VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Rdi bychom Vm p?edstavili vsledky projektu nazvanho Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t. I kdy interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t je v ?esk republice i p?es vekerou snahu stle jet? Popelkou a pov?dom o n je slab, myslme si, e dva roky vyu?ovn a setkvn zstupc? z r?znch obor? zabvajcch se ochranou d?t, pomohly prvnm krok?m vzjemn spoluprce. Touto cestou bychom se m?li vydat, chceme-li ?inn? ochrnit nae d?ti.

Nositelem projektu se stal Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. Partnery projektu byly: D?tstv bez raz?, HoSt Home - Start ?R, Hyperaktivita, Sdruen Linka bezpe?, Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta.

Projekt takovho rozsahu bychom nemohli uskute?nit bez finan?n ?asti Evropskho socilnho fondu, sttnho rozpo?tu ?R a rozpo?tu hlavnho m?sta Prahy. Dky t?mto prost?edk?m jsme mohli zorganizovat ?adu aktivit, kter jsou podrobn? popsny na dalch strnkch publikace. Vechny sm??ovaly k jedinmu cli - vytvo?it program celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t. Jak se n zm?r poda?il, m?ete posoudit sami.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz