VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

P?edchoz zkuenosti partner?

Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta
Pracovnci fakulty jsou nositeli nebo spolu?eiteli vce ne stovky grant? domcch i mezinrodnch agentur nap?klad
Antropologie d?tstv a mld z hlediska vchovy (vedouc projektu doc.PhDr. S. tech, CSc.). Interdisciplinrn zm?r spo?v v kombinaci r?znch metodologickch p?stup? ze spole?enskov?dnch, um?nov?dnch a p?rodov?dnch oblast. Spole?nm jmenovatelem je chpn edukace jako kl?ovho kulturnho procesu v zaji?ovn r?stu a vvoje jedince. Prce se ?len na ?ty?i zkladn tmata: kognitivn socializace,osobnostn vvoj, sociln? vztahov ivot a dysfunkce psychickho vvoje souvisejc se kolou.
Multikultura
Vzd?lvn kolskch metodik? prevence

Podan ruka
Podan ruka realizuje projekt "D?tstv bez raz?". Clem je snit po?et a zvanost d?tskch raz? v ?esk republice.
Od roku 2000 se v cel ?R kon kad rok 100 - 200 sout?nch d?tskch dn?, kde se d?ti na n?kolika hernch stanovitch u? rozeznvat rizika a chrnit se p?ed razy. D?tsk dny bez raz? po?daj s pomoc zdarma zaslanch pom?cek domy d?t a mldee a dal organizace. Aktivn formou se d?ti a rodi?e nau? rozpoznvat rizikov situace, p?i kterch d?tem hroz otrava ?i vn raz a osvoj si odpovdajc bezpe?n chovn.
Od roku 2003 se kon Mise D?tstv bez raz?, jejm clem je nastartovat a podpo?it preventivn aktivity na zkladnch a v mate?skch kolch, a to distribuc p?ipravench vukovch materil? k vchov? d?t k bezpe?nmu chovn. Oslovit ob?any kadho z navtvench m?st a informovat je problematice d?tskch raz? a zrove? podpo?it mstn samosprvu v sil o budovn bezpe?nho prost?ed. Mise se konala ji v 29 m?stech. B?hem dvou let nastartovali a podpo?ili prevenci ve vce ne 200 Z a vce ne 100 M.
Podan ruka, o.p.s. nato?ila dva dly dokumentu o razech. Dokument ukazuje d?tsk razy takov, jak jsou - utrpen a bolest dt?te, starosti rodi??, nmahu lka??, nklady spole?nosti i trval nsledky. Upozor?uje na kl?ov okamik, kter k razu vedl, na to, e dolo k selhn, ke ktermu dojt nemuselo. Po?ad slou jako vukov pom?cka p?edevm na st?ednch, vych odbornch a vysokch kolch obecnho i odbornho zam??en.
Podan ruka, o.p.s. vytvo?ila cyklus televiznch po?ad? pro d?ti ve v?ku 515 let s tmatem prevence raz? ukazuje d?tem p?stupnou formou mon nebezpe? a zp?soby, jak se p?ed nimi chrnit. V roce 2001 probhaly semin?e o monostech prevence pro zstupce okresnch a m?stskch ?ad?, Policie ?R a M?stsk policie mstn, ?editel? nemocnic, okresnch a kolskch ?ad?, zkladnch kol, Dom? d?t a mldee, ?eskho ?ervenho k?e, mdi, krajsk a okresn hygienick stanice apod.

Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovu
SPRSV m akreditaci Ministerstva kolstv, mldee a t?lovchovy v systmu dalho vzd?lvn pedagogickch pracovnk? na po?dn konferenc k sexuln vchov? a na internetov a koresponden?n kurz sexuln vchovy. (Tmata: mluva o prvech dt?te, prevence sexulnho zneuvn, zanedbvanch a tranch d?t, sexuln vchova v souladu s poznatky sou?asn v?dy, partnersk vztahy, prevence STD s d?razem na HIV/AIDS, sexuln vchova a kolstv, sexuln vchova a prvo, antikoncepce, odlin sexuln orientace, sexuln chylky, atd.) ?lenov SPRSV navc p?ednej v mnostv projekt? nejen SPRSV, ale i dalch organizac a instituc.

HoSt - Home Start ?esk republika
Partner p?ins do ?esk republiky fungujc systm podpory rodiny, kter ji ?adu let funguje nap?klad ve Velk Britnii. v Kanad? a Holadnsku.

Hyperaktivita
Hyperaktivita realizuje obdobn vzd?lvac projekty pro kolsk za?zen (M, ZV, Z, S), sttn instituce (magistrt st n. Labem), neziskov organizace (?lov?k v tsni, o.p.s., Rozum a cit, o.s., Amalthea, o.s.).

Sdruen Linka bezpe?
Odborn pracovnci SLB pravideln? v rmci preventivnch aktivit vedou semin?e pro pracovnky ochrany d?t, zejmna v oblasti managementu a krize u d?t veobecn?. SLB bylo v minulch letech nositelem n?kolika vzkumnch grant? zam??ench na vskyt t?lesnho a psychickho trn d?t v ?R a tak sexulnho zneuvn v ?R. Zskan vsledky jsou reprezentativn pro ?eskou populaci. SLB takt opakovan? zskalo grant na projekt Kaskda, ve kterm kolilo pracovnky ve kolstv v dovednostech, kter jim umo?ovali efektivn?ji rozpoznat p?znaky trn, zneuvn a zanedbvn v jim sv??enm d?tskm kolektivu.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz