VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Reakce na p?ipomnky ze semin??

Jsme pot?eni, e jsme se v p?evn m?e setkali s kladnmi ohlasy na po?dan semin?e, oce?ujeme vak tak Vae p?ipomnky, kter jste nm adresovali. Dky nim m?eme sluby pro Vs neustle zkvalit?ovat. P?esto se ale vyskytuj i v?ci, jejich zm?na nen v naich silch.
Uvdme proto reprezentativn vtah z Vaich reakc a naich odpov?d, abychom Vs co nejkvalitn?ji informovali, p?edchzeli nedorozum?nm a umonili Vm nahldnout hranice naich monost.


semin? 12.1.2006: Volno?asov aktivity a prevence raz?
dopoledne
- Semin? velmi dobr a hodnotn.
- P?li obecn, nutno sm??ovat na rodi?e!

odpoledne
- Jsem velmi spokojena.
- Velice p?nosn.

Nen ?lov?k ten, aby se zavd??il lidem vem. Tmto slovm v dnm p?pad? nechceme Vae p?ipomnky zleh?ovat! Musme vak brt v vahu p?evaujc reakce, kter nap?. v tomto p?pad? byly kladn. Nen v naich silch ut obsah semin?? kadmu z ?astnk? na t?lo.
semin? 19.1.2006: Sexuln vchova
odpoledne
- P?li velk celek pro krtk ?asov sek.

?asov dotace byla u semin?? zvolena na zklad? p?edchozch zkuenost organiztor?. Za?tek semin?? nen vhodn situovat na d?v?j hodinu, ne je 9 hod. a ukon?en je zvoleno p?ed poledn pauzou, na n je v?tina lid zvykl. Op?t v odpolednch hodinch je nejlpe za?nat ve 13 hod. a ukon?en sm??ovat na 16 hod. Po tomto ?ase jednak upad pozornost a jednak ?astnci v?tinou sp?chaj za dalmi aktivitami. Aby bylo umon?no se z?astnit zdarma co nejv?tmu po?tu lid, jsou semin?e koncipovny na dopoledn a odpoledn bloky.
Nai lekto?i si vol podrobn obsah a rozsah p?ednky dle svch zkuenost, nicmn? Vai zp?tnou vazbu berou tak v vahu.

semin? 9.2.2006: Rozvod a dt?
dopoledne
- Bez p?estvek ve vydchan mstnosti! V tomto sm?ru je hodnocen semin?e 4-5.
- Obsahov? bez p?ipomnek.

V rmci dopolednho i odpolednho bloku je pro kadou skupinu ?astnk? vyhrazena jedna cca 15 min. p?estvka, p?i n se mohou zdarma ob?erstvit malou sva?inou a osv?it nabzenmi studenmi i teplmi npoji. P?eruovat p?ednku vce p?estvkami by bylo k jej jm?.
Jestlie je v mstnosti nevhodn vzduch, je mon, aby sami ?astnci ?i na jejich podn lektor nebo organiza?n pracovnk po?adatele otev?eli okna, kter v mstnosti jsou. Vb?r mstnosti je limitovn monostmi budovy a finan?nmi prost?edky organiztora.

semin? 23.2.2006: Podpora rodiny
dopoledne
- Mnoho informac z tohoto semin?e my jako odbornci znme, proto myslm, e je zbyte?n tyto zkladn info., d?leit je dostat tyto informace dl, mezi rodiny jet? zdrav, aby se p?edelo problm?m, zam??it se na prevenci a podporu zdravch d?t a rodin.

odpoledne
- Vzhledem k tmatu Podpora rodiny bych p?edpokldala v?t ?asovou dotaci pro ?st zdravotn?-sociln a sociln? prvn. Zvlt? s d?razem na konkrtn monosti jednotlivch lid pohybujcch se kolem d?t, rodiny (tj. u?itel, soc. pracovnice, pracovnci NO, mate?skch center apod.) Jinak byl semin? p?nosn a ur?it? to nebyl ztracen ?as.
- Nyn jsem se z?astnila ji t?etho semin?e v tomto projektu. Jsem mile p?ekvapena vysokou rovn t?chto semin?? a m?u ?ct, e za mou dobu praxe jsem se nesetkala s tak p?kn? a odborn? vedenmi semin?i. D?kuji.

Semin?? se z?ast?uje irok spektrum profes, tud to, co jedni jako odbornci znaj, m?e bt nov pro jin profesn skupiny. Lekto?i nejsou dop?edu schopni zjistit rozsah znalost ?astnk? a p?izp?sobit tak p?ednku t?mto informacm.
D?kujeme ale za tyto p?ipomnky, z nich n?kter lektorka zmn?nho semin?e reflektovala pro p?padn dal p?ednky.

semin? 2.3.2006: Dobrovolnci a rodina
dopoledne
- Vzhledem k pracovn dob? a neochot? zam?stnavatele (m to i souvislost s nezastupitelnost ?innost) tolerovat vzd?lvn poskytovan mimo vlastn organiza?n systmy a prostory bych velmi uvtala monosti kolen semin?e tohoto typu po 17 hodin?.

Pro semin?e v dob? od 17 do 20 hod. bychom nezskali dostate?n po?et ?astnk?, na n? je tento typ p?ednek zaclen. Neuvaujeme proto o zaveden ve?ernch kolen.
semin? 9.3.2006: Informa?n technologie
- Vhodn by bylo rozd?lit za?te?nky a pokro?ilej uivatele
- P?li teoretick, bez monosti zkusit si v praxi mnoho informac v krtkm intervalu, nelze vnmat.
- Pro m ?ely uivatele jsou informace p?li podrobn
- P?li teoretick, o?ekvala jsem vce praktickch ukzek. Nen mi p?li jasn, jak cl si tento semin? klade. V dob?, kdy tm?? kad m zkuenost s prac na po?ta?i a na Internetu, povauji 1. ?st kolen za mrhn ?asu. Zajmala by m? vce 2. ?st, ale na tu ji bylo mlo ?asu. Oce?uji psemn podklady vborn?, p?ehledn? p?ipraven, ale ?ekala jsem, e budou slouit jako zklad pro dal informace ne e je lektor bude znovu ?st. ?ada informac by bylo mono jist? zskat z p?ru?ky, publikace v?nujc se popisu prce s internetem. Ocenila bych vce praktickch ukzek. Bohuel moje o?ekvn bylo jin ne skute?nost. kolitel m p?jemn hlas, prezentace poznatk? m?la dobrou rove?, dobr jazykov rove?.

Informa?n technologie je semin?, kter byl organiztor povinen v?lenit do kadho z jednotlivch modul?. Omlouvme se vem ?astnk?m za nemonost si vyzkouet teorii ihned v praxi, nicmn? nemme k dispozici po?ta?ovou mstnost. V??me vak, e i p?esto je probrn tto problematiky p?nosn.
Protoe se nejedn primrn? o kurz po?ta?ov gramotnosti, netestujeme ?astnky z jejich znalost po?ta?ovch technologi a prost?ed Internetu. Nicmn? budeme uvaovat o rozlien ?astnk? na za?te?nky a pokro?il dle jejich subjektivnho hodnocen.

semin? 16.3.2006: Syndrom CSA
odpoledne
- Nep?ipout?l bych dlouh zbyte?n exhibice laik? z ?ad poslucha??.

Na zklad? p?evaujcch reakc i naich zkuenost se naopak domnvme, e diskuse mezi z?astn?nmi je jednou z deviz tohoto projektu, kter je zam??en na interdisciplinrn spoluprci. Mte vak pravdu v tom, e lektor mus bt schopen tuto diskusi ohrani?it.
semin? 22.3.2006: ikana a d?ti
dopoledne
- Semin?, je velmi krtk - vyhovoval by dopoledn i odpoledn blok jako jeden celek, mlo msta pro diskuzi. Jinak p?kn prost?ed, p?jemn pohot?n a profesionln p?stup.

U n?kterch specifickch tmat jsme p?istoupili ve druhm roce fungovn projektu ke spojen dopolednho i odpolednho bloku v jeden celek. Jedn se ale pouze o vjimky. Z hlediska v?tiny ?astnk? je nro?n, aby byli zam?stnavatelem uvoln?ni na cel den opakovan? tak, aby mohli absolvovat vce p?ednek. Tato prava je tak na kor po?tu prokolench.
D?kujeme za pochvlen prost?ed, v n?m se p?ednky konaj a naeho servisu. Sname se Vm pobyt v rmci naich monost co nejvce zp?jemnit.

semin? 6.4.2006: T?lesn tresty
dopoledne
- Vborn, zajmav, pou?n, ukzky z praxe, monosti ?een, monosti diskuze, setkn odbornk? z r?znch rezort?: policie, socilky, koly.
- Celkov? se zd, e nejen v tomto tmatu, ale i v p?edchozch je p??inou velk ?sti problm? v rodinch mu => osazenstvo en si notuje no a musk ?st (inteligenti) se bav

odpoledne
- Velice p?nosn je aktivn forma, berou se v vahu zkuenosti frekventant? kurz?. Semin?e jsou pro mou praxi p?nosn. Setkvme se s nzory pracovnk? r?znch profes, kte? ?e stejn problmy. Lekto?i jsou odbornci a semin?e maj vysokou rove?.
- Velice p?nosn to, e cel p?ednka byla pojata jako setkn, pozitivn? oce?uji monost setkn s jinmi profesemi.

Jsme rdi, e oce?ujete monost diskuse nap?? profesemi a setkvn irokho spektra odbornk?, zabvajcch se d?tmi, protoe toto je jednm z cl? naeho projektu. V?tina p?ihlench jsou eny. Organiztor vak nem monost ovlivnit zastoupen ?astnk? sm?rem k v?tmu po?tu mu? tak, aby ob? pohlav byla zastoupena vyven?ji.
semin? 27.4.2006: Hyperaktivita
dopoledne
- Skv?l npadit zajmav? pou?ujc!

odpoledne
- Semin? byl vborn? zam??en na npravu a co d?lat, kdy ...
- Pozitivn? hodnotm: setkn r?znch profes, monosti zskn p?ehledu nzor? na danou problematiku z r?znch profesnch oblast.
- Doporu?en stylu prce s problmovmi d?tmi a nejvc oce?uji kontakt na specializovanm pracoviti.

Potvrdilo se nm, e v rmci interdisciplinrn spoluprce existuje velk mezera, kter dosud nebyla zapln?na. Po ukon?en tohoto projektu budeme uvaovat o monosti pokra?ovat v nastoupen cest? a umo?ovat setkvn a diskusi profesnch skupin zainteresovanch v ochran? d?t.
semin? 4.5.2006: Psychosomatick onemocn?n u d?t
odpoledne
- O?ekvala jsem pln? jinou (vy) odbornou kvalitu semin?e. Tato byla pt p?es devt. Pseudofilosofovn, ne odborn pohled na psychosomatick onemocn?n.
- P?li povrchn a nekonkrtn, ?ekala jsem vce, vlastn? jsem se nedozv?d?la nic, co bych nev?d?la. Uvtala bych odborn?j informace, n?co, na co bych sama nep?ila. Takto spe ztrta ?asu, zklamn (mon to jinak nejde jedn se o zkladn informace pro irok okruh profes).
- Spousta zajmavch tmat k p?emlen a diskuzi, kter by naplnila i n?kolik dn?.

Mte pravdu, e uzp?sobit obsah p?ednky tak irokmu okruhu profes, je mnohdy velmi t?k a n?kterm lektor?m se to k pln spokojenosti z?astn?nch nepovede. P?estoe i zde vidte, e existovaly protich?dn nzory, rozhodli jsme se v tomto p?pad? k zsahu do ?ad lektor?.
semin? 11.5.2006: Problematika zvislost v d?tsk populaci
dopoledne
- velice zajmav a obshl, ale podan zajmavou a veselou formou.

odpoledne
- Jeden z nejlepch semin??, kter jsem zde absolvovala! - Troku mi chyb?ly p?klady.

Op?t jeden z nzornch p?klad?, jak opravdu nelze uzp?sobit semin?e k pln spokojenosti vech z?astn?nch. V??te nm vak, e jak organizto?i, tak lekto?i si velmi pozorn? ?tou Vae zp?tn vazby a pokud je to mon, sna se Vm p?izp?sobit.
semin? 23.5.2006 a 15. 6. : Informa?n technologie
odpoledne
- D?kuji za p?ednku. Velmi p?nosn, zajmav (ob?as sloit pro m? jako laika).
- P?kn semin?.
- P?ednka by byla p?nosn?j s monost p?mo sed?t u PC, co je samoz?ejm? technicky nro?n.
- Dob?e p?ipraven p?ednka na odborn rovni, srozumiteln? podan.
- Velmi mnoho informac najednou, ideln by bylo si hned vechny operace na PC vyzkouet.

Jet? jednou se vracme k Informa?nm technologim. V reakci na d?v?j p?ipomnky byl obsah semin?e pon?kud poupraven a jsme rdi, e pozitivnch glos je vce ne t?ch negativnch. Op?t se vak musme omluvit, e nejsme schopni Vm zajistit po?ta?ovou mstnost, kde byste m?li monost teorii p?evst a vyzkouet rovnou v praxi. Tato monost zde bohuel nebude ani do budoucna.
semin? 22.6.2006: Pot?eba asertivn komunikace
dopoledne
- P?ivtala bych navazujc semin?.
- Moc zajmav a p?nosn, ale mlo ?asu.
- Tento semin? byl velice p?nosn, bohuel mlo ?asu.
- Stle stejn modely p?ednek jakoby podle n?jakho mustru. Nicmn? lektor kvalitn, rozum problematice. Na tma mal prostor. Mnoho teorie.
- Vynikajc semin? asn lektorka. Prosm o prodlouen semin?e nejmn? na jeden den dopoledne bylo velmi krtk. D?kuji

odpoledne
- Vborn semin?, z n?j poznatky lze uplatnit v zam?stnn i osobnm ivot?.
- Semin? bezvadn.
- Pro m? osobn? jeden z nejlepch semin??. Dky tomu, e bylo dno hodn? prostoru pro praktick otzky a ?een toho, co bychom cht?li v?d?t my a ?eit situace z na prce. Kvalita semin?e byla vborn, mon i dky malmu po?tu ?astnk?.

Prv? u tohoto semin?e jsme na zklad? Vaich ?etnch dost p?istoupili k vjimce a semin? bude v druhm roce fungovn projektu koncipovn jako celodenn pro jednu skupinu ?astnk?, jejich po?et bude op?t omezen na max. po?et 15 tak, aby byl dostate?n prostor pro kvalitn praktick ncvik.
P?ednky opravdu probhaj podle jednoho mustru. Projekt byl takto schvlen a je dotovn ze strukturlnch fond? EU, tud povinnost organiztora je organiza?n a obsahovou strukturu dodrovat. Domnvme se, e tato organiza?n?-technick stlost ve spoluprci s obsahovou r?znorodost pat? k p?nosnm strnkm projektu.

semin? 21.9.2006: Syndrom CSA

- Jsem zde ji pot?et a vdy maj p?ednejc velk problm s videoprojekc.

Omlouvme se za ob?asn problmy s technikou. Lekto?i jsou nuceni pracovat s p?stroji, jejich funkce n?kdy p?edem neznaj, nicmn? postupn? jsme vechny s na technikou seznmili a k potm by ji nem?lo dochzet.

Jet? jednou Vm d?kujeme za p?ipomnky, vdy jsme za n? rdi! Bez nich bychom nebyli schopni pracovat na zkvalitn?n naich slueb.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz