1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/O Projektu/Aktivity projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Aktivity projektu

Clem projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzd?lvn, spoluprce a vm?ny informac mezi polici, pracovnky justice, socilnmi pracovnky, pedagogy, pracovnky neziskovch organizac, a to nejenom v rmci ?esk republiky, ale i z pohledu mezinrodnho. Proto se zahrani?nmi partnery stali ?lenov kriminln policie z Rakouska a z Mezinrodnho vzd?lvacho centra International Police Association IPA - IBZ Gimborn v N?mecku.

Vyt?enho cle m?lo bt dosaeno cestou osmi odbornch semin??, z nich kad byl zam??en na jedno sou?asn tma. Byl zde tak vytvo?en prostor pro vm?nu nzor? a zkuenost odbornk? zastupujcch vechny zainteresovan sloky.

P?ehled semin??:
2. listopadu 2005: Napl?ovn mluvy o d?tskch prvech
3. nora 2005: Domc nsil
22. nora 2005: Korupce a sttn sprva
1. b?ezna 2005: Kriminalita mldee v ?R
17. b?ezna 2005: Profesn etika
28. dubna 2005: Rasistick a extrmistick problematika
26. kv?tna 2005: Migranti a kriminalita
9. ?ervna 2005: Bezpe?nost v ?R a dopad vstupu do EU

Semin?e m?ly charakter dalho profesnho vzd?lvn. Clovou skupinou byly poslucha?i z ?ad sou?asnch i budoucch p?slunk? Policie ?R, socilnch pracovnk?, pracovnk? neziskovch organizac a dalch zainteresovanch osob v?etn? mdi, kter o nich informovala irokou ve?ejnost.

Kad semin? m?l svho odbornho gestora, kter byl do projektu zapojen nap?. z ?esk sekce IPA, z Policejnho prezdia ?R, St?edn policejn koly v Praze 10 - Hrdlo?ezch, Vrchnho soudu ?R, ?esk rozvojov agentury, n?meck a rakousk policie a International Police Associatin (IPA) - zemn skupiny ?. 114 Praha p?i Ministerstvu vnitra ?R.

Ztitu nad jednotlivmi semin?i p?evzali n?kte? sttn p?edstavitel, jako byl nap?klad sentor Miroslav kaloud, ministr spravedlnosti Pavel N?mec, prvn nm?stek MV ?R Miroslav Koudeln a poslanec Petr Bratsk.

Dalm vstupem z programu bylo vydn sady publikac a vytvo?en specilnch webovch strnek, kter se staly otev?enm diskusnm forem pro vechny, kterch se dan problematika dotk. Nezpochybnitelnm vsledkem celho projektu byl pokrok v um?n vzjemn komunikace, kter je nutnm p?edpokladem pro jakoukoliv efektivn spoluprci.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz