VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Poruchy u d?t

A, Poruchy p?jmu potravy
Semin? se zabv problematikou nutri?nch nvyk? u dospvajcch a rizikem vzniku poruch p?jmu potravy. P?estoe vskyt tohoto zvanho onemocn?n u dospvajcch m v posledn dob? stle vzestupnou tendenci, bvaj p?znaky mentln anorexie a bulimie ve svch po?tcch ?asto podce?ovny. Jak v?as onemocn?n identifikovat a jak p?isp?t k prevenci poruch p?ijmu potravy?
Obsahem semin?e jsou hlavn diagnostick kriteria zmn?nch poruch p?jmu potravy, popis jejich pr?b?hu, prognz i mon l?by. P?in informace o institucch a poradnch, kter poskytuj odbornou pomoc nemocnm mentln anorexi a bulimi. Pozornost je v?novna zkladnm doporu?enm v oblasti prevence, nabz n?kter konkrtn nm?ty pro vyuit ve vchov? ke zdrav.

B, Sociln rozdly v d?tskm kolektivu Sociln rozdly u d?t vnmm p?edevm jako d?sledek jejich socializace v rodin?, ve kole i vlivem irho socilnho prost?ed. Socializaci ovliv?uj jist? i "vnit?n podmnky" (dispozice, osobnostn, zdravotn stav apod.) Jedna z monch domn je pak t?eba i socioekonomick, sociokulturn. Tyto vechny faktory zp?sobuj, e d?ti vnmaj sv?j sociln status odlin?.

C, Agresivita d?t Agresivitu u dt?te vyvolv nemonost doshnout nebo mt n?co, co si dt? velmi p?eje. Je to tedy touha dt?te po n??em nebo po n?kom. Dt? ujist, e agresivn chovn se mu ?asto vyplc. Dky agresivit? toti dt? dosahuje svho cle - je mon se dky n zmocnit p?edm?tu, vynutit si od druhch slubu, kterou doty?n dt? chce apod.
Pokud dt? n?komu ubl, klade si v?tinou rodi? otzku, jak je to mon, co se s jejm dt?tem d?je. V n?kterch p?padech jde o pocit smutku, skleslosti, p?ekvapen, ale n?kdy tak vzteku a zlosti.

E. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz