1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/Webov strnky

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Webov strnky


Jednm z hlavnch vstup? projektu byla i tvorba webovch stran, kde by mohlo bt realizovno distan?n internetov vzd?lvn v problematice tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Program objas?uje problematiku tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Jeho ?elem je pomoci lidem ur?it, kdy by mohlo bt dt? v nebezpe?. Obsahuje t ak?n pln s podrobnmi kroky, podle kterho je mon postupovat, jestlie existuj obavy o blaho dt?te.
Na odbornm semin?i ve Velk Britnie se realiza?n tm dohodl, e technickou sprvu strnek bude zaji?ovat britsk spole?nost EDUCARE na svch webovch strnkch. EduCare, spole?nost se sdlem ve Velk Britnii, se specializuje na sp?n p?edvn zsadnch informac. Bez ohledu na sloitost p?edm?tu vyd?luje EduCare ze zajmavch informac fakta, kter je pot?eba znt. Prost?ednictvm interakce ov??uje, e dolo k p?ijet a pochopen sd?lovanch informac, a dky tomu je u?en m??iteln. P?edvn informac je flexibiln a je k dispozici v paprov podob? i on-line, take ?astnci mohou k u?en p?istupovat a provd?t je kdekoliv a kdykoliv.
Pro zskn certifiktu je pot?eba vyplnit test, kter je p?stupn pouze pod p?ihlaovacm jmnem a heslem na webovch strnkch spole?nosti EDUCARE www.EduCAre.co.uk/in2meduim.
Na strnkch Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. (www.educare.viod.eu.com) lze nalzt podkladov a studijn materily k distan?nmu vzd?lvn k ochran? d?t.
Kad program m sadu vzd?lvacch sestav nazvanch Moduly. Moduly jsou ur?eny k prostudovn p?ed tm, ne se ?astnk dostane k vypl?ovn p?slunch dotaznk?. Kad program m p?slun dotaznk. To, jak vysok ohodnocen ?astnk obdr p?i vypl?ovn dotaznku, p?mo ovlivn sp?n nebo nesp?n ukon?en programu. Dotaznk obsahuje ?adu otzek s n?kolika monostmi, vdy je vak mon ozna?it pouze jednu odpov??.

?ty?i jednoduch kroky pro sp?n absolvovn program?:
1. Pe?liv? si p?e?t?te kadou strnku studijnch modul?.
2. Vypl?te vechny jednotliv dotaznky. Neodeslejte svou odpov??, dokud si nebudete jisti sprvnost odpov?di. V p?pad? pochybnost m?ete nahldnout do obsahu modulu.
3. Zskejte zp?tnou vazbu ke svmu skre. Pokud zskte stanoven po?et bod? nutn pro sp?n absolvovn modulu, zskte p?stup k vysv?tlen sprvnch odpov?d.
4. Pro sp?n dokon?en programu muste mt prostudovan vechny moduly a bt sp?n minimln? v 70% u kadho dotaznku.

Pokud usp?jete
Budete si moci sthnout soubor s vysv?tlenm odpov?d. Bude Vm umon?no si tento soubor vytisknout nebo uloit na sv?j lokln osobn po?ta? nebo server. Sou?asn? budete moci prochzet sv uloen odpov?di, abyste mohli zjistit, na kter otzky jste odpov?d?li nesprvn? (pokud takov otzky existuj) a pro? byla Vae odpov?? nesprvn.

Pokud neusp?jete
Postupujte dle pokyn? na obrazovce. Bude Vm doporu?eno, abyste si jet? jednou proli studijn zdroje, ne se znovu pokuste o vypln?n dotaznku.

?asto kladen dotazy
Jak jsou kritria pro sp?n absolvovn?
1. P?e?ten kad strnky vech studijnch modul?.
2. Bt sp?n minimln? v 70% v kadm dotaznku.

Kolikrt m?u dotaznk vyplnit?
Pokud nesplnte kritrium pro sp?n absolvovn dotaznku, bude Vm umon?n jet? jeden dal pokus. Doporu?ujeme Vm projt si jet? jednou studijn zdroje, ne se znovu pokuste o vypln?n dotaznku. Pokud neusp?jete ani na druh pokus, bude Vae absolvovn nesp?n.

Pokud jsem sp?n? absolvoval/a dotaznk, jak si projdu p?padn otzky, na kter jsem odpov?d?l/a nesprvn??
Po sp?nm vypln?n a absolvovn dotaznku si budete moci sthnout soubor s vysv?tlenm odpov?d. Bude Vm umon?no si tento soubor vytisknout nebo uloit na sv?j po?ta?. Sou?asn? budete moci prochzet sv uloen odpov?di, abyste mohl/a zjistit, na kter otzky jste odpov?d?l/a nesprvn? (pokud takov otzky existuj) a pro? byla Vae odpov?? nesprvn.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz