluboce poci?ovanou nejistotu a strach o existenci.

PhDr. Zden?k Zbo?il

V zv?re?nm vystoupen se PhDr. Zden?k Zbo?il, prorektor Vysok koly politickch a socilnch v?d a pracovnk stavu mezinrodnch vztah?, zamlel nad problmy zti a nenvisti motivovanmi nrodnostnm, nboenskm, politickm nebo jinm p?esv?d?enm.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz