1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/kolstv

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Vzd?lvac program ochrany d?t ve kolstv

Odpov?dnost kolskch za?zen
Je douc, aby kad kola m?la ur?enho u?itele (metodika prevence) odpov?dnho za bezpe?nost d?t ve kole a aby byla nastavena specifick pravidla, kter by ur?ovala, co d?lat v p?pad?, e nastanou pochybnosti o bezpe?nosti jakhokoliv dt?te.


Co m?e kola ud?lat, aby p?edela nsledk?m trn, zneuvn a zanedbvn ? Uvdme n?kolik doporu?en k nastaven bezpe?n atmosfry ve kole.
poskytujte pravideln kolen o ochran? d?t pro vechny, kte? ve kole pracuj,
jmenujte n?koho z veden koly s odpov?dnost za ochranu d?t,
vytvo?te ve kole takov prost?ed, kter d?tem naslouch a aktivn? je zapojuje ,
pomozte d?tem pochopit, co je neakceptovateln chovn v??i nim a jak se sv??it, kdy je n?co trp,
snate se navzat a udret dobr vztahy s rodi?i d?t a dalmi organizacemi,kter provd?j ochranu d?t,
pokud jste u?itelem, za?a?te do vzd?lvacho programu u?ivo, kter pom?e zvit pov?dom o sociln? patologickch jevech,
zave?te koln pravidla k prevenci sociln? patologickch jev?,
pokud n?jak dt? zmiz, zkontrolujte, co se d?je a nahlaste jakkoliv pochybnosti,
zave?te opat?en, kter budou minimalizovat monost trn, zneuvn ?i zanedbvn,
jd?te d?tem p?kladem bu?te p?telt, slun, spravedliv a p?ipraven naslouchat,
prozkoumejte monost zaveden slueb pro d?ti poradnu nebo vrstevnick program.

Obvin?n proti personlu
Je smutnm faktem, e v prost?ed, kde jsou d?ti, existuje monost, e ?len u?itelskho sboru nebo dobrovolnk m?e vyut svho postaven a vztahu k d?tem a zneut je. kola vak m?e nastavit pravidla, kter tomuto mohou p?edejt, nap?klad :
N?kter doporu?en:
snite po?et p?leitost, kde je dosp?l a dt? ponechno o samot?,
opatrn? vybrejte zam?stnance a dobrovolnky, vyadujte reference a vpis z rejst?ku trest?,
vypracujte pravidla chovn a sm?rnice o osobnm kontaktu a zdrenlivosti,
m?jte jasn instrukce postupu v p?pad? obvin?n personlu.


P?klad
Zaslechli jste, jak si dv? d?ti povdaj na kolnm h?iti o jednom z u?itel?. Zd se, e m u d?t reputaci chylka a e osahv d?v?ata. Na toaletch se objevuj tomu odpovdajc graffiti. Kdy se jich zeptte, necht?j dt dn detaily a vymlouvaj se.
Co byste m?li ud?lat?
Nikdy nenechte obvin?n dt?tem nebo mladm ?lov?kem prob?hnout bez nahlen. Vdy oznamte obvin?n nad?zenmu pracovnkovi (?editeli), policii, sttnmu zstupci ?i na orgn sociln? prvn ochrany d?t.
Je bohuel mon, e lid, kte? nep?edstavuj pro d?ti dn nebezpe?n, jsou n?kdy neprvem obvin?ni ze zneuvn. Vdy se jedn o velice traumatizujc a t?ko ?eitelnou situaci. Okol si ?asto klade otzku: Pro? by dt? n?koho obvinilo neprvem? Existuje n?kolik vysv?tlen: D?ti mohou myln? vnmat nevinnou situaci jako ohroujc, mon proto, e maj ji p?edelou zkuenost se zneuitm. N?kter d?ti mohou bt zmaten, ne?astn a mohou obvinit u?itele z d?vodu, aby na sebe upoutaly pozornost a upozornily tak na sv problmy.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz