1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/O Projektu/Nositel projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Oficiln partne?i projektu

International Police Association (IPA), o.s.


International Police Association (IPA) je mezinrodn neziskov sdruen profesionl? z ?ad aktivnch i penzionovanch policist? a pracovnk? Ministerstva vnitra. IPA vznikla v roce 1950 ve Velk Britnii a v sou?asn dob? m vce ne 300 000 aktivnch ?len? sdruench v nrodnch sekcch 62 zem sv?ta.

St?ejn mylenkou tto nevldn mezinrodn organizace (NGO) je podporovat a rozvjet p?telsk vztahy, vzjemnou vm?nu zkuenost, rozi?ovat vzd?lvn prost?ednictvm kolen a semin??, studijnch cest a mezinrodnch setkvn policejnch pracovnk? a odbornk?, a to bez ohledu na rozdly dan hodnost, funkc, pohlavm, rasou, barvou pleti, jazykem a nboenskm vyznnm. Proto je IPA v zahrani? povaovna za prestin a mezinrodn? uznvan ob?ansk sdruen.

IPA-sekce ?R byla zaloena v roce 1992 pod patronac mezinrodn? nejsiln?j n?meck sekce a m kolem 3 000 ?len?. Nejpo?etn?j organizac IPA-sekce ?R je zemn skupina ?.114 Praha p?i Ministerstvu vnitra ?R (dle Z ?. 114 Praha). Jejm kolem je krom? ve uvedenho obecnho posln tak pozitivn? ovliv?ovat obraz Policie ?R a Ministerstva vnitra ?R v o?ch ve?ejnosti a utv?et pozitivn vztah ob?an? k t?mto institucm, zejmna p?i jejich nro?nm boji proti organizovanmu zlo?inu.

St?ejn oblast ?innosti Z ?. 114 Praha p?edstavuje vzd?lvn, nebo? soustavn vzd?lvac ?innost je zkladnm p?edpokladem zvyovn odbornch znalost a profesionlnch dovednost p?slunk? Policie ?R a zam?stnanc? MV ?R. Tyto aktivity IPA nejsou sou?st vzd?lvacho systmu Ministerstva vnitra ?R, ale p?edstavuj nadstavbov vzd?lvn. P?i vb?ru aktulnch seminrnch tmat spolupracuje IPA s p?slunmi odbornky z Policie ?R a Ministerstva vnitra ?R, stejn? jako se St?edn policejn kolou MV ?R v Praze 9 Hrdlo?ezy. Zrove? vyuv zkuenost mezinrodnho vzd?lvacho st?ediska IBZ Schloss Gimborn v SRN, kter j poskytuje odbornou ztitu, nebo? od ledna 2000 se stala jeho ?dnm ?lenem. Z nejsp?n?jch semin?? S ?.114 Praha m?eme zmnit tmata Drogov kriminalita ve vchodn Evrop? (1999), nosy s d?razem na rukojm (2000), Finan?n kriminalita pran pinavch pen?z (2001), problematika EURO (2002), Msto a budoucnost Ruska ve sjednocen Evrop? (2003) ?i Policie a ob?ansk spole?nost (2003). Tyto semin?e vedly ke zven odborn i etick rovn? Policie ?R a zrove? potvrdily, e jsou aktuln pro vechny zem? sdruen v IPA.

Kontakt:
International Police Association,o.s.
S ?. 114 Praha p?i Ministerstvu vnitra ?R
P.O.Box21/IPA
170 34 Praha 7
Tel/Fax.: +420 283 850 274
http://www.mujweb.cz/www/ipacz

?esk rozvojov agentura (?RA), o.p.s.


?esk rozvojov agentura, o.p.s., vznikla v b?eznu 2004. Ve sv ?innosti se zam??uje na t?i hlavn oblasti: za prv, podporuje v?deckou studijn ?innost student? a vzkum a vvoj obecn?; za druh, poskytuje podporu p?i zpracovvn projekt? financovanch ze zdroj? Evropsk unie a usiluje o vytvo?en informa?nho st?ediska ve vazb? na Evropskou unii; t?et oblast jejch aktivit p?edstavuje boj proti nsil a diskriminaci a obrana lidskch prv.

V rmci programu AGIS v projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality, se ?RA podlela na zajit?n dofinancovn projektu (70 % prost?edk? na financovn projektu poskytla Evropsk unie, ale zbvajcch 30 % nklad? bylo t?eba uhradit z domcch zdroj?).

V bilanci za prvn rok ?innosti ?RA figuruje vedle ?asti na projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality uspo?dn n?kolik semin?? k problematice fond? Evropsk unie. Dle byla ?RA spoluautorem a spolupo?adatelem vernise vstavy Terezn do Evropy, kter se konala v Praze ve dnech 22. - 28. listopadu 2004 v rmci projektu Culture 2000. Projekt byl vsledkem spoluprce Evropsk unie s m?stem Terezn, s Nadac Terezn a s partnerskm m?stem Terezna v Polsku Debno.

Za?tkem z? 2004 uspo?dala ?RA galave?er Heleny Vondr?kov a jejich host? pro m?sto Terezn. Tmto koncertem na podporu obnovy m?sta Terezn byl zrove? zahjen europrojekt podporujc vytvo?en univerzitnho m?sta Terezn centra vzd?lanosti, kultury a sportu.

V roce 2005 p?edloila ?RA projekt se dost o finan?n podporu ze strukturlnch fond? Evropsk unie v rmci programu JPD 2. Tento projekt nazvan Inova?n a informa?n centrum vyuvn technologie geopolymer? v Praze a podpora jejich vzkumu byl zatm jako jedin v tomto roce schvlen a doporu?en k financovn v rmci JPD 2.

Kontakt: ?esk rozvojov agentura, o.p.s.
Dykova 960/4
101 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 274 822 541
www.CRA-praha.com

Vzd?lvac institut ochrany d?t (VIOD), o.p.s.


Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. byl zaloen 27. z? 2004 Sdruenm Linka bezpe? d?t a mldee jako obecn? prosp?n spole?nost. Jeho ?elem je po?dat celoivotn vzd?lvn v oblasti ochrany d?t, a to vzd?lvn zaloen na zklad? mezioborov spoluprce, kter dosud v ?esk republice chyb. Know-how v tto oblasti poskytla VIODu britsk organizace National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), kter je nejstar charitativn organizac v oblasti d?t ve Velk Britnii a se kterou institut zce spolupracuje.

V prvnm roce sv ?innosti navzal VIOD kontakty jak s neziskovm sektorem v ?R, tak se vemi vzd?lvacmi a jinmi odbory sttn sprvy, jejich ?innost se dotk d?t a jejich ochrany.
V lednu 2005 navtvili p?edstavitel VIODu Velkou Britnii, kde prob?hla jednn s NSPCC v Londn? a s jejm Vzd?lvacm centrem v Leicesteru, s d?tskou organizac ChildLine a tak s p?edstaviteli policejn instituce Centrex. Se vemi byla rozjednna mon spoluprce v?etn? spole?n participace na projektech Evropsk unie zaclench na ochranu d?t.

Na ja?e 2005 se VIOD z?astnil svmi zpracovanmi projekty dvou vb?rovch ?zen v rmci programu Evropsk unie Daphne a p?edloil projekt na vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t v rmci JPD 3 u Magistrtu hlavnho m?sta Praha.

Zrove? se podlel na ?ad? jinch projekt?, mezi nimi m?eme mimo tohoto projektu, projekt Terezn do Evropy, zaji?oval organiza?n? projekt Ministerstva prce a socilnch v?c ?R Vzd?lvn inspektor? kvality v oblasti socilnch slueb, provozoval webov strnky www.detskaprava.cz, kter byly vytvo?eny v rmci projektu Podpora d?tskch prv a je jsou funk?n i po ukon?en tohoto projektu v roce 2004. Na t?chto webovch strnkch funguje Odpov?dna na dotazy tkajc se d?tskch prv a ochrany d?t (od ?jna 2004 do duben 2005 navtvilo webov strnky o d?tskch prvech m?s?n? v pr?m?ru 7 280 nvt?vnk?; v uvedenm obdob zajistil VIOD odpov?di na destky d?tskch i dosp?lch dotaz?, kter byly na strnky www.detskaprava.cz sm?rovny); VIOD zrove? p?evzal publikace vydan v rmci projektu Podpora d?tskch prv a zaji?oval jejich rozesln zdarma zjemc?m, kte? si o n? napsali. V rmci aktivit VIODu jmenujme jet? uspo?dn pilotnch kurs? Agresivita d?t p?edkolnho v?ku, kter VIOD p?ipravil pro mate?sk centra v Praze. Tento kurz byl akreditovan Ministerstvem kolstv, mldee a t?lovchovy.

Vsledkem aktivit prvnho roku ?innosti VIODu bylo tak vytvo?en vlastnch webovch strnek www.viod.cz.

Kontakt: Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s.
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
Tel.: +420 266 722 231
Fax: +420 266 722 209
E-mail: viod@viod.cz
www.viod.cz

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz