VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Evropsk sociln fond

Posln Evropskho socilnho fondu
Hlavnm poslnm ESF je rozvjen zam?stnanosti, sniovn nezam?stnanosti, podpora
socilnho za?le?ovn osob a rovnch p?leitost se zam??enm na rozvoj trhu prce
a lidskch zdroj?.

Orgnem zodpov?dnm za ?zen pomoci z ESF v ?R je Ministerstvo prce a socilnch v?c. Dalmi partnery realizace jsou Ministerstvo kolstv, mldee a t?lovchovy, Ministerstvo pro mstn rozvoj, Ministerstvo ivotnho prost?ed, Ministerstvo pr?myslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje ob?ansk spole?nosti, Magistrt hlavnho m?sta Prahy, ?ady prce, orgny mstn a regionln samosprvy.

Zkladn programy Evropskho socilnho fondu
Programy, kter umo?uj ?erpn prost?edk? z ESF v oblasti lidskch zdroj? pro obdob 2004-2006 v ?esk republice a hlavnm m?st? Praze jsou
Opera?n program Rozvoj lidskch zdroj? (OP RLZ)
Jednotn programov dokument pro Cl 3 pro Prahu (JPD3)
Program Iniciativy Spole?enstv EQUAL
Spole?n regionln opera?n program (SROP)

Vce informac o Evropskm sociln fondu naleznete na www.esfcr.cz

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz