VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Extrmn ivotn situace II

A. Vliv sekt na rodinu
Semin? rozvj pochopen vzniku protestnch, tzv. sekt?skch nboenskch skupin. Objas?uje d?vody, pro? jsou n?kter praktiky nboenskch skupin vnmny v?tinovou spole?nost jako nebezpe?n, a uvd pojem psychick manipulace. Ukazuje, jak je mon manipulativnmu chovn ?elit a jak u?it d?ti se s nm vyrovnvat.
V dal ?sti semin? nabz r?zn modely jednn v r?znch nro?nch vchovnch situacch v souvislosti s nboenskou orientac t?ch, kdo jsou vychovvni, anebo jejich rodi?? a p?buznch. U? poslucha?e rozum?t nboenskm motiv?m jednn n?kterch p?slunk? meninovch nboenstv a respektovat jejich nboenskou svobodu p?i sou?asn ostraitosti v??i problm?m, kter by jej napl?ovn mohlo zp?sobit ve vchovnm procesu. Semin? je dopln?n autentickmi materily a videosnmky.

B. Ochrana ?lov?ka za mimo?dnch udlost
V poslednch desetiletch jsou lid stle ?ast?ji ohroovni v d?sledku tzv. mimo?dnch udlost. Za mimo?dnou udlost povaujeme nenadl, ?ste?n? nebo zcela neovldan, ?asov? a prostorov? ohrani?en d?j, kter vznikl v souvislosti s provozem technickch za?zen, p?sobenm ivelnch pohrom, havri, neopatrnm zachzenm s nebezpe?nmi ltkami, epidemiemi nebo jinho nebezpe?, kter ohrouje ivoty s zdrav lid, zna?n majetkov hodnoty nebo ivotni prost?ed.
Mimo?dn udlosti je pot?ebn nepodce?ovat, d?sledn? se na n? p?ipravit, protoe svou vlastn p?ipravenost m?eme lpe p?ekonat strach a paniku, kter p?i takovch udlostech vznikaj. Ani si to uv?domujeme, p?ipraven ?lov?k doke reln?ji posoudit vzniklou situaci, doke pomoci nejen sob?, ale i svm blzkm, soused?m, spoluk?m ?i spolupracovnk?m.

C. Problematika extremismu
Pojem tolerance je jednm z kl?ovch v cel problematice lidskch prv. O? mn? lze demokratick prvn stt evropskho pojet charakterizovat na jedn stran? vysokou mrou anarchie i vysokou mrou etatizace spole?nosti na stran? druh, o to vce podstata demokracie a celospole?ensk plurality tkv v m?e, tradici a intenzit? interpersonln a interetnick tolerance.

D. eny a d?t bez domova
Pochopen spout?cch mechanism? fenomnu bezdomovstv, poznn zdravotnho stavu, osam?losti, sociln patologie, zajit?n a uplat?ovn prv, zdravotn p?e a socilnch slueb je nutn znt pro pomoc takto postienm lidem.

D. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz