1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/Zdravotnictv

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Vzd?lvac program ochrany d?t ve zdravotnictv

Role zdravotnk? v ochran? d?t
Zdravotnick personl je jednm ze zkladnch ?lnk? v interdisciplinrn ochran? d?t. Proces ochrany d?t ?asto za?n u nich, protoe jsou to oni, kdo maj p?leitost objevit p?znaky a nahlsit obavy o dt?. Mohou bt tak podni, aby provedli vyet?en nebo poskytli terapeutickou pomoc d?tem ?i rodinm. Maj nezastupitelnou roli v zabrn?n dalmu pokozen dt?te.
To plat i pro profesionly, kte? p?ijdou do styku s dosp?lmi. Nap?klad psychiatr mus vzt v vahu dopady jeho vnch duevnch problm? na d?ti, v p?pad?, e klient je rodi? nebo se o n?jak dt? star. To m?e zp?sobit profesionln dilema a rozd?lenou loajalitu, ale zdrav dt?te mus mt v kadm p?pad? p?ednost.

Role specialist?
kolen zdravotnk? by m?la bt zam??ena na specializovan kolen, poradenstv a supervizi v ochran? d?t. Pokud nemte na svm pracoviti odpov?dnho specialistu na ochranu d?t, m?li byste se o toto za?t zajmat a zjistit si situaci.

Pracujeme spole?n?
Abychom d?ti chrnili p?ed vnm pokozenm, musme spolupracovat jak s jednotlivci, tak s organizacemi, kter provd?j ochranu d?t. Nen mon, aby pouze jedna profese zajistila bezpe?nost dt?te.


Vichni profesionlov, kte? p?ijdou s d?tmi do styku by m?li:
bt na pozoru a vmat si potencilnch indiktor? trn, zneuvn nebo zanedbvn,
bt si v?domi rizik, kter potenciln pachatel nebo pachatel znamenaj pro d?ti,
pod?lit se o informace a analyzovat rizika tak, aby mohlo prob?hnout profesionln zhodnocen situace a pot?eb dt?te,
doporu?it, co je pot?eba provst k zabezpe?en dt?te a jak dt?ti pomoci,
spolupracovat s rodi?i, pokud by tento krok nevedl k dalmu ohroen dt?te.

Lka?sk tajemstv
N?kdy nejistota a obavy o sdlen informac jsou p?ekkou efektivn spoluprce interdisciplinrnho tmu. V oblasti zdravotnictv je lka?sk tajemstv jednm ze zkladnch princip? p?e a proto jakkoliv p?edvn informac o pacientech m?e bt velice problematick. Z tohoto d?vodu vyaduje zdravotnick za?zen od klienta souhlas s p?ednm informace.
Pokud vak mte podez?en, e je ohroeno zdrav dt?te, muste se o tyto obavy pod?lit s dalmi odbornky, a? ji mte souhlas ?i ne. Odbornci mohou mt dal d?kazy Vae obavy mohou doplnit.

Pravidla odpov?dnho jednn
bu?te otev?en a up?mn k rodi??m, pe?ovatel?m a d?tem a ?ekn?te jim o svch podez?ench, pokud to dt? jet? vce neohroz,
zjist?te si, koho kontaktovat v p?pad?, e mte obavy o dt?,
vybudujte si dobr vztahy s dalmi organizacemi, kter provd?j ochranu d?t,
pokud mte podez?en, e je dt? ohroeno, oznamte to, co nejd?ve nap?. nad?zen osob?, policii, sttnmu zstupci ?i orgnu sociln? prvn ochrany d?t,
uchovejte ?itelnou, podepsanou a datovanou zprvu o podez?ench a obavch
Zkon o sociln? prvn ochran? d?t upravuje povinnost zdravotnickho za?zen p?i oet?ovn razu dt?te, kde existuje podez?en na trn, zneuvn ?i zanedbvn dt?te. Za?zen je povinno zajistit vyhotoven zznamu o tto udlosti (razu). Tento zznam je povinna provst osoba doprovzejc dt?, nebo dt? samo (dostavilo-li se k oet?en bez doprovodu jin osoby). Do zznamu je povinnost uvst, jak k razu dolo. Jestlie zdravotnick pracovnk zjist, e charakter zran?n neodpovd popisu razu uvedenho doprovzejc osobou, pop?. dt?tem, tuto skute?nost uvede do zznamu. Pokud doprovzejc osoba ?i dt? odmtne zznam provst, nape tuto skute?nost zdravotnick pracovnk do zznamu. Tento zznam mus za?zen zaslat ?adu obce s roz?enou p?sobnost. Dle trestnho zkona i tak maj tato za?zen jet? oznamovac povinnost,
ve?te v patrnosti d?ti, kter jsou rizikov,
pokud n?jak dt? zmiz, zjist?te, co se d?je a oznamte Vae obavy,
zajist?te, aby existovala pravidla, kter zamez zneuvn Vaimi kolegy nebo ?leny tmu,
jd?te d?tem p?kladem bu?te p?telt, zdvo?il, spravedliv a ochotni naslouchat,
vytvo?te takov prost?ed, kter se k d?tem chov p?telsky, vzbuzuje d?v?ru a naslouch jim.

Obvin?n proti personlu
D?ti, kter jsou pod dohledem zdravotnickho personlu, maj prvo na nejvy monou p?i a ochranu zdrav. Je smutnm faktem, e v prost?ed kde jsou d?ti, existuje monost, e n?kdo ze zdravotnickho personlu nebo dobrovolnk? m?e vyut svho postaven a vztahu k d?tem a zneut je.
Zdravotnick za?zen, kter maj na starosti d?ti, mus z tohoto d?vodu nastavit pravidla, kter tomuto mohou p?edejt.

N?kter doporu?en:
snite po?et p?leitost, kdy je dosp?l a dt? ponechno o samot?,
opatrn? vybrejte zam?stnance a dobrovolnky, vyadujte reference a vpis z rejst?ku trest?,
vypracujte pravidla chovn a sm?rnice o osobnm kontaktu a zdrenlivosti,
m?jte jasn instrukce postupu v p?pad? obvin?n personlu.


Nikdy nenechte obvin?n dt?tem nebo mladm ?lov?kem prob?hnout bez nahlen. Vdy oznamte obvin?n nad?zenmu pracovnkovi (?editeli), policii, sttnmu zstupci ?i orgnu sociln? prvn ochrany d?t.

Je bohuel mon, e lid, kte? nep?edstavuj pro d?ti dn nebezpe?n, jsou n?kdy neprvem obvin?ni ze zneuvn. Vdy se jedn o velice traumatizujc a t?ko ?eitelnou situaci. Okol si ?asto klade otzku: Pro? by dt? n?koho obvinilo neprvem? Existuje n?kolik vysv?tlen: D?ti mohou myln? vnmat nevinnou situaci jako ohroujc, mon proto, e maj ji p?edelou zkuenost se zneuitm. N?kter d?ti mohou bt zmaten, ne?astn a mohou obvinit zdravotnickho pracovnka z d?vodu, aby na sebe upoutaly pozornost a upozornily tak na sv problmy.


Vichni mme odpov?dnost za bezpe? naich d?t. Vy sami m?ete :
bt vnmav k p?znak?m trn, zneuvn ?i zanedbvn,
bt tm, komu se dt? nebo rodi? m?e sv??it,
v??it svmu profesionlnmu instinktu.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz