VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

?eitel projektu

Hlavn ?eitel
Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s.
Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. byl zaloen jako reakce na zkuenosti s ?eenm projektu Evropsk unie Podpora d?tskch prv, kter realizovala Nadace Nae dt? v letech 2002 2004. Veker prva projektu EU Podpora d?tskch prv p?ela na Vzd?lvac institut ochrany d?t.
Projekt zvil pov?dom o prvech d?t v ?R, byl zam??en na d?ti, pedagogy a irokou ve?ejnost (rodi?e). Pro d?ti byly vydny t?i publikace, z nich kad p?im??enou formou oslovovala d?ti a dospvajc p?slun v?kov skupiny a seznamovala je jak s d?tskmi prvy, tak i povinnostmi. Pro d?ti byly po?dny besedy, pro pedagogy byly p?ipraveny odborn semin?e, kter se konaly po cel ?R. Semin?e byly akreditovny od Ministerstva kolstv, mldee a t?lovchovy ?R ?.j. 28 185 / 2002 - 25 31 a byly sou?st dalho vzd?lvn pedagogickch pracovnk?. Celkem bylo prokoleno 1800 pedagog?. Ze zp?tn vazby vme, e celkov hodnocen semin?? se pohybovalo v pr?m?ru kolem 1,24.Besed, kter byly realizovny na zkladnch a st?ednch kolch v cel ?esk republice, se z?astnilo 2550 d?t.
V rmci projektu byly realizovny dv? reklamn kampan?, kter probhaly v prostorch praskho metra, v novinch a v ?asopisech.
Sou?st projektu bylo tak vybudovn internetovch strnek, kter se zabvaj prv? d?tskmi prvy na adrese www.detskaprava.cz. Strnky jsou rozd?leny do ?ty? zkladnch sekc (kapitol) d?ti, nctilet, pedagogov a rodi?e. ?st materil? byla p?eloena do anglickho jazyka, i ty lze nalzt na webovch strnkch. Nvt?vnost strnek lze nalzt
V obdob od srpna 2004 do ?ervence 2005 zaji?oval Vzd?lvac institutu ochrany d?t servis projektu AGIS 078. Nositelem jednoletho projektu AGIS 078 Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality je 114. zemn skupina Mezinrodn policejn asociace. Partnerem projektu byla ?esk rozvojov agentura o.p.s.. Vzd?lvac institut ochrany d?t se podlel na formulovn projektovho zm?ru. Dle Vzd?lvac institut ochrany d?t v rmci jednoletho obdob zaji?oval technick,odborn (zajit?n odbornch lektor?) a organiza?n zzem semin??. Clem projektu bylo uskute?nit 8 semin?? na tyto tmata: Stt a napl?ovn mluvy o prvech dt?te, Domc nsil, Korupce a sttn sprva, Kriminalita mldee v ?R, Profesionln etika, Rasistick a extrmistick problematika, Migranti a kriminalita, Bezpe?nost v ?R a vstup ?R do EU. Odborn semin?e byly ur?eny pro pracovnky sttn sprvy - policisty, pracovnky justice, sociln pracovnky, pedagogy, pop?. pracovnky neziskovch organizac. Semin?? se tak z?astnily zahrani?n lekto?i. Gestorem kadho semin?e byl jeden ?len odbornho tmu lektor? nap?.z Policejnho prezdia ?R, St?edn policejn koly MV v Praha 9, Pardubicch atd. (v p?loze ?.5 naleznete programy jednotlivch semin?? AGIS). Kadho semin?e se z?astnilo cca 130 poslucha?? - b?hem trvn projektu tmto vzd?lvnm prolo cca 1000 zjemc?. Dalm vstupem z projektu byla sada tit?nch materil? k danm problematikm nap?. Domc nsil, Policie a profesn etika, Symbolika v extrmistickch hnutch apod., kter byly a jsou dle clen? distribuovny do irok odborn ve?ejnosti.Odkazy na tento projekt lze nalzt na webov www.agis.viod.com.
MPSV ?R v rmci transformace socilnch slueb zvolilo projekt kvality socilnch slueb jako jednu ze svch priorit. Sou?st tohoto programu je projekt s nzvem Vzd?lvn inspektor? kvality v oblasti socilnch slueb. Clem Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. je v tomto projektu zajistit organiza?n? technickou podporu projektu.Servisn organizace (VIOD) ve spoluprci s MPSV vytvo?ila realiza?n tmy pracovnk?, kte? maj p?edchoz zkuenosti s programem kvality socilnch slueb inspekce kvality. Vzd?lvac institut ochrany d?t o.p.s. logisticky zaji?uje dokon?en programu vzd?lvn inspektor? kvality tj. p?ipravuje a organizuje praktick vzd?lvn, organizuje a p?ipravuje teoretick kolen, organiza?n? zaji?uje prci zkuebn a registra?n komise.


Partne?i projektu
HoSt Home - Start ?esk republika
Sluba Home Start vznikla v roce 1973 ve Velk Britnii. Brzy se roz?ila do dalch zem nap?klad do Austrlie, Kanady, Ma?arska, Irska, Nizozem, Norska, Jin Afriky, ?esk republiky atd.).
Zkladn ideou projektu HoSt - Podpora rodiny je vzjemn rodi?ovsk podpora. Projekt je zam??en na podporu rodi?? a jejich p?i o dt?, kter je mlad 6 let. Clem je poslit stabilitu rodi??, vytvo?en harmonickho prost?ed pro zdrav vvoj dt?te a poslen pocitu rodi?ovsk identity.
Podpora se d?je prost?ednictvm vykolench dobrovolnk? p?mo v rodinch, kde p?sob jako host v jejich p?irozenm prost?ed. Vznamnou podmnkou naich slueb je, e dobrovolnkem m?e bt pouze osoba s rodi?ovskmi zkuenostmi. To znamen, e dobrovolnky jsou sami rodi?e, kte? ji p?ekonali r?zn fze vvoje rodiny a maj konkrtn p?edstavu o situacch a problmech, do kterch se mohou mlad, nezkuen rodi?e dostat.
HoSt svou ?innost podporuje celistvost rodiny, posilovat jej vlastn kompetence a pomhat j vytv?et harmonick a podn?tn prost?ed pro vvoj dt?te, tak aby byla poslze schopna plnit sv funkce bez pomoci. Tm napomh prevenci sociln? patologickch jev? jako je rozpad rodiny, zanedbvn p?e ?i trn a zneuvn dt?te.
Vce informac naleznete na www.hostcz.org

Hyperaktivita
Ob?ansk sdruen HYPERAKTIVITA Institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti realizuje komplexn program pro rodiny s d?tmi s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a to zvl? ze sociln? slabho prost?ed. Program zahrnuje p?edevm psychologickou, sociln, lka?skou a vchovnou p?i. Sou?st projektu je i dobrovolnick program. Odbornci z ob?anskho sdruen se v?nuj i odborn p?ednkov a osv?tov ?innosti. Projekt Hyperaktivita je vzhledem ke sv komplexnosti a zam??en v ?esk republice zcela vjime?n.
Vce informac naleznete na www.hyperaktivita.cz


Podan ruka - D?tstv bez raz?
Obecn? prosp?n spole?nost Podan ruka vznikla v roce 1998. Jejm hlavnm kolem je snit po?et a zvanost d?tskch raz? v ?R.
razy jsou nej?ast?j p??inou mrt d?t. Kad rok se v ?esk republice stane 300500 tisc raz?, v nemocnici je hospitalizovno cca 10 % p?pad?, kad rok v ?R p?ibude n?kolik tisc razem trvale postiench d?t. Kad rok u ns na nsledek razu umr kolem 300 d?t. Podle daj? UZIS MZ ?R, ve srovnn s rokem 1997, kdy na nsledky raz? zem?elo u ns 421 d?t a mladch lid do 18let, v roce 2003 po?et takovch mrt vrazn? poklesl na 268 ob?t. I kdy po?et mrt na nsledek razu kles, jet? stle m ?esk republika vce ne dvojnsobnou mru mrtnosti na raz ne ostatn vysp?l zem?.
P?itom razy v?bec bt nemus, kadmu razu je mon zabrnit. Hlavn zp?soby, jak snit d?tskou razovost jsou dva: aktivn (kontakt s d?tmi, besedy, po?ady, sout?e - nau?it d?ti, jak se chrnit p?ed razy) a pasivn (prava legislativy, zm?na prost?ed).
Na mnoha mstech v ?R stle chyb odbornci, kte? by se v?novali prevenci d?tskch raz?, dostate?n informovanost a ucelen vzd?lvn d?t. Mnoho lid v na spole?nosti stle nev, co to je raz, jak m?e mt nsledky a e se mu lze vyhnout. U?itel nemaj dostatek vhodnch pom?cek pro aktivity s d?tmi na poli prevence raz?.
Vce informac naleznete na www.detsvibezurazu.cz


Sdruen Linka bezpe?
Linka bezpe? je bezplatn telefonick linka krizov intervence pro d?ti a mladistv (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denn? po cel rok a je dostupn z cel ?esk republiky zdarma jak z pevn linky, tak i z mobilnch telefon?. Linka bezpe? ct zsadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami necht?j, nemus nm sd?lovat sv osobn daje. Linka bezpe? pomh d?tem a dospvajcm ?eit t?k ivotn situace. Slou p?edevm t?m, kte? si nev?d rady se svmi problmy, ct se ohroeni, osam?l, zrazen, zmaten a z nejr?zn?jch d?vod? se necht?j nebo nemohou sv??it n?komu ze svho okol. P?esto vak pot?ebuj pochopen, podporu, d?v?ru a zrove? kvalifikovanou radu a pomoc. D?tem a mladistvm je dvn dostate?n prostor k tomu, aby mohli hovo?it s konzultantem o sv situaci a dosp?t spole?n? k n?jakmu monmu ?een. Dlouhodob? dle telefont? p?evauj problmy v rodin? a partnerskch vztazch. Leckdy se m?e zdt, e problmy d?t se jev jako mlo d?leit, avak bylo by velkou chybou si n?co takovho myslet. Kad trpen, kter dt?ti le na dui, je pro n?j tiv a d?leit. Proto p?istupujeme ke kadmu hovoru velmi zodpov?dn? a s maximln vnost. N?kdy d?tem sta?, e si mohly o svm trpen s n?km popovdat, tm se jim ulev a zskaj na sv?j problm lep nhled. D?ti volaj tak opakovan?, nap?klad v p?padech, kdy je jejich problm dlouhodob?j, vyvj se ur?itm sm?rem a ony cht?j vvoj situace pr?b?n? konzultovat. ?asto maj snahu sv problmy ?eit sami, ale nap?. nev?d, na koho se mohou obrtit. V tom p?pad? jim Linka bezpe? poskytuje pot?ebn informace. Linka bezpe? disponuje rozshlou databz odkaz? na r?zn za?zen zabvajc se ochranou d?t, kad d?tsk klient tak od ns m?e zskat pot?ebn adresy a telefony.
Pomoc Linky bezpe? spo?v p?edevm v tom, e umo?uje d?tem, aby se bez obav n?komu sv??ily se svmi problmy. Aby se mohly poradit, jak se zachovat v ur?itch ivotnch situacch.
Vce informac naleznete na www.linkabezpeci.cz


Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovu
Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovu (SPRSV) byla zaloena v roce 1991 jako nevldn nevd?le?n organizace zabvajc se podporou popula?nho zdrav a plnovn rodiny jako zkladnho lidskho prva. V tom sm?ru vyvj svou ?innost ve smyslu zsad International Planned Parenthood Federation - IPPF jako plnoprvn ?len tto mezinrodn organizace. Podporuje vchovu k plnovn rodiny, k partnerskm vztah?m a k rodinnmu ivotu v?etn? sexuln vchovy . V tomto smyslu tak pomh p?i p?prav? pedagog?, psycholog?, lka?? a dalch odbornk? v oblasti plnovn rodiny a sexuln vchovy. Pro tyto pracovnky po?d semin?e a odborn symposia, provozuje telefonn poradenskou linku zabvajc se problmy antikoncepce a prevenc sexuln? p?enosnch chorob.Pro odbornky i irokou ve?ejnost provozuje strnky www, kde jsou k dispozici jak odborn referty, tak populrn texty a v neposledn ?ad? bezplatn poradna ve vech oblastech sexulnho a reproduk?nho zdrav.V odbornch stanoviscch d?sledn? vychz ze zv?r? a materil? Sv?tov zdravotnick organizace a z Ak?nho programu Mezinrodn konference o populaci a rozvoji (ICPD) v Khi?e z r.1994.
Partner disponuje kvalitnm lektorskm sborem, jeho ?lenov vychzej z dlouholetch zkuenost v oblasti vchovy, kter je pojmna nejen jako p?edvn kvalifikovanch informac, ale t vytv?en zodpov?dnch postoj? a pot?ebnch dovednost.
www.planovanirodiny.cz


Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta
Pedagogick fakulta vznikla v listopadu 1946 jako jedna z fakult Univerzity Karlovy. Studijn programy realizovan na UK Pedagogick fakult? vznamnm zp?sobem ovliv?uj oblast dalho u?en pedagogickch pracovnk? zam??ench na t?chto programech. Akceptuje priority ve vzd?ln, zejmna prevenci spole?ensky nedoucch jev?, posilovn zdravho ivotnho stylu. Studium m interdisciplinrn rmec a to jak v pregraduln ?i postgraduln form? studia.
Na Pedagogick fakult? UK studuje v sou?asn dob? 4 085 student? v ?dnch i mimo?dnch formch studia. Fakulta m 23 kateder, pat? k n i dva v?decko-vzkumn stavy. Celkem v nich pracuje 344 odbornch, v?deckch a pedagogickch pracovnk?. V rmci ?dnho (prezen?nho) vysokokolskho studia nabz fakulta magistersk a bakal?sk obory. Fakulta zaji?uje i dal vzd?lvn u?itel?, a to v rmci projektu gradace profesn drhy u?itele a v rmci extern p?pravy u?itel? pro vkon n?kterch nro?nch funkc. Pozornost je v tto souvislosti v?novna zejmna externmu studiu vchovnho poradenstv a kolskho managementu. Pedagogick fakulta je nejen pedagogick, ale i v?deck pracovit?. Pracovnci fakulty jsou nositeli nebo spolu?eiteli vce ne stovky grant? domcch i mezinrodnch agentur. Rozshl je i jejich publika?n ?innost.
Vce informac naleznete na www.pedf.cuni.cz

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz