VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Psali o ns


Srie semin?? bude informovat o problmech a prvech d?t
PRAHA 17. ledna (?TK) - Vzd?lvac institut ochrany d?t po?d pro prask policisty, u?itele a sociln pracovnky semin?e, kter je maj nau?it rozpoznat nap?klad ikanu a sexuln zneuvan a p?edchzet jim. P?edvat informace jim maj lekto?i z r?znch oblast a neziskovch organizac, ?ekla dnes novin??m organiztorka projektu Jaroslava Hanuov.
Semin?e budou rozd?leny do n?kolika modul? zam??ench nap?klad na zdrav d?t a prevenci raz?, rodinu nebo nsil na d?tech. "Cht?li jsme tak vytvo?it systm, kter by umonil dal komplexn vzd?lvn v oblasti prv dt?te," ?ekla Hanuov. Sv pohledy maj na semin?ch prezentovat i lka?i a sami policist ?i sociln pracovnci.
Sv zkuenosti budou zjemc?m p?edvat nap?klad zam?stnanci Linky bezpe?. Podle ?editele Tome Kv?tka budou jeho kolegov mluvit nap?klad o p?padech nsil na d?tech, ubliovn v rodin? a ?een podobnch krizovch situac. "Mme tak velkou zkuenost se syndromem vyho?en a s tm, jak p?edchzet emo?n nav? lid, kte? pracuj s t?mito problmy," ?ekl Kv?tk.
Podle sexuologa a ?lena Spole?nosti pro plnovn rodiny a sexuln vchovu Radima Uzla se s r?znmi formami zneuvn setkalo kad pt dt?. "Nejv?t prevenc je podle ns sexuln vchova, d?ti by m?ly v?d?t, co sm a nesm a kam se obrtit v p?pad? problm?," ?ekl.
O d?tskch razech budou s policisty, ?ednky a u?iteli mluvit lekto?i sdruen Podan ruka, podle n?j v ?esk republice ro?n? na nsledky raz? zem?e 300 d?t a zhruba 3000 si odn trval nsledky. "V?tin? p?pad? lze p?edejt jak v?t zodpov?dnost rodi??, tak i d?slednou prac se starmi d?tmi," ?ekl ?len sdruen Robert Kostner.
V projektu Vzd?lvacho institutu ochrany d?t vyla i ?ada letk? a brour, kter se problmovmi oblastmi zabvaj. K dispozici by m?ly bt na n?kterch kolch a m?stskch ?adech. Voln? ke staen jsou na strnkch www.jpd.viod.eu.com, na kterch se zjemci do kurz? mohou i p?ihlsit. Institut funguje od roku 2004 a zabv se vzd?lvnm a kolic ?innost v oblasti ochrany d?t a jejich prv.
David Grossmann kar


Vysln ?esk rozhlas
?esk rozhlas 2 PRAHA, Rann vysln 8.00 9.00 hod.
Zkladn informace o projektu

?esk rozhlas Leonardo 6.2.2006
Zkladn informace o projektu

?esk rozhlas Leonardo 10.3.2006
Modul Nsil na d?tech

?esk rozhlas Leonardo 14.4. 2006
Modul Poruchy u d?t

?esk rozhlas Leonardo 19.5. 2006
Modul Extrmn ivotn situace

?esk rozhlas Leonardo 16. 6. 2006
Modul Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t

?esk rozhlas Leonardo, 1.8.2006
Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t

?esk rozhlas Leonardo, 10.8.2006
Hyperaktivita a poruchy pozornosti

?esk rozhlas Leonardo,14.8.2006
ikana a d?ti

?esk rozhlas Leonardo, 31.8.2006
Podpora zdrav II

?esk rozhlas Leonardo , 5.10.2006
Zhodnocen prvnho roku projektu

O naem projektu informoval Informa?n servis prevence kriminality , kter vydv Ministerstvo vnitra ?R Odbor prevence kriminality.
Zkladn informace bylo mon nalzt i v bulletinu Sdruen linka bezpe?(kv?ten 2006)

Inzerce
Placen inzerce vychzela v nsledujcch termnech:
U?itelsk noviny:
1. vtisk inzertu dne 6.12.2005
2. vtisk 31.1.2065
3. vtisk inzertu dne 6.3.2006
4. vtisk 11.4.2006
5.vtisk 16.5.2006
6.vtisk 13.6.2006
7. vtisk 27.6.2006


Lidov noviny:
1. vtisk inzertu na modul Rodina dne 30.1.2006
2. vtisk na modul Nsil na d?tech dne 6.3.2006
3. vtisk Poruchy u d?t dne 10.4.2006
4. vtisk Extrmn ivotn situace dne 15.5.2006
5. vtisk Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t dne 12.6.2006
6.vtisk Podpora zdrav dne 24.7.2006

MF Dnes:
1. vtisk inzertu na modul Rodina dne 30.1.2006
2. vtisk na modul Nsil na d?tech dne 6.3.2006
3. vtisk Poruchy u d?t dne 10.4.2006
4. vtisk Extrmn ivotn situace dne 15.5.2006
5. vtisk Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t dne 12.6.2006
6.vtisk Podpora zdrav dne 24.7.2006

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz