VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Rodina

A. Rozvod a dt?
V semin?i/p?ednce se lekto?i budou snait popsat/obshnout irok tma rodiny z n?kolika pohled? a rovn? vybrat nejvhodn?j zp?sob podpory rodiny p?esn? podle jejch pot?eb. Dle se p?ednka bude zam??ovat na psychologick fze vvoje rodiny, kter jdou s vvojem osobnosti ?lov?ka ruku v ruce. Kad rodina prochz n?kolika typickmi fzemi (zakldn rodiny, tzn. vstupem do manelstv, narozenm dt?te, vstupem dt?te do koly, dospvn d?t, odchod d?t z domova a dal). Kad fze vvoje m sv specifika, kter jsou pot?ebn znt pro ur?en a vb?r, co mon nejlepho zp?sobu podpory.

B. Dt? a nhradn rodinn p?e
Nhradn rodinn p?e je forma p?e o d?ti, kdy je dt? vychovvno "nhradnmi rodi?i" v prost?ed, kter se nejvce podob ivotu v p?irozen rodin?. U ns se jedn p?edevm o adopci (osvojen) a p?stounskou p?i.
Zprost?edkovn nhradn rodinn p?e se ?d zkonem ?. 359/1999 Sb., o sociln? prvn ochran? d?t, ve zn?n pozd?jch p?edpis? a zkonem o rodin?. Ze zkona o sociln?-prvn ochran? d?t vyplv, e zprost?edkovn nhradn rodinn p?e (osvojen nebo p?stounsk p?e) v rmci ?esk republiky je pouze v kompetenci krajskch ?ad?, Ministerstva prce a socilnch v?c ?esk republiky (MPSV) a ?adu pro mezinrodn? prvn ochranu d?t v Brn?.

C. Dobrovolnci a rodina
P?ednka se bude snait zmapovat vvoj a tradice dobrovolnictv v ?esk republice a jeho historick souvislosti. Dobrovolnictv v ?esk republice prolo mnoha zm?nami, od prvn republiky, kde m?lo podobu p?edevm spe hlavn? ?lenstv v r?znch dobro?innch nebo charitativnch spolcch, a po dobu minulch ?ty?iceti lety, kdy bylo dobrovolnictv brno jako n?co povinnho, nucenho s lehce pejorativnm ndechem. V sou?asn dob? si trend dobrovolnictv op?t raz cestu, jako rovnocenn partner profesionlnch socilnch slueb. Poslucha?i se prost?ednictvm interaktivnch cvi?en/workshop? zamysl nad vhodami, skalmi dobrovolnictv a nad vhodnmi a nehodnmi motivacemi pro dobrovolnou prci. Zam??me se i na typy dobrovoln prce, na dobrovolnick organizace v ?esk republice a jejich p?sobnost.

D. Podpora rodiny
Semin? se bude v?novat zkladnm problm?m, se ktermi se rodiny v sou?asn dob? potkaj. P?zniv vvoj nebo sociln?-ekonomickou situaci rodiny mohou ovlivnit n?kter ivotn situace a udlosti, jako nap?klad nezam?stnanost jednoho nebo obou rodi??, nevy?een bytov situace pro za?najc rodiny, zdravotn postien a nemoc, vchovn problmy d?t, nevhodn p?stup rodi?? k d?tem, vztahov problmy ?i dokonce rozpad rodiny.
Sttn p?e o rodiny je zam??ena zejmna na hmotn zabezpe?en rodin pomoc pen?itch a v?cnch dvek, ne u tolik na vytv?en spole?ensk vztahov st?, na prevenci sociln? patologickch jev? prost?ednictvm p?m prce s klienty-rodinami. Proto je z hlediska sociln politiky v p?i o rodiny velmi nutn rozvoj specializovanch neziskovch organizac, kter mohou lpe a adresn?ji ?eit jednotliv sociln udlosti tkajc se rodin.

E. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz