VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Extrmn ivotn situace

A. Problematika uprchlickch rodin
P?ednka bude nahldnutm do problematiky d?t z uprchlickch rodin. Nejprve bude stru?n? popsna problematika situace uprchlk? na zem ?R (zem? odkud p?ichzej, prost?ed uprchlickch tbor?, nezletil bez doprovodu apod.) V p?ednce budou akcentovny psychologick problmy d?t uprchlk?. Uprchlick rodiny pochzej z velmi odlinch kultur a to se projevuje na celkov rodinn konstelaci (odlin postaven eny, odlin vchovn styly apod.). Lid v p?vodn zemi proili ?astokrt velmi traumatizujc udlost a ta zp?sobuje posttraumatickou stresovou reakci.
Vechny uveden zt?ov faktory a kulturn odlinosti maj za nsledek tivou rodinnou situaci, kterou d?ti vech v?kovch kategori velmi citliv? reflektuj a siln? provaj. Nastn?ny budou monosti, ale i meze intervence do uprchlickch rodin. Meze spo?vaj v rozdlnosti kultur, kdy nem?eme rodinm uprchlk? nutit ?esk kulturn zvyklosti, ale rodiny se zrove? p?i pobytu na naem zem musej ?dit naim trestnm ?dem a musej dodrovat mluvu o prvech dt?te.
P?ednka bude dopln?na o kazuistiky rodin z prost?ed uprchlickch tbor?.

B. Vliv sekt na rodinu, d?tskou populaci
Semin? rozvj pochopen vzniku protestnch, tzv. sekt?skch nboenskch skupin. Objas?uje d?vody, pro? jsou n?kter praktiky nboenskch skupin vnmny v?tinovou spole?nost jako nebezpe?n, a uvd pojem psychick manipulace. Ukazuje, jak je mon manipulativnmu chovn ?elit a jak u?it d?ti se s nm vyrovnvat.
V dal ?sti semin? nabz r?zn modely jednn v r?znch nro?nch vchovnch situacch v souvislosti s nboenskou orientac t?ch, kdo jsou vychovvni, anebo jejich rodi?? a p?buznch. U? poslucha?e rozum?t nboenskm motiv?m jednn n?kterch p?slunk? meninovch nboenstv a respektovat jejich nboenskou svobodu p?i sou?asn ostraitosti v??i problm?m, kter by jej napl?ovn mohlo zp?sobit ve vchovnm procesu. Semin? je dopln?n autentickmi materily a videosnmky.

C. Krizov intervence
Co je to krize? Co ovliv?uje pr?b?h a intenzitu krize? Kdo m?e pomoci lidem v krizi? Provzen klienta jeho nro?nou ivotn situac? Jak je mon lidem v krizov situaci pomoci? To jsou zkladn otzky, na kter se budou snait odpov?d?t lekto?i. Semin? bude provzen ?adou kazuistik z praxe.

D. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz