VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

NSPCC - National Society for the Prevention of Cruelty to Children


NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Nrodn spole?nost prevence nsil na d?tech) je p?edn britsk dobro?inn organizace zabvajc se ochranou d?t a prevenc nsil na d?tech. Tto ?innosti a zvyovn pov?dom o tto problematice se v?nuj ji od roku 1884.

Poslnm organizace je ukon?it nsil na d?tech. Jejich viz je spole?nost, kde jsou vechny d?ti milovny, oce?ovny a schopny vyut svch schopnost spole?nost, kter nebude zneuvn d?t, a? ji sexuln, fyzick ?i emocionln, ani jejich zanedbvn tolerovat. Zkladn hodnoty NSPCC jsou zaloeny na mluv? o prvech dt?te Organizace spojench nrod?.

?innosti organizace vedouc k ukon?en nsil na d?tech jsou nsledujc:
- 180 pracovnch tm? a projekt?
- bezplatn non-stop Linka ochrany d?t poskytujc informace, rady a pomoc kadmu, jeho se bezpe? d?t tk a dle sluba textovho telefonu pro neslyc a nedoslchav
- ve?ejn vzd?lvn s clem zvit pov?dom o zneuvn d?t, poskytnout radu a podpo?it pozitivn rodi?ovstv
- parlamentn kampan? s clem p?esv?d?it politiky, aby problematiku d?t prosadili na po?ad jednn
- vzd?lvn a poradenstv v oblasti ochrany d?t pro organizace v?nujc se p?i o d?ti, jejich ochran? a vchov?
- vzkum podstaty d?tskho zneuvn a jeho d?sledk?
- informa?n zdroje ochrany d?t a p?buznch tmat pro odbornky, tisk a irokou ve?ejnost
- zskvn finan?nch prost?edk? od jednotlivch drc? i instituc, je p?edstavuj 85% pot?ebnch zdroj?

NSPCC zam?stnv 1800 osob v Anglii, Walesu a Severnm Irsku. Jejich prce je financovna ze zdroj? zskanch nrodn st 200 spolkovch pobo?ek a centrlnm fundraisingovm odd?lenm. irok sortiment publikac zahrnuje rady rodi??m, vychovatel?m, d?tem i mladistvm. Vzd?lvn a poradenstv, kter poskytuj jak r?znm institucm, tak vlastnm zam?stnanc?m, umo?uje lidem lpe rozpoznat problm a u? je, jak zlepit ochranu. Knihovna NSPCC p?edstavuje jedine?n zdroj vem kdo pracuj v oblasti ochrany d?t a pro jejich blaho.

Hlavn administrativn sdlo NSPCC se nachz v Londn?:
Weston House, 42 Curtain Road, London EC2A 3NH
Vce informac naleznete na www.nspcc.org.uk


Nvt?va pracovnk? NSPCC v ?R

V termnu od 12.12. do 15.12.2005 navtvily Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. pracovnice z Velk Britnie z neziskov organizace NSPCC.Tyto pracovncie prokolily lektory Vzd?lvacho institutu v principech ochrany d?t ve Velk Britnii.

Podvejte se, jak toto kolen prob?hlo
Pracovncie NSPCC v rmci pracovn nvt?vy kolen ?eskch lektor?
Zafita Shah, Una Fischer a Rebecca Harling pracovnice z NSPCC (Velk Britnie).

?astnci 3.dennho kolen lektorkami z NSPCC
Na snmku tlumo?nice Ing. Lucie Mardov, ?astnci kolen MUDr. Lenka Lovasov, Mgr. Monika Marxtov, PhDr. Et PhDr. Radek Pt?ek.

Ukzka prezentace lektor? z NSPCC na tma ikana.

Diskuze
Na snmku je pracovnice NSPCC Una Fischer.

DiskuzeI
Na snmku je pracovnice NSPCC Zafira Shah.

DiskuzeII
Na snmku m?ete vid?t pracovnici NSPCC Rebecca Harling.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz