1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/O Projektu/Financovn projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Financovn projektu

Jednolet projekt Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality mohl bt realizovn dky finan?n podpo?e Evropsk unie, kter vypsala v roce 2004 granty v rmci komunitrnho programu Evropsk unie Policejn a soudn spoluprce v trestnch v?cech AGIS".

Tento rmcov program, jen je zam??en na policejn a soudn spoluprci ?lenskch zem Evropsk unie, vznikl ji v roce 2002. Nahradil respektive slou?il p?edchozch p?t program? pro finan?n podporu ?innost dotkajcch se policejn a soudn spoluprce ?lenskch a p?istupujcch zem EU.

Clem programu je vytvo?it prostor svobody, bezpe?nosti a prva v Evrop?, zejmna rozvoj trestnho prva a jeho prosazovn, poslen spoluprce v trestnch v?cech mezi soudnictvm a i orgny ?innmi v trestnm ?zen, ochrana prv ob?t, prosazovn prv na obhajobu, vytv?en partnerskch vazeb a spoluprce mezi ve?ejnmi orgny a soukromm sektorem, p?edchzen a boj proti organizovan trestn ?innosti a obchodu s drogami.

Program AGIS se zam??uje na prvn odbornky, ?ednky a zam?stnance mstn a sttn policie, celn sprva, ?ednky jinch vldnch subjekt? a p?edstavitele sdruen, profesnch organizac, vzkumu a obchodu, kte? jsou zapojen do p?edchzen trestn ?innosti a boje proti n; dle pak na p?edstavitele slueb pro pomoc ob?tem trestnch ?in? v?etn? ve?ejnch subjekt? odpov?dnch za oblast p?ist?hovalectv a socilnch slueb.

V roce 2004 bylo v rmci programu AGIS vypsno vb?rov ?zen pro finan?n podporu nadnrodnch projekt?, do nich musely bt zapojeny alespo? t?i ?lensk zem?, anebo dv? ?lensk a jedna kandidtsk zem? EU.
Z projekt? p?edkldanch ke schvlen do programu AGIS v roce 2004 za ?eskou republiku byl projekt Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality jednm ze dvou, kter ve vb?rovm ?zen usp?ly a zskaly finan?n podporu EU. Z prost?edk? EU bylo uhrazeno 70 % nklad? projektu, zbvajcch 30 % nklad? muselo bt pokryto z domcch (?eskch) zdroj?. Na zajit?n dofinancovn t?chto 30 % se podlela ?esk rozvojov agentura, o.p.s.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz