VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Vchova ke zdravmu ivotnmu stylu

A. Plnovan rodi?ovstv
Plnovan rodi?ovstv je jednm ze zkladnch prv kadho ?lov?ka. Vechny dvojice a jednotlivci maj zkladn prvo svobodn? a zodpov?dn? rozhodovat o po?tu svch d?t a o ?asovm odstupu mezi nimi a m se jim dostat informac a prost?edk?, aby tak mohli ?init; zodpov?dnost dvojic a jednotlivc? p?i vkonu tohoto prva bere v vahu pot?eby ijcch a budoucch d?t a odpov?dnost v??i spole?nosti.

B. Sexuln vchova jako prevence negativnch spole?enskch jev? Dt? v sou?asnch spole?enskch podmnkch pot?ebuje bt pro ivot vybaveno takovmi informacemi a dovednostmi, kter mu pomohou chrnit sv reproduk?n zdrav a bezpe?. Zskn sprvnch postoj? k sexualit? je nezbytn pro odpov?dn rozhodovn a ochranu p?ed sexulnm zneuvnm, ?enm sexuln? p?enosnch infekc a dalmi negativnmi jevy.

C.Prvn pomoc
Prvn pomoc je p?e nebo l?ba poskytnut postienmu p?ed p?jezdem Zdravotnick zchrann sluby nebo jinho kvalifikovanho odbornka. K poskytnut prvn pomoci nepot?ebujeme dnou zvltn vbavu. Dob?e vybaven lkrni?ka pro prvn pomoc obsahuje ?adu uite?nch pom?cek, ale ne vdy ji mte v p?pad? pot?eby pohotov? k dispozici. M?eme vak pout cokoliv, co je prv? k dispozici, m?eme improvizovat, pokud je to pot?eba.

D. Kdy rodi? pomh rodi?i
P?edstavujeme nov trend pomoci rodinm prost?ednictvm vzjemn rodi?ovsk podpory. Dobrovolnk-rodi? pomh klientu-rodi?i. Napomhme tak podporovat celistvost rodiny (i nepln rodiny), posilovat jej kompetence a pomhat j vytv?et harmonick a podn?tn prost?ed pro vvoj dt?te tak, aby byla poslze schopna plnit sv funkce bez pomoci. Tm p?ispvme k prevenci sociln? patologickch jev?, jako je rozpad rodiny, zanedbvn p?e ?i trn a zneuvn dt?te.
Pomhme prost?ednictvm vykolench dobrovolnk? p?mo v rodinch - v p?irozenm prost?ed rodiny.Vznamnou podmnkou naich slueb je, e dobrovolnkem m?e bt pouze osoba s rodi?ovskmi zkuenostmi.
Spojujeme ty, kdo u rodi?ovskou roli znaj a zvldli ji s t?mi, kdo v tomto ohledu pot?ebuj pomoc a podporu.

E. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz