VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Prce s klientem

A. Prce se zrakov? postienm klientem
Semin? se zabv problematikou p?stupu ke zrakov? postienm klient?m. Osvojen si zsad komunikace a zklad? sprvn ch?ze s vidcm pr?vodcem velice usnad?uje prci s clovou skupinou zrakov? postiench klient? a umo?uje soust?ed?n se na podstatu ?eenho problm? t?chto klient?. Sou?st semin?e je stru?n p?ehled systmu vzd?lvn a rehabilitace zrakov? postiench.

B. Prce se sluchov? postienm klientem
Semin? seznm ?astnky s osobnost neslycho ?lov?ka, se specifickmi pot?ebami takto postiench osob. Vysv?tl vznam jazykov a kulturn meniny. Lekto?i objasn existenci n?kterch mt? o neslycch a nastn mon zp?soby, jak p?istupovat ke sluchov? postienm klient?m.

C. Prce s klientem s t?lesnm postienm
Semin? p?inese nov informace a zkuenosti vyuiteln p?i jednn s klientem s t?lesnm ?i kombinovanm postienm. P?ibl specifika jednotlivch t?lesnch handicap? a jejich pot?eb. Objasn rozdly mezi postienm vrozenm a zskanm, sociln a komunika?n rozdly z toho vyplvajc. Pom?e orientovat se v problematice a odlinostech fungovn rodiny, jej ?len/dt? m t?lesn postien. Umon zmapovat konkrtn praktick postupy p?i prci s klientem s t?lesnm ?i kombinovanm postienm.

D. Prce s klientem s psychiatrickou diagnzou
V p?ednce budou frekventanti seznmeni s n?ktermi diagnzami d?tsk psychiatrie, v d?sledku kterch musej d?ti vyhledat odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, pop?pad? musej bt hospitalizovny na odd?len d?tsk psychiatrie. Spe ne pouh v?et jednotlivch diagnz se pokus lekto?i na p?kladech ilustrovat jaksi vodtka, kter mohou bt indiktorem toho, e s dt?tem nen n?co v po?dku. Clem semin?e je t nastnit mon p?stupy k t?mto d?tem, kter nepovedou k jejich stigmatizaci jako psychiatrickch pacient?.

E. Prce s mentln? postienm klientem
Semin? p?inese nov informace a zkuenosti vyuiteln p?i jednn s mentln? postienm klientem ?i kombinovanm postienm. P?ibl specifika jednotlivch stup?? mentlnch handicap? a jejich pot?eb. Pom?e orientovat se v problematice a odlinostech fungovn rodiny, jej ?len/dt? m mentln postien. Umon zmapovat konkrtn praktick postupy p?i prci s klientem s mentlnm ?i kombinovanm postienm.

F. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz