1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Semina?e/ivotopis n?kterch lekotr?

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

ivotopisy n?kterch ?len? lektorskho tmu

Mgr. Petr Hanu

Vzd?lnm sociln pracovnk. Vystudoval Jiho?eskou univerzitu v ?eskch Bud?jovicch Zdravotn? - sociln fakultu, obor Rehabilita?n p?e o postien d?ti, dosp?l a star lidi. V sou?asn? dob? studuje doktorandsk studium na Jiho?esk univerzit? - Zdravotn? sociln fakult?. Od roku 1998 pracoval ve Sdruen Linky bezpe? d?t a mldee, nejprve jako sociln pracovnk Linky bezpe? a Krizovho centra Linky bezpe? a od roku 2000 jako vedouc Linky bezpe?. V sou?asn dob? pracuje na Ministerstvu prce a socilnch v?c. V?nuje se p?ednkov ?innosti v oblasti sociln? - patologickch jev? a jejich prevence nap?klad v projektu Podpora D?tskch prv.

Bc. Kate?ina Hellebrandov

Je absolventkou Vy odborn koly sociln?-prvn v Praze a Univerzity Hradec Krlov katedry sociln prce a sociln politiky. Od roku 1997 p?sob na Lince bezpe?. Nejprve pracovala jako konzultantka, od roku 2000 jako sociln pracovnice a vedouc provozu. V sou?asn dob? zastv pozici vedouc Linky bezpe?. V roce 2003 v Bratislav? a v roce 2005 s Amsterodamu zastupovala Linku bezpe? na mezinrodn konferenci Linek d?v?ry pro d?ti. Dle spolupracovala jako odborn lektor s Nadac Nae dt? v rmci projektu Podpora d?tskch prv a od r. 2002 je odbornm lektorem inicilnch vcvik? v telefonick krizov intervenci u d?t, kter po?d Sdruen Linka bezpe? d?t a, mldee. Ve spoluprci s Polici ?R bv p?ibranou osobou p?i vslechu osob mladch patncti let. V roce 2005 vydala ve spoluprci se SLB a institutem VIOD publikaci Dt? na t?ku.

Prof. Ing. Ji? Herynk, CSc.

Pracuje jako prorektor pro v?du a zahrani?n styky na VKE Brno. Disponuje ?adou zkuenost v oblasti managamentu a do opera?nho stupn? ?zen, ?zen lid, personalistiky, vuky odbornch p?edm?t? na A?R a PA?R. Je aktivn p?i psan ?lnk?,, zpracovvn knih a skript, podl se na ?zen ?eitelskch kolektiv? v?deckch kol?.

Mgr. Miroslav Jablonick

Pracuje na generlnm sekretaritu Vboru ministr? pro drogov zvislosti jako poradn orgn SR pro problematiku drog. Ji dvacet let se zabv prevenc drogovch zvislost. P?sobil v rezortu kolstv SR jako ?editel odbornho pracovit? pro otzky prevence drogovch zvislost s d?razem na vchovu a vzd?lvn pedagogickch pracovnk? pro oblast volnho ?asu. Je p?edsedou expertn komise pro oblast prevence drogovch zvislost, kter je ?inn p?i Generlnm sekretaritu vboru ministr? SROV. A ?lenem odborn komise pro posuzovn projekt? Protidrogovho fondu. Publikuje v oblasti prevence, p?edn na tma strategie spole?nosti v boji proti drogm, spolupracuje t s vysokmi kolami a se Sdruenm m?st a obc SR v uveden oblasti. Posl se na tvorb? a realizaci projekt? v tto oblasti.

Daniela Laborde

Po maturit? na st?edn kole ve Strasbourgu zahjila studia na Prvnick fakult? ve Strasbourg. Po so?chu v konkurzu na policejnho inspektora vystudovala policejn kolu a nastoupila na Hlavn komisa?stv ve Strasbourgu do skupiny boje proti m?stsk kriminalit?. V roce 1987 byla v Marseille jmenovna vedouc brigdy pro nezletil. V roce 2004 zadala o zm?nu pracovnho msta na pozici Vedouc kancel?e pro Ameriku v rmci Odd?len mezinrodn technick spoluprce policie v Nanterre.

PhDr. Alena Mareov

Pracuje jako vzkumn pracovnice Institutu pro kriminologii a sociln prevenci, kde vede dva odborn vzkumn tmy. Problematikou kriminologie a penologie se za?ala zabvat ji p?ed t?iceti lety ve Vzkumnm stavu penologickm. Do sou?asnosti publikovala kolem 70 ?lnk? v?novanch p?evn? kriminalit? a dalm sociln?-patologickm jev?m v odbornch ?asopisech a 32 studi v Institutu pro kriminologii a sociln prevenci. V sou?asn dob? ?e koly zam??en na vzkum prvov?zn?nch en a zabv se sou?asnm stavem a vvojovmi trendy kriminality.

PhDr. Alena Plkov

Vystudovala Filozofick fakult? UJEP v Brn?, obor pedagogika - psychologie. Ji od roku 1975 p?sob u Policie ?R, kde se v?nuje problematice trestn ?innosti mldee a pchan na mldei. P?sob jako policejn rada s celorepublikovou p?sobnost v oblasti problematiky mldee. V?nuje se tak p?ednkov ?innosti na Univerzit? Tome Bati ve Zln? IMS. Mezi jej volno?asov aktivity pat? prce s d?tmi, hlavn? v obdob letnch tbor?. P?sobila jako lektorka v projektu Podpora D?tskch prv.

Josef Pravda

U Policie ?R pracuje ji od svch 24 let. Za tuto dobu proel n?kolika r?znmi funkcemi, v sou?asn dob? p?sob jako zstupce ?editele pro uniformovanou policii u M?stskho ?editelstv P?R v Ostrav?. Od roku 2003 se nad rmec svch pracovnch povinnost v?nuje problematice domcho nsil. Byl ?lenem pracovn skupiny, kter zpracovvala v rmci pilotnho projektu tma Vznik a ?innost interdisciplinrnho tmu, a zskan zkuenosti za?al uplat?ovat v policejn praxi M?stskho ?editelstv v Ostrav?, kter jako prvn v republice za?alo systematicky reagovat na p?pady domcho nsil.

Bc. Zden?k Smola

Vystudoval obor sociln patologie a prevence na Pedagogick fakult? v Hradci Krlovm. Vede odd?len mldee, mravnostn trestn ?innosti a extrmistick kriminality. Mezi jeho volno-?asov aktivity pat? myslivost, ryba?en a prce s d?tmi formou letnch i zimnch tbor?. P?sobil jako lektor v projektu Podpora D?tskch prv.

Mgr. Bc. Ji? S?va


Vystudoval sociln a kulturn antropologii a u?itelstv anglickho jazyka a ob?ansk vchovy pro st?edn koly na Zpado?esk univerzit? v Plzni. Jeden rok p?sobil jako extern u?itel interpreta?n? zam??enho filozofickho prosemin?e na FHS UK. Po absolvovn zkladn vojensk sluby nastoupil na msto vedoucho St?ediska pro vchovu k lidskm prv?m a profesn etiku na St?edn policejn kole MV v Praze, kde pracuje dosud.

Paul Schlz

Od roku 1970 pracoval jako policista na r?znch funkcch. V letech 1999 2001 p?sobil v ?esk republice na MV ?R jako p?edvstupn poradce v rmci projektu EU pro p?pravu zapojen se policie ?R do EU, od roku 2004 p?sob jako prezident Zemskho kriminlnho ?adu Sasko.

t?pnka kolov

Po ukon?en nstavbovho studia na st?edn kole sociln?-prvn pracovala jako sociln pracovnice na odd?len p?e o d?ti okresnho ?adu. Nyn ji sedm let p?sob v P?ijmacm st?edisku ve Vynch Lhotch (uprchlick za?zen MV ?R), posledn t?i roky jako specialista na osamocen eny a nepln rodiny - adatelky o azyl.

PhDr. Markta t?chov

Pracuje v Institutu pro kriminologii a sociln prevenci jako sociologkriminolog. V?nuje se p?edevm problematice etnickch menin, interetnickch konflikt?, delikvenc d?t a mldee, prevenc kriminality, bezdomovectvm apod. K t?mto tmat?m publikovala ?adu publikac.

Mgr. Petra Vitouov

P?sob jako prezidentka a od roku 1996 zrove? jako hlavn koordintorka Blho kruhu bezpe?, o.s. V roce 1996 byla zvolena prvnm Inovtorem obecnho prosp?chu v ?R (Innovators for Public) mezinrodn neziskovou organizac Spole?nosti pro inovaci obecnho prosp?chu se sdlem v USA. V roce 2002 byla na Sv?tovm ekonomickm fru v New Yorku zvolena Socilnm inovtorem 2002 (Outstanding Social Entrepreneur). Je publika?n? ?inn a v?nuje se problematice domcho nsil.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz