VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Nsil na d?tech II

A. Tran dt?
Trn d?t je vsledkem p?evn? myslnho ubliovn dt?ti, zp?sobenho nebo p?sobenho nej?ast?ji jeho nejblimi vychovateli, hlavn? rodi?i. Jejich nejvyhran?n?j podobou je pln zahuben dt?te. Sou?asn? vak zdaleka nejde jenom o jednostrann akt ze strany jejich p?vodce ?i pachatele, ale o zvltn interakci vech z?astn?nch osob.
S poznnm t?lesnho trn d?t se zhy ukzalo, e vechny tyto d?ti trp jak psychicky, tak emocionln?. Stvalo se zjevnm, e je zce spjato s duevnm a citovm trnm, a to ve form? aktivn i pasivn. V aktivn podob? jde p?edevm o poniovn, nadvn, vsm?ch, zesm??ovn dt?te. V pasivn podob? pak jde o nedostate?nou stimulaci, zanedbvn zkladnch duevnch pot?eb (psychick deprivace) i pot?eb citovch (nedostatek lsky, porozum?n, identifikace apod.).

B. Zanedbvan dt?
Pro sv?j zdrav a nezvisl vvoj v dosp?lho jedince pot?ebuj vechny d?ti odpovdajc stravu, zdravotn p?i a vzd?ln. P?i zanedbvn je dt?ti uprno uspokojovn zkladnch pot?eb. M?e se jednat o nevhodnou stravu, nezajit?n ?dn zdravotn p?e nebo nevhodn oblkn dt?te. Dt? je ponechno bez dozoru v situacch, kde hroz potenciln nebezpe?, a? u doma nebo mimo domov. Toto ve m?e negativn? ovlivnit jeho t?lesn a citov rozvoj.

C. Kriminalita pchan na d?tech
Vslech na policii a ?ast u soudu v roli sv?dka m?e pro dt? p?edstavovat zna?nou stresovou zt?. Dt? m?e mt pocit, e provedlo n?co patn?. Pokud pomhte dt?ti s p?pravou na roli sv?dka, nikdy s nm nenacvi?ujte jeho sv?deckou vpov??. Odbornci si uv?domuj, e v komunika?nch dovednostech d?t se mohou setkat s velkmi rozdly. rove? komunika?nch dovednost je d?leitou slokou p?i vzniku nsil na d?tech.

D. Kriminalita pchan d?tmi
Kriminalita mldee je a z?stv u ns vnm problmem a m-li bt postup v??i n efektivn, je t?eba v?novat pozornost jejm p??inm a nsledn? i navazujcm opat?enm jejho omezovn.
N osobnostn vvoj je do zna?n mry zvisl na okol rodi?ch a nejblich p?buznch, u?itelch, p?telch, ivotnch partnerech. Od nich se u?me socilnmu chovn a schopnosti vyrovnat se s frustrac. Pokud vak tito lid v ivot? druhho nejsou, vyr?st jedinec sociln? neza?azen, citov? ploch, kompenzujc emo?n deprivaci povrchnm vnmnm v?c, ivotem ze dne na den a subjektivnmi hodnotami, kter velmi ?asto stoj proti spole?nosti. Dt? by se proto m?lo u?it zvldat zt?e bez agrese, s nadhledem, odstupem.

F. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz