1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/Aktivity projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Aktivity projektu

Odborn kolen ve Velk Britnii
V termnu 23.3.- 26.3.2006 navtvil realiza?n tm projektu britskou spole?nost National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Nrodn spole?nost prevence nsil na d?tech). Pracovnci NSPCC prokolili realiza?n tm v principech distan?nho internetovho vzd?lvn v ochran? d?t ve Velk Britnii. B?hem tto pracovn nvt?vy byla diskutovna problematika ochrany d?t v ?esk republice a ve Velk Britnii. ?astnci kolen si mohli vyzkouet fungovn a principy distan?nho internetovho vzd?lvn.

P?eklady a tvorba studijnch materil?
Na pracovnm setkn ve Velk Britnii realiza?n tm p?evzal od pracovnk? NSPCC podkladov materily pro distan?n internetov vzd?lvn v problematice tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te.
Materily byly nsledn? p?eloeny do ?eskho a slovesnho jazyka. Clem bylo vytvo?it materil, kter by odpovdal ?eskm a slovenskm podmnkm. Z tohoto d?vodu se pravideln? schzel realiza?n tm, probhaly konzultace s odbornky.
P?i tvorb? materil? vak nastalo n?kolik problm?. Prvn odlinost nastala ji p?i pracovnm jednn ve Velk Britnii. V anglickch materilech se m?eme setkat se slovem zneuvn v irm kontextu v rmci nsil na d?tech. V ?eskch podmnkch je zneuvn spojovno se sexulnm, pohlavnm zneuvnm. Z tohoto d?vodu bylo pot?eba sjednotit zkladn terminologii. Dal rozdlnost lze objevit v postaven a kompetencch neziskovch organizac ve Velk Britnii a v ?esk republice ?i na Slovensku.

Webov strnky
Jednm z hlavnch vstup? projektu byla i tvorba webovch stran, kde by mohlo bt realizovno distan?n internetov vzd?lvn v problematice tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Program objas?uje problematiku tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Jeho ?elem je pomoci lidem ur?it, kdy by mohlo bt dt? v nebezpe?. Obsahuje t ak?n pln s podrobnmi kroky, podle kterho je mon postupovat, jestlie existuj obavy o blaho dt?te.
Na odbornm semin?i ve Velk Britnie se realiza?n tm dohodl, e technickou sprvu strnek bude zaji?ovat britsk spole?nost EDUCARE na svch webovch strnkch.
Na strnkch Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. (www.educare.viod.eu.com) lze nalzt podkladov a studijn materily k distan?nmu vzd?lvn k ochran? d?t.

Evalua?n semin? v ?esk republice
Dne 8.2.2007 se uskute?nil v sdle Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. evalua?n semin? pro zkladn tm kolitel? z ?esk a Slovensk republiky z ?ad u?itel?, metodickch ?i ?dcch pracovnk?, pracovnk? ve?ejn sprvy a neziskovho sektoru.
Clem tohoto evalua?nho semin?e bylo prodiskutovat pop?. upravit studijn materily a upravit webov strnky distan?nho internetovho vzd?lvn z r?znch hl? pohledu. Byl zde tak vytvo?en prostor pro vm?nu nzor? a zkuenost odbornk? zastupujcch vechny zainteresovan sloky.

Publika?n ?innost
V rmci projektu Vzd?lvn v ochran? d?t vznikla sada odbornch publikac k problematice tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. ?astnci projektu je zskali zdarma.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz