1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Hodnoceni semina?e

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Hodnocen semin?? AGIS

Osmi uskute?n?nch semin?? se z?astnilo celkem 1023 zjemc?. Nejv?t zjem byl o semin?e Kriminalita mldee (195 ?astnk?) a Domc nsil (184 ?astnk?), nejmen po?et zjemc? se z?astnil semin?e Korupce a sttn sprva (89 ?astnk?). V pr?m?ru se kadho semin?e z?astnilo 128 poslucha??. Tm?? dv? p?tiny ?astnk? byly z ?ad Policie ?R (39,7 %), ?tvrtinu p?edstavovali sociln pracovnci (25,4 %) a 12,3 % pedagogov. V?tina z ?astnk? m?la vysokokolsk (42,9 %) a st?edokolsk (35,3 %) vzd?ln. V?kov? byla nejvce zastoupena skupina 26 35 let (30,7 %) nsledovan ?astnky ve v?ku 36 50 let (23,3 %) a 51 71 let (22,6 %). Vzhledem k mstu konn semin??, kterm byly Praha, nep?ekvapuje, e 45 % ?astnk? semin?? bylo z Prahy a 15 % ze St?edo?eskho kraje. V?t zastoupen m?ly jet? kraje steck (11,0 %) a Jihomoravsk (5,9 %). V zv?re?nm dotaznku byli p?ednejc hodnoceni znmkami koln stupnice 1 5. Nejlep ohodnocen zskala PhDr. Jana Prochzkov (1,04) nsledovan PhDr. Janem Lakem (1,33) a Mgr. Petrou Vitouovou (1,35). Celkov? byly semin?e hodnoceny souhrnnou znmkou oce?ujc jejich obsahovou i organiza?n rove? 1,9. Vce ne dv? t?etiny ?astnk? (70,5 % respondent?) vyjd?ily zjem o dal semin?e podobnho charakteru. Podrobn?j statistick vsledky naleznete v p?loze.
Hodnocen k jednotlivm semin??m naleznete v jednotlivch podsekcch.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz