VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Nsil na d?tech

A. Problematika syndromu zneuvanho dt?te (CSA) v?etn? komer?nho sexulnho zneuvn (CSEC)
Problematika sexuln? zneuitch d?t se za?n v poslednch letech u ns vce otevrat. Stle vak je v irok populaci vrazn postoj, e sexuln problematika je tabu a s d?tmi se o n nehovo?. Je nezbytn pohovo?it s d?tmi o lidskm t?le. Vysv?tlit dt?ti, e jeho t?lo pat? jen jemu samotnmu a e se tohoto t?la nesm dotkat nikdo takovm zp?sobem, aby to dt? uvd?lo do rozpak? nebo to v n?m dokonce vzbuzovalo odpor.

B. ikana a d?ti
ikana je nebezpe?n sociln? patologick jev, p?i n?m je omezovna zejmna osobn svoboda rozhodovn, je poniovna lidsk d?stojnost a ?est, mnohdy je ob?tem ubliovno na zdrav ?i na majetku.Jedn se o sloit problm, kter nen mono prvn? pojmout jako jeden celek, nebo? svmi znaky a d?sledky zasahuje do r?znch prvnch odv?tv.

C. Domc nsil
Domc nsil je spole?enskm problmem, p?estoe probh v rodinch za zav?enmi dve?mi a dlouh lta bylo tabu, o kterm se ve?ejn? nehovo?ilo. Na dt? dopad vdy negativn?, t?ebae dt? nemus bt p?mo objektem domcho nsil, ale bv jeho sv?dkem.

D. T?lesn tresty
Trest tvo? nedlnou sou?st lidsk historie. Trest byl odjakiva pouvn jako postih za poruen kzn?. Clem p?ednky je seznmit ?astnky s krtkm historickm, socilnm a kulturnm kontextem. S ?astnky bude diskutovno o tom, jakou lohu maj t?lesn tresty v dnen spole?nosti, kde je hranice mezi t?lesnm trestem a t?lesnm trnm. Jak se na t?lesn tresty dvaj odbornci z oblasti d?tsk psychologie (Z. Mat?j?ek, J. Dobson ad.). Diskuze nad p?ipravovanm nvrhem, aby t?lesn tresty byly postaveny mimo zkon. P?ednka bude pojata interaktivn?.

E. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz