1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/Semina?e

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Semin?e

Odborn kolen ve Velk Britnii r>V termnu 23.3.- 26.3.2006 navtvil realiza?n tm projektu britskou spole?nost National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Nrodn spole?nost prevence nsil na d?tech). Pracovnci NSPCC prokolili realiza?n tm v principech distan?nho internetovho vzd?lvn v ochran? d?t ve Velk Britnii. B?hem tto pracovn nvt?vy byla diskutovna problematika ochrany d?t v ?esk republice a ve Velk Britnii. ?astnci kolen si mohli vyzkouet fungovn a principy distan?nho internetovho vzd?lvn.

P?eklady a tvorba studijnch materil?
Na pracovnm setkn ve Velk Britnii realiza?n tm p?evzal od pracovnk? NSPCC podkladov materily pro distan?n internetov vzd?lvn v problematice tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te.
Materily byly nsledn? p?eloeny do ?eskho a slovesnho jazyka. Clem bylo vytvo?it materil, kter by odpovdal ?eskm a slovenskm podmnkm. Z tohoto d?vodu se pravideln? schzel realiza?n tm, probhaly konzultace s odbornky.
P?i tvorb? materil? vak nastalo n?kolik problm?. Prvn odlinost nastala ji p?i pracovnm jednn ve Velk Britnii. V anglickch materilech se m?eme setkat se slovem zneuvn v irm kontextu v rmci nsil na d?tech. V ?eskch podmnkch je zneuvn spojovno se sexulnm, pohlavnm zneuvnm. Z tohoto d?vodu bylo pot?eba sjednotit zkladn terminologii. Dal rozdlnost lze objevit v postaven a kompetencch neziskovch organizac ve Velk Britnii a v ?esk republice ?i na Slovensku.

Evalua?n semin? v ?esk republice
Dne 8.2.2007 se uskute?nil v sdle Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. evalua?n semin? pro zkladn tm kolitel? z ?esk a Slovensk republiky z ?ad u?itel?, metodickch ?i ?dcch pracovnk?, pracovnk? ve?ejn sprvy a neziskovho sektoru.
Clem tohoto evalua?nho semin?e bylo prodiskutovat pop?. upravit studijn materily a upravit webov strnky distan?nho internetovho vzd?lvn z r?znch hl? pohledu. Byl zde tak vytvo?en prostor pro vm?nu nzor? a zkuenost odbornk? zastupujcch vechny zainteresovan sloky.

Otzky, kter se vztahovaly k internetovmu vzd?lvn:
- do programu za?adit situace z praxe monosti ?een,
- vce zmnit prvn problematiku,
- na webovch strnkch umonit diskusn strnky,
- zavst ?asov limit pro studium max. 1 m?sc,
- zvit kriterium sp?nosti v programu na 80%.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz