1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/Nositel projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Nositel projektu


Nositelem projektu je Sdruen Linka bezpe?. Partnery projektu jsou: Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s., neziskov organizace Slnie?ko ze Slovenska a britsk spole?nost NSPCC.

SDRUEN LINKA BEZPE?
Sdruen Linka bezpe? bylo zaloeno 1. z? 1994. Jeho poslnm bylo a je pomhat d?tem a mladm lidem, kte? se ocitnou v obtnch ivotnch situacch, ale t p?i jejich kadodennch starostech a problmech. K napl?ovn tohoto posln slou linky krizov intervence, kter Sdruen provozuje. Jsou to:
Linka bezpe? 800 155 555
Jde o linku telefonick krizov intervence, kter funguje nep?etrit? 24 hodin denn? od svho vzniku v roce 1994 a na n se mohou zdarma dovolat d?ti a mlad lid do 18 let, p?padn? studenti do 26 let. Odborn? vykolen konzultanti jim zde poskytuj podporu p?i ?een jejich problm?.
Linka vzkaz? dom? 800 111 113
Tato linka telefonick krizov intervence zahjila sv?j provoz v z? 2003 a je k dispozici zdarma d?tem a mladm lidem, kte? jsou na t?ku z domova ?i z stavnho za?zen, kte? byli z domova vylou?eni, nebo t?m, kte? v d?sledku vyhrocen situace doma ?i v stavu o t?ku vn? uvauj. Linka je schoopna poskytnout jim podporu a p?edvat jak jejich vzkazy rodi??m a p?buznm, tak tak obrcen? vzkazy od rodi?? a osob blzkch, kte? se cht?j kontaktovat se svm dt?tem na t?ku.
Rodi?ovsk linka 283 852 222
Rodi?ovsk linka poskytuje odborn telefonick poradenstv rodi??m, prarodi??m a ostatnm ?len?m rodin, kte? pot?ebuj poradit v otzkch tkajcch se vchovy d?t. Funguje od dubna 2001 dvakrt tdn?, ve vyhrazench odpolednch hodinch, vjime?n provoz je u n zaveden ve dnech kolnho vysv?d?en.
Internetov linka lb@linkabezpe?.cz
Internetovou linku zaloilo Sdruen Linka bezpe? ji v roce 2001, kdy se ukzalo, e internet se stane stle vce pouvanm mdiem p?i komunikaci d?t. Vyuvaj ho ti, kte? dvaj p?ednost internetov komunikaci p?ed telefonickou, p?padn? klienti pobvajc dlouhodob? v zahrani?, anebo lid se sluchovou vadou ?i vadou ?e?i. Na internetov lince pracuj stejn? jako na Lince bezpe? vykolen konzultanti, kte? odpovdaj na zaslan dotazy a pomhaj tazatel?m p?i ?een jejich obtnch situac.

VZD?LVAC INSTITUT OCHRANY D?T (VIOD), o.p.s.
Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. byl zaloen v kv?tnu 2004 jako obecn? prosp?n spole?nost, jejm clem je podlet se na ochran? d?t v ?R. Zkladnm kamenem aktivit Vzd?lvacho institutu ochrany d?t je partnerstv a multidisciplinrn spoluprce p?i ochran? d?t jak s ostatnmi neziskovmi organizacemi v ?R, tak se sttn sprvou a se zahrani?nmi partnery, od nich institut p?ebr jejich zkuenosti a know-how a sna se zavd?t jejich tzv. best praktice do vzd?lvacho systmu ?R.
Vzd?lvac institut ochrany d?t se podlel a podl na ?ad? projekt?:
V letech 2004 a 2005 spolupracoval Vzd?lvac institut ochrany d?t na projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality, jeho clem bylo nastartovat novou etapu vzd?lvn, spoluprce a vm?ny informac mezi polici, pracovnky justice, socilnmi pracovnky, pedagogy, pracovnky neziskovch organizac.
V roce 2005 plnil Vzd?lvac institut ochrany d?t roli servisn organizace p?i realizaci projektu Vzd?lvn inspektor? kvality v oblasti socilnch slueb, jeho nositelem bylo MPSV ?R.
Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. je v letech 2006 a 2007 tak partnerem v projektu Krizov intervence, jeho clem je zaloen vzd?lvacho st?ediska, v n?m budou realizovny vcviky v krizov intervenci, vytvo?en koncepce t?chto vcvik? a vytvo?en metodick p?ru?ky.
V letech 2005 a 2007 Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. realizuje projekt Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrn u?en v ochran? d?t. Clem projektu je vytvo?it systmu celoivotnho u?en v oblasti interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t. Systm je akreditovn MMT ?R. Tvo? ho soubor tmat, kter se zabvaj zkladnmi problmy ochrany d?t.

CENTRUM SLNIE?KO, n.o.
Poslnm neziskov organizace Centrum Slnie?ko, n.o. je poskytovan prosp?nch slueb a napomhn k ?innmu a komplexnmu ?een problematiky tranch, zneuvanch d?t a ob?t domcho nsil.
Neziskov organizace Centrum Slnie?ko, n.o. vznikla na zklad? rozhodnut Valnho shromd?n o.z. Slovensk ndej die?a?a 14.1.2000 z p?vodnho nitranskho pracovit?. Mezi nejvznamn?j projekty pat? :
1/ Centrum Slnie?ko - specializovan krizov centrum pro tran, zneuvan d?ti a ob?ti domcho nsil. Ro?n? umst a pom?e nastartovat nov ivot p?iblin? 50-ti klient?m .
2/ Centrum prevence, poradenstv pro ob?ti domcho nsil, v rmci kterho poskytuje sociln, prvn, psychologick, speciln?-pedagogick poradenstv ob?tem domcho nsil.
3/ D?tsk linka zchrany anonymn, bezplatn telefonick krizov intervence pro d?ti s r?znmi problmy. Denn? v pracovnch dnech od 14,00 20,00 jsou d?tem k dispozici odbornci
4/ Dobrovolnick program - speciln dobrovolnick program v prosp?ch tranch, zneuvanch d?t a ob?t domcho nsil.
5/ Informa?n multimediln kampan? zam??en na prevenci tran, zneuvn d?t a domcho nsil. Mezi nejvznamn?j pat?: 19. listopad Sv?tov den prevence trn d?t a Bitka vysv?d?en nezm?n !
6/ Vzd?lvac aktivity vzd?lvn d?t, dosp?lch a odbornk? v problematice tranho, zneuvanho, zanedbvanho dt?te a nsil pchanho na d?tech a ench.

NSPCC
NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Nrodn spole?nost prevence nsil na d?tech) je p?edn britsk dobro?inn organizace zabvajc se ochranou d?t a prevenc nsil na d?tech. Tto ?innosti a zvyovn pov?dom o tto problematice se v?nuj ji od roku 1884.
Poslnm organizace je ukon?it nsil na d?tech. Jejich viz je spole?nost, kde jsou vechny d?ti milovny, oce?ovny a schopny vyut svch schopnost spole?nost, kter nebude zneuvn d?t, a? ji sexuln, fyzick ?i emocionln, ani jejich zanedbvn tolerovat. Zkladn hodnoty NSPCC jsou zaloeny na mluv? o prvech dt?te Organizace spojench nrod?.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz