VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

ivotopis lektor?

Mgr. Alb?ta Ben?ov (Klgrov)
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, obor sociln politika a sociln prce. Pot nastoupila na Ministerstvo prce a socilnch v?c, odbor socilnch slueb, odd?len sociln p?e. Nsledovala praxe v ob?anskm sdruen Slovo 21. Nyn je vedouc projektu a statutrn zstupce organizace Home-Start.

Mgr. Lucie Bukovsk
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu jednooborovou psychologii se specializac na klinickou psychologii. Absolvovala kurz nonverblnch technik, kurz VTI (videotrnink interakc), vcvik v systemickm p?stupu. Pracovn zkuenosti m mimo jin z Psychiatrick l?ebny v Bohnicch, kde p?sobila jako klinick psycholoka, ?i ze St?ediska pro d?ti a mlde v Mod?anech, kde byla na pozici terapeutky na krizovm odd?len a psycholoky na ambulantnm odd?len. Pracovala tak jako hlavn psycholog Linky bezpe?. V sou?asn dob? p?sob jako psychoterapeut a lektor v ob?anskm sdruen Baobab.


Mgr. Lenka Coufalov
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. V sou?asn dob? studuje psychologii na Univerzit? Karlov? v Praze - Filosofick fakult?. Dlouhodob? pracuje jako konzultant na Lince bezpe?. P?t let je extern spolupracovnic projektu D?tstv bez raz?, podlela se na p?prav? v?tiny metodickch a informa?nch materil? projektu a na realizaci volno?asovch aktivit pro d?ti.

RNDr. Magdalena Cve?kov (Grigov)
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - P?rodv?deckou fakultu, obor fyziologie rostlin. V sou?asn dob? pokra?uje v postgradulnm studiu v tme oboru. S projektem D?tstv bez raz? za?ala spolupracovat p?ed t?emi lety jako instruktor na akcch s d?tmi, v dalm obdob v kreativnm tmu, kter vytv?el vukov pom?cky pro zkladn a mate?sk koly. V sou?asnosti pracuje jako koordintor projektu D?tstv bez raz?.

Mgr. Petr ?ervenka
Je absolventem P?rodov?deck fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru kartografie a fyzick geografie se specializac na mapy pro zrakov? postien. Zskal t kvalifikaci instruktora a kolitele instruktor? prostorov orientace zrakov? postiench. Pracoval jako instruktor prostorov orientace zrakov? postiench a p?sobil t jako odborn asistent na Institutu rehabilitace zrakov? postiench UK FHS. V?nuje se i p?ednkov ?innosti s tmatikou zrakov? postiench a je autorem publikace Mapy a orienta?n plny pro zrakov? postien.

Mgr. Petr Hanu
Vzd?lnm sociln pracovnk. Vystudoval Jiho?eskou univerzitu v ?eskch Bud?jovicch Zdravotn? - sociln fakultu, obor Rehabilita?n p?e o postien d?ti, dosp?l a star lidi. V sou?asn? dob? studuje doktorsk studium na Jiho?esk univerzit? - Zdravotn? sociln fakult?. Od roku 1998 pracoval ve Sdruen Linky bezpe? d?t a mldee, nejprve jako sociln pracovnk Linky bezpe? a Krizovho centra Linky bezpe? a od roku 2000 jako vedouc Linky bezpe?. V sou?asn dob? pracuje na Ministerstvu prce a socilnch v?c. V?nuje se p?ednkov ?innosti v oblasti sociln? - patologickch jev? a jejich prevence nap?klad v projektu Podpora D?tskch prv a Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality.

Mgr. Jaroslava Hanuov
Vystudovala Zdravotn? sociln fakultu Jiho?esk Univerzity v ?eskch Bud?jovicch, obor Rehabilita?n p?e o postien d?ti, dosp?l a star lidi. V sou?asn dob? studuje doktorsk studium na Jiho?esk univerzit? Zdravotn? sociln fakult?. Pracuje jako odborn asistentka na Univerzit? Karlov? v Praze Pedagogick fakult? a jako ?editelka Vzd?lvacho institutu ochrany d?t. Je spolu?eitelkou grantu Ministerstva zahrani?nch v?c ?R. M bohat zkuenosti s administrativnm vedenm projekt? podpo?ench Evropskou uni nap?klad Podpora D?tskch prv, Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality. Podlela se na p?prav? odbornch materil? k projektu Vzd?lvn k ochran? d?t. Vedla dvoulet projekt Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t.  Publikuje v odbornch ?asopisech v oblasti problematiky tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Po?tkem roku 2005 ji v nakladatelstv Grada vyla kniha s nzvem Problematika d?tskch prv a komer?nho sexulnho zneuvn u ns a ve sv?t?, na kter se podlela jako spoluautorka.

 

MUDr. Lenka Chudomeov (Lovasov)
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - 3. lka?skou fakultu obor veobecn lka?stv. V sou?asn dob? pokra?uje v postgradulnm studiu a p?edm?tem jejho vzkumnho zjmu je emocionln sloka syndromu tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Takt pracuje jako sekundrn lka?ka na Klinice d?t a dorostu ve Fakultn nemocnici Krlovsk Vinohrady. Absolvovala v z? 2002 klinickou st v Anglii na d?tskm odd?len v District General Hospital Eastbourne, East Sussex a v pr?b?hu kv?tna z? 2005 klinickou st v USA na odd?len d?tsk neurologie v Montefiore Hospital, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, Bronx, New York City. Publikuje v oblasti problematiky trn a zanedbvn d?t.

Marcela Jaroov
Vystudovala st?edn pedagogickou kolu (Praha,Evropsk), absolvovala kurz "Koordintor dobrovolnk?" od o.s. Hestia, kurz "Naslouchn v pomhajcch profesch" (lektor MUDr. Matuka). Pracovala jako dobrovolnk ve spole?nosti Duha. 6 let praxe s prac koordintora dobrovolnk?, ve sdruen Mme otev?eno? - koordintor projektu Akce Pontony pro d?ti a dosp?l s mentlnm postienm.V sou?asn dob? pracuje jako koordintorka dobrovolnk? HoSt.

Mgr. Marta Jeklov
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu. Absolvovala vcvik psychoterapie, supervize, manaerskch dovednost, ?zen tmu, kolitel kolitel?, manaer v roli trenra ve u anglicko-?esk vzd?lvac firmy Mass and Training, osv?d?en p?ijat supervize u rakouskho supervizora, videotrnink interakc s nizozemskm lektorem SPIN, ?astnice ?ady naich i zahrani?nch semin?? nap?. na tma aktuln problmy postpenitencirn p?e, drogov problematika, metodika vuky v tercirnm vzd?lvn. ?adu let p?sob v socilnch slubch zprvu jako sociln kurtorka, metodi?ka a supervizorka kurtor?, vedouc sociln prevence ve sttn sf?e, konzultantka v oblasti v?ze?stv a sociln prce, personln konzultantka v oblasti stavn p?e, lektorka MPSV. V sou?asn dob? pracuje jako u?itelka sociln politiky a metod sociln prce na VO a na Univerzit? Karlov? v Praze Pedagogick fakult?.

Mgr. Ilona Kol?ov

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciln pedagogika. M bohat zkuenosti ze sv mnohalet praxe u poskytovatel? socilnch slueb a v sociln? prvn ochran? d?t. Pracuje jako odborn referentka odboru socilnch slueb MPSV, kde se v?nuje oblasti dobrovolnictv a v rmci procesu implementace zkona o socilnch slubch otzkm tkajcm se p?sp?vku na p?i.


Mgr. Robert Kostner
Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze Matematicko fyzikln fakultu, obor matematika-management. V sou?astn dob? studuje u?itelstv matematiky pro st?edn koly. Pracoval jako konzultant vpo?etn techniky. Nyn je koordintorem projektu D?tstv bez raz?. V projektu D?tstv bez raz? se podl na tvorb? vukovch materil? v oblasti prevence raz?.

Mgr. Kristna Kotalov
Je absolventkou Jiho?esk univerzity v ?eskch Bud?jovicch, Zdravotn? sociln fakulty, oboru Rehabilita?n p?e o postien d?ti, dosp?l a star osoby. V letech 2000-2001 byla na studijnm pobytu na Georgia Southern University v USA. Absolvovala tak bakal?sk studium na Karlov? Univerzit? v Praze, Filozofick fakult?, obor sociln prce a sociln politika, kde v sou?asn dob? dokon?uje navazujc magistersk studium. Disponuje vbornmi znalostmi anglickho jazyka, z n?ho zskala mezinrodn certifikty FCE, TOEFL, SAT.
Praxi zskala mimo jin v Soukromm d?tskm domov? Koryto ?i v Poradn? pro ob?anstv, ob?ansk a lidsk prva, kde pracovala v projektu Nvrat dt?te do rodiny. Z?astnila se tak psychorehabilita?nho kurzu rann p?e. V sou?asn dob? p?sob na Ministerstvu prce a socilnch v?c, v odboru rodinn politiky a sociln prce, odd?len sociln?-prvn ochrany d?t ve funkci vedouc odd?len.

Mgr. Denisa Krumpov (Bu?valov)
Je absolventkou Evangelick teologick fakulty Univerzity Karlovy a v sou?asnosti studuje obor u?itelstv pro st?edn koly na Husitsk teologick fakult? UK. Hovo? plynn? n?mecky a domluv se i anglicky a pan?lsky. Jazykov znalosti zskala b?hem zahrani?nch studijnch pobyt? v Curychu, Vdni a Barcelon?.
Pracovn? p?sobila mimo jin na zahrani?nm odd?len Evangelick teologick fakulty UK, na VO Jabok p?i vuce Metody prce se skupinou, ?i Zitkov pedagogika a Integrace. Vyu?ovala tak Zklady spole?enskch v?d a Ob?anskou vchovu na Gymnziu Vod?radsk v Praze. V sou?asnosti je zam?stnna ve Sdruen Linka bezpe?, kde je asistentkou ?editele organizace, podl se na zajit?n specilnch projekt? a je ?lenkou redak?n rady ?asopisu Linka bezpe?. Ji od r. 1999 p?sob tak v ob?anskm sdruen Uite?n ivot, kter se zabv interaktivn integrac mladch lid s t?lesnm postienm a bez n?j, kde p?sob ve veden, podl se na PR, fundraisingu a koordinaci dl?ch projekt?.

PhDr. Ji? Ku?rek, Ph.D.
Vystudoval Univerzitu Palackho v Olomouci - Filozofickou fakultu obor pedagogika sociologie, dle studoval na Univerzit? Karlov? Filozofick fakult? obory filosofie a psychologie - se zam??enm na poradenstv. V nsledujcch letech si dod?lal graduaci (PhDr.) na Univerzit? Karlov? Filozofick fakult? ze sociologie nsledn? pak Ph.D. M n?kolik sebe-zkuenostnch vcvik? nap?. z rodinn terapie (MUDr.P.Bo 1987 - 1988)a manelskho poradenstv (MUDr. M. Plzk 1986 - 1988).
Mnoho let pracoval jako psychoterapeut, manelsk poradce nap?. v NRP v Praze ?i v PPP. Publikuje odborn ?lnky o komunikaci, rodin? v odbornch ?asopisech nap?. Sondy.

Mgr. Karel Kucha?k
Vystudoval Policejn akademii ?R. Dle se z?astnil zahrani?nch vcvikovch kurz? specializovanch na problematiku IT p?i pchn trestn ?innosti (Velk Britnie, USA, N?mecko, Europol, Interpol) zejmna se zam??enm na extremismus, terorismus, mravnostn trestnou ?innost a e-business.
Od roku 1995 je zam?stnancem Policie ?R na ?ad? vyet?ovn. Od roku 2001 pracuje na odd?len informa?n kriminality, ?ad sluby kriminln policie a vyet?ovn PP P?R.

Mgr. Monika Lainov
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Krlov, obor sociln pedagogika (sociln patologie a prevence). V letech 1994 - 2001 pracovala na Lince bezpe? jako vedouc datovch analz, do roku 2001 p?sobila jako mstop?edsedkyn? p?edstavenstva Sdruen Linka bezpe?. V?nuje se lektorsk a p?ednkov ?innosti v oblasti sociln? patologickch jev? a jejich prevence, p?sobila jako lektorka nap?. v projektech Kaskda, Podpora D?tskch prv, participovala na osv?tovch programech Linky bezpe? zam??ench zejmna na d?ti mladho a starho kolnho v?ku. V rmci vzkumn ?innosti byla spolu?eitelkou vzkumnch studi IGA MZ zam??ench na vskyt sexulnho zneuvn, t?lesnho a psychickho trn v d?tstv u dosp?l populace ?R. V sou?asn dob? na mate?sk dovolen.

Mgr. Kate?ina Likov (Hellebrandov)
Je absolventkou Vy odborn koly sociln?-prvn v Praze a Univerzity Hradec Krlov katedry sociln prce a sociln politiky. V roce 2007ukon?ila navazujc magistersk studium na Fakult? humanitnch studi Univerzity Karlovy v Praze, obor ob?ansk sektor. Od r. 1997 p?sob ve Sdruen Linka bezpe? na Lince bezpe?, od z? 2004 byla vedouc Linky bezpe?. V sou?asn dob? je na mate?sk dovolen. Od dubna 2007 zastv pozici mstop?edsedkyn? p?edstavenstva Sdruen Linka bezpe?.


MUDr. Lenka Chudomeov (Lovasov)
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - 3. lka?skou fakultu obor veobecn lka?stv. V sou?asn dob? pokra?uje v postgradulnm studiu a p?edm?tem jejho vzkumnho zjmu je emocionln sloka syndromu tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Takt pracuje jako sekundrn lka?ka na Klinice d?t a dorostu ve Fakultn nemocnici Krlovsk Vinohrady. Absolvovala v z? 2002 klinickou st v Anglii na d?tskm odd?len v District General Hospital Eastbourne, East Sussex a v pr?b?hu kv?tna z? 2005 klinickou st v USA na odd?len d?tsk neurologie v Montefiore Hospital, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, Bronx, New York City. Publikuje v oblasti problematiky trn a zanedbvn d?t.

PaedDr. Eva Mardov, CSc.
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. U?ila na zkladn, st?edn kole. Od roku 1990 pracuje jako vedouc odd?len rodinn vchovy na Univerzit? Karlov? v Praze Pedagogick fakult?. Podlela se na tvorb? sttnch dokument? v oblasti vchovy ke zdravmu ivotnmu stylu. Vytvo?ila koncepci vzd?lvn u?itel? na UK v Praze se zam??enm na vchovu ke zdrav. Je autorkou ?i spoluautorkou ?ady publikac zam??ench na vchovu ke zdravmu ivotnmu stylu a vzd?lvn u?itel?.

Mgr. Martina Mare?kov, CSc.
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie. Je t absolventkou vkendovho studia na psychoterapeutick fakult? Prask vysok koly psychosocilnch studi. M za sebou ?adu vzd?lvacch kurz?, nap?. iniciln vcvik v telefonick krizov intervenci pro Linku bezpe?, semin? sebezkuenostn prce ve vtvarnm atelieru mal?ky Kamily enat, krtkodob vcvik v Gestalt terapii, kurz komunikace pro supervizory Linky bezpe?. Od r. 2003 se z?ast?uje psychoterapeutickho vcviku zam??enho na t?lo. Od roku 1999 do roku 2007 p?sobila na Lince bezpe? ve Sdruen Linka bezpe? jako kmenov supervizor Linky bezpe? a t jako lektor v telefonick krizov intervenci v ?sti

zam??en na d?ti a mlde.

Od roku 2007 pracuje jako psycholoka v Psychiatrick l?ebn? Bohnice. Nejprve na muskm pavilonu Nsledn p?e, nyn na d?tskm odd?len.


Jaroslava Markov, DiS.
Vystudovala st?edn kolu - rodinnou kolu. Dle ukon?ila absolutoriem Vy odbornou kolu zdravotn. Od roku 2001 po?d pod ?eskm ?ervenm k?em kurz prvn pomoci, vede zdravotnick krouky na zkladnch kolch.

Mgr. Monika Marxtov
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie. V r. 2002 v rmci projektu Erasmus studovala psychologii ve Francii. Absolvovala mimo jinch vcvik ve veden kooperativnho a konstruktivnho psychoterapeutickho rozhovoru, v r. 2004 zahjila p?tilet sebezkuenostn vcvik ve skupinov terapii INSTEP. Pracovala jako kmenov supervizor na Lince bezpe? d?t a mldee ve Sdruen Linka bezpe?. Nyn p?sob jako psycholog v Psychiatrick l?ebn? v Bohnicch.


Ing. Kamil Matouek, Ph.D.

Vystudoval obor technick kybernetika a zskal doktorsk titul Ph.D. na fakult? elektrotechnick ?eskho vysokho u?en technickho v Praze. Pracuje jako v?deck pracovnk katedry kybernetiky fakulty elektrotechnick, ?VUT. Je ?lenem Gerstnerovy laborato?e pro inteligentn rozhodovn a ?zen a jej odborn skupiny Informa?nch a znalostnch systm?. V sou?asnosti p?edn p?edm?ty Lka?sk informatika na kated?e kybernetiky ?VUT-FEL a Informa?n a komunika?n technologie ve zdravotnictv na 1. lka?sk fakult? Univerzity Karlovy. Jeho odborn zkuenosti zahrnuj t praktick nvrh a vvoj softwaru. ?astnil se n?kolika evropskch i nrodnch vzkumnch projekt?. Publikoval p?sp?vky na mezinrodnch konferencch a vzkumn zprvy p?edevm v oblasti datovch sklad?, data mining a znalostnho inenrstv.

 

Mgr. Milo Mrzek
Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze - Filosofickou a Husitskou teologickou fakulty. Pokra?uje v doktorskm studiu religionistiky. P?vodnm povolnm st?edokolsk u?itel; p?edn sociologii nboenstv na UPa FHS. P?sob v redakci ?asopisu o sou?asn nboensk scn? Dingir.

Mgr. Terezie Pemov
Vystudovala obor sociln prce na FF UK. Dlouhodob? se zabv problematikou socilnch aspekt? specifickch vvojovch poruch. Pracuje jako odborn konzultantka v ?lov?ku v tsni, o.p.s. a je ?editelkou ob?anskho sdruen Institut pro supervizi, evaluaci a vzd?lvn.

PhDr. Alena Plkov
Vystudovala na Filozofick fakult? UJEP v Brn?, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 do b?ezna 2007 p?sobila u Policie ?R, kde se v?novala problematice trestn ?innosti mldee a pchan na mldei. P?sobila jako policejn rada s celorepublikovou p?sobnost v oblasti problematiky mldee. P?sobila tak jako lektorka v projektu Podpora D?tskch prv a Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality. V sou?asn dob? je p?edsedkyn p?edstavenstva Sdruen Linka bezpe? a vede projekt CHIPS v te organizaci. V?nuje se tak p?ednkov ?innosti na Univerzit? Tome Bati ve Zln? IMS.


Mgr. V?ra Prochzkov
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory: koln psychologie speciln pedagogika. Absolvovala celou ?adu kurz? a vcvik?, mezi jinmi kurzy znakovho jazyka ?i zkladn kurz etikoterapie pro lka?e a ostatn zdravotnick profese (terapeutick vcvik). Praxi zskala jako speciln pedagog v DD Klnovice ?i poradensk psycholog v Obvodn pedagogicko psychologick poradn? pro Prahu 9. Od r. 2002 pracuje jako psycholog ve Speciln psychologick poradn? pro sluchov? postien, kter je jedin svho druhu v ?R. Od z? 2006 p?sob tak jako koln psycholog ve Speciln kole pro sluchov? postien v Praze-Radlicch.
V letech 2003 2006 byla zstupkyn organizace ?esk komora tlumo?nk? znakovho jazyka v zahrani?, p?sobila tak jako lektorka angli?tiny ve St?edisku asistence p?i Jedli?kov? stavu a kolch v Praze.

Mgr. Zuzana Prouzov
Pedagog biolog . Hlavn odborn zam??en: pedagogika volnho ?asu, metodika sexuln vchovy, zdrav ivotn styl, prevence sociln? patologick jev?, prvn pomoc. Dlouholet praxe v zkladnm a st?ednm kolstv, v mimokoln vchov?. P?ednkov ?innost hlavn? na tma antikoncepce, HIV AIDS a metodika sexuln vchovy.

PhDr. Lenka Pr?ov
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, dle pak specializa?n 2-let studium na UK Praha se zam??enm na sociln prci a personln management. Od roku 1995 pracovala jako sociln pracovnice se specializac na tran, zanedbvan a zneuvan d?ti, kurtorka pro mlde na okresnm ?ad?. Od roku 2001 - 2006 pracovala v odd?len sociln?-prvn ochrany na MPSV. V sou?asn dob? p?sob v Diagnostickm stav? Dob?ichovice.

PhDr. et PhDr. Radek Pt?ek
Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Pedagogickou fakultu, obor psychologie. Nyn studuje doktorandsk studium na Univerzit? Karlov? v Praze - 1. lka?sk fakult? v oboru neurov?dy a na Masarykov? univerzit? v Brn? fakult? socilnch studi v oboru obecn psychologie. Pracoval jako psycholog v ?ad? sttnch a nesttnch instituc. P?sob jako ?editel v ob?anskm sdruen Hyperaktivita. V?nuje se rozshl publika?n ?innosti v oblastech hyperaktivity a epilepsie.

Mgr. Eva Reitmayerov
Absolvovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu - jednooborovho studia psychologie. Sttn zkouku skldala t z oboru Pedagogika psychologie pro nepedagogick sm?ry. Absolvovala mimo jinch Rogersovsk psychoterapeutick vcvik orientovan na ?lov?ka. Pracovn zkuenosti zskala tak v ob?anskm sdruen Uite?n ivot, kde lektorovala vzd?lvac kurzy o zitkov pedagogice, principech clen zp?tn vazby a integraci, dle v team-buildingovch kurzech pro zam?stnance firem, jako lektor kolcch kurz? pro zkladn koly (zam??eno na zitkovou pedagogiku) a tak p?i veden individulnch hodin psychoterapie. V sou?asn dob? pracuje jako kmenov supervizor Linky bezpe? ve Sdruen Linka bezpe? a na VO sociln? pedagogick Jabok vede p?edm?ty Krizov intervence, Zitkov pedagogika a integrace a Metody prce se skupinou. Od r. 2003 p?edsedkyn sprvn rady ob?anskho sdruen Uite?n ivot a ?lenem sociln komise Akademickho sentu UK Praha.

Mgr. Kate?ina Schmidov
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu obor sociln prce a sociln politika. Absolvovala ro?n st v USA (prce s mentln? postienmi d?tmi). Odborn zkuenosti zskala mimo jin prac pro spole?nost ?lov?k v tsni, o.p.s., Open Society Fund, belgick nadace King Baudouin Foundation (koordintor-odborn garant projektu D?ti ulice, d?ti na ulici), ob?ansk sdruen ROAD, st?edisko pro d?ti a mlde Mod?any, Krizov centrum pro tran a zneuvan d?ti aj. Nyn pracuje v TRIGONu, st?edisku vchovn p?e Kl?ov jako terapeut a konzultant ambulantnho odd. preventivn p?e, pracuje s problmovmi a ohroenm d?tmi a jejich rodinami formou individuln, rodinn a skupinov terapie a zabv se tak vchovnm poradenstvm. Jako extern vyu?ujc p?sob na VO sociln? prvn, Evangelick akademii v Praze v p?edm?tech Metody sociln prce, Komunika?n dovednosti, Supervize, Rodinn souit.

Bc. Zden?k Smola
Vystudoval obor sociln patologie a prevence na Pedagogick fakult? v Hradci Krlovm. Vede odd?len mldee, mravnostn trestn ?innosti a extrmistick kriminality. Mezi jeho volno?asov aktivity pat? myslivost, ryba?en a prce s d?tmi formou letnch i zimnch tbor?. P?sobil jako lektor v projektu Podpora D?tskch prv a Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality.

Mgr. Ji? t?po
Vystudoval Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu - jednooborovou psychologii s klinickm zam??enm. Absolvoval t ?ty?let akreditovan vcvik v Gestalt terapii. V sou?asn dob? pracuje jako psycholog psychoterapeut ve st?edisku vchovn p?e pro d?ti a mlde v P?brami a v rmci privtn praxe se zabv psychologickm poradenstvm a diagnostikou (terapeutick prce s klienty o.s. Ma trpc psychosomatickmi potemi, p?edevm ekzmem a alergi; po?dn zitkovch semin??; veden skupin zam??ench na osobn r?st).
Je autorem p?eklad? publikac: Psychoterapeutick Systmy - pr??ez teoriemi; Dt? v nesnzch - Jak porozum?t a pomoci; T?inct komnaty d?tsk due; Cvi?me s d?tmi; Gestalt Psychoterapie apod.

Iveta stkov
Vystudovala St?edn pedagogickou kolu. Na Ostravsk univerzit? absolvovala jednoro?n pomaturitn studium speciln pedagogiky. Absolvovala ?adu vzd?lvacch vcvik? a kurz?, mezi jinmi kurz vedoucch rehabilita?nch pobyt? pro osoby se zdravotnm postienm, kurz t?lovchovnch aktivit pro d?ti s mentlnm postienm, kurz muzikoterapie, semin? Kvalita socilnch slueb, vcvik v rozvojov supervizi ?i vcvik v oblasti zvldn problematickho chovn klient?, uivatel? socilnch slueb, v souladu s lidskmi prvy.
Pracovala nap?. jako vychovatelka sociln p?e ve sdruen Nad?je, pobo?ce Zln v programu osob s mentlnm postienm. Od r. 1994 a dosud p?sob v Nad?ji, pobo?ce Otrokovice jako vedouc vychovatelka sociln p?e. Je ?lenkou Sdruen na pomoc mentln? postienm Zln a ?lenkou rady Asociace pr?vodc? v problematice rizikovho chovn. Organizuje a vede rehabilita?n pobyty pro osoby s mentlnm postienm. P?sob tak jako vedouc supervizor odbornch prax student? pedagogickch a socilnch obor? a supervizor projekt? poskytujcch sociln sluby. Od r. 2006 je lektorkou NVF Cekas v oblasti zavd?n standard? kvality socilnch slueb.

Tereza Tesa?ov, DiS.
Studuje na Karlov? univerzit? v Praze - Filozofick fakult?, obor sociln politika a sociln prce. V rmci studia absolvovala dlouhodobou st na odd?len sociln? prvn ochrany d?t v Brn?. M vznamn zkuenosti s dobrovolnickou prac v zahrani? (N?mceko, Finsko, Velk Britnie). Dlouhodob? extern? spolupracuje s International Foster Care Association a St?ediskem nhradn rodinn p?e. V sou?asn dob? pracuje v neziskov organizaci HoSt Home Start ?R.

MUDr. Radim Uzel, CSc.
Gynekolog-sexuolog . Hlavn odborn zam??en: reproduk?n medicna, poruchy plodnosti, plnovan rodi?ovstv, antikoncepce, sexuln vchova.Bohat v?decko-vzkumn prce, kandidt lka?skch v?d extern u?itel II. lka?sk fakulty Univerzity Karlovy.V rmci zdravotn?-vchovn ?innosti je autorem mnoha ?lnk? v tisku, rozhovor? a publicistickch relac v rozhlase a v televizi. Za rozhlasov po?ad ?erven ui obdrel cenu v mezinrodn sout?i vyhlen Popula?nm institutem ve Washingtonu. Vzhledem ke ?lenstv SPRSV v IPPF se problematikou sexuln vchovy a reproduk?nho zdrav zabv intenzivn? od roku 1991 na mezinrodn rovni.

Mgr. Viktor Vanura
Vystudoval Karlovu univerzity v Praze Pedagogickou fakultu, obor speciln pedagogiky, specializace na etopedii a poradenstv. Absolvoval psychoterapeutick vcvik SUR hlubinn sebezkuenostn vcvik zam??en na skupinovou formu prce. Od roku 1995 pracuje v oblasti stavnho kolstv. V sou?asn dob? zastv funkci zstupce ?editele v Diagnostickm stavu Dob?ichovice. V?nuje se delikvenci mldee, problematice zvislost, sociln? znevhodn?nm skupinm. Podl se na sanaci rodin d?t v institucionln p?i. M bohat zkuenosti s vedenm psychoterapeutickch komunit.

PhDr. Zden?k Vojtek, Th.D.
Absolvent oboru didaktika ?etiny a angli?tiny na Filozofick fakult? Univerzity Karlovy, doktort v oboru bohemistika, p?ed rokem 1989 neoficiln studium teologie a religionistiky. Po sametov revoluci redaktor a nakladatel, pak vysokokolsk u?itel religionistiky. Odborn asistent na kated?e psychosocilnch v?d Husitsk teologick fakulty Univerzity Karlovy, doktort teologie. Zakldajc ?len a mluv? Spole?nosti pro studium sekt a novch nboenskch sm?r?, fredaktor ?asopisu o sou?asn nboensk scn? Dingir. Autor odbornch i populrnch ?lnk? a knih, nap?. Encyklopedie nboenskch sm?r? a hnut v ?esk republice (Portl 2004) nebo Nov nboensk hnut a jak jim porozum?t (Alfa Publishing, 2007).


Mgr. Zuzana Vu?kov
Vystudovala univerzitu Karlovu v Praze Filozofickou fakultu - obor psychologie, specializace d?tsk klinick psychologie. Pracovala v d?tskm diagnostickm stavu, v kojeneckm stavu, na neurologick klinice VFN. V sou?asn dob? pracuje v Za?zen pro d?ti cizince. Je p?edsedkyn OS Futurum, kter se zabv prevenc negativnch psychosocilnch jev?). Je absolventkou vcviku EEG BFB a spoluautorkou vzkumn prce na tma Ov??en efektivity EEG BFB ve kolnm poradenstv.Dle absolvovala vcvik metody Portage a veden n?kolika rodin s d?tmi s postienm

Bc. Petr Vysu?ek
Navt?voval mate?skou, zkladn i st?edn kolu pro sluchov? postien. V roce 2003 sp?n? ukon?il studium na Karlov? univerzit? v Praze - Filozofick fakult?, obor ?etina v komunikaci neslycch. N?kolik let pracoval jako u?itel p?edm?tu ?esk znakov jazyk na Speciln zkladn kole pro sluchov? postien v Praze 5-Radlicch.
Nyn pracuje jako lektor ?eskho znakovho jazyka Pevnost ?esk centrum znakovho jazyka a na Karlov? univerzit? v Praze - Filozofick fakult? jako asistent stavu ?eskho jazyka a teorie komunikace pro obor ?etina v komunikaci neslycch. Spolupracuje na rovni EU s Finskem a dalmi evropskmi partnery na vzkumu ?eskho znakovho jazyka a na profesionalizaci prce lektor? ?eskho znakovho jazyka, upevn?n jeho postaven v eb??ku povoln v plnm pedagogickm rozsahu.

PhDr. Martina Zelen
Vystudovala FFUK, obor psychologie, pracovala v d?tskm psychiatrick centru v Praze, v d?tskm centru v Dubai, pracovala na Ministerstvu prce a socilnch v?c (odd.sociln p?e), v sou?asn dob? p?edn na Gymnziu P?poto?n (psychologii). V sou?asn dob? pracuje jako psycholoka, kolitelka dobrovolnk? HoSt.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz