VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Zkuenosti adatele s ?zenm a realizac projekt?


Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. byl zaloen jako reakce na zkuenosti s ?eenm projektu Evropsk unie Podpora d?tskch prv, kter realizovala Nadace Nae dt? v letech 2002 2004. Veker prva projektu EU Podpora d?tskch prv p?ela na Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s.
Tento projekt zvil pov?dom o prvech d?t v ?R. Byl zam??en na d?ti, pedagogy a irokou ve?ejnost (rodi?e). Pro d?ti byly vydny t?i publikace, z nich kad p?im??enou formou oslovovala d?ti a dospvajc p?slun v?kov skupiny a seznamovala je jak s d?tskmi prvy, tak i povinnostmi. Pro d?ti byly po?dny besedy, pro pedagogy byly p?ipraveny odborn semin?e, kter se konaly po cel ?R. Semin?e byly akreditovny od Ministerstva kolstv, mldee a t?lovchovy ?R ?.j. 28 185 / 2002 - 25 31 a byly sou?st dalho vzd?lvn pedagogickch pracovnk?. Celkem bylo prokoleno 1800 pedagog?. Ze zp?tn vazby vme, e celkov hodnocen semin?? se pohybovalo v pr?m?ru kolem 1,24.
Besed, kter byly realizovny na zkladnch a st?ednch kolch v cel ?esk republice, se z?astnilo 2550 d?t.
V rmci projektu byly realizovny dv? reklamn kampan?, kter probhaly v prostorch praskho metra, v novinch a v ?asopisech. Sou?st projektu bylo tak vybudovn internetovch strnek, kter se zabvaj prv? d?tskmi prvy na adrese www.detskaprava.cz. Strnky jsou rozd?leny do ?ty? zkladnch sekc (kapitol) d?ti, nctilet, pedagogov a rodi?e. ?st materil? byla p?eloena do anglickho jazyka, i ty lze nalzt na webovch strnkch.

V obdob od srpna 2004 do ?ervence 2005 zaji?oval Vzd?lvac institutu ochrany d?t, o.p.s. podporu projektu AGIS 078. Nositelem jednoletho projektu AGIS 078 Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality je 114. zemn skupina Mezinrodn policejn asociace. Partnerem projektu byla ?esk rozvojov agentura o.p.s. Vzd?lvac institut ochrany d?t se podlel na formulovn projektovho zm?ru. Dle Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. v rmci jednoletho obdob zaji?oval technick, odborn a organiza?n zzem semin??. Clem projektu bylo uskute?nit 8 semin?? na tyto tmata: Stt a napl?ovn mluvy o prvech dt?te, Domc nsil, Korupce a sttn sprva, Kriminalita mldee v ?R, Profesionln etika, Rasistick a extrmistick problematika, Migranti a kriminalita, Bezpe?nost v ?R a vstup ?R do EU. Odborn semin?e byly ur?eny pro pracovnky sttn sprvy - policisty, pracovnky justice, sociln pracovnky, pedagogy, pop?. pracovnky neziskovch organizac. Semin?? se tak z?astnily zahrani?n lekto?i. Gestorem kadho semin?e byl jeden ?len odbornho tmu lektor? nap?.z Policejnho prezdia ?R, St?edn policejn koly MV v Praha 9, Pardubicch atd. Kadho semin?e se z?astnilo cca 130 poslucha?? - b?hem trvn projektu tmto vzd?lvnm prolo cca 1000 zjemc?. Dalm vstupem z projektu byla sada tit?nch materil? k danm problematikm nap?. Domc nsil, Policie a profesn etika, Symbolika v extrmistickch hnutch apod., kter byly a jsou dle clen? distribuovny do irok odborn ve?ejnosti.Odkazy na tento projekt lze nalzt na webov www.agis.viod.com.

MPSV ?R v rmci transformace socilnch slueb zvolilo projekt kvality socilnch slueb jako jednu ze svch priorit. Sou?st tohoto programu je projekt s nzvem Vzd?lvn inspektor? kvality v oblasti socilnch slueb. Clem Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. je v tomto projektu zajistit organiza?n? technickou podporu projektu.Servisn organizace (VIOD) ve spoluprci s MPSV vytvo?ila realiza?n tmy pracovnk?, kte? maj p?edchoz zkuenosti s programem kvality socilnch slueb inspekce kvality. Vzd?lvac institut ochrany d?t o.p.s. logisticky zaji?uje dokon?en programu vzd?lvn inspektor? kvality tj. p?ipravuje a organizuje praktick vzd?lvn, organizuje a p?ipravuje teoretick kolen, organiza?n? zaji?uje prci zkuebn a registra?n komise.

Na p?elomu m?sce kv?tna a ?ervna po?dal Vzd?lvac institut ochrany d?t o.p.s. dva semin?e pro pracovnky mate?skch center k problematice D?tsk agresivita u d?t p?edkolnho v?ku. Clem jednodennho semin?e bylo seznmit pracovnky praskch mate?skch center, pop?pad? i rodi?e s problematikou agresivity u d?t p?edkolnho v?ku nap?. s pojmem d?tsk agresivita, s etiologi, s projevy, terapi a p?edevm s prevenc. Semin? byl ur?en max. pro 15 ?astnk?. Semin?e se z?astnilo celkem 23 ?astnk?. V sou?asn dob? p?ipravujeme Vzd?lvac institut ochrany d?t o.p.s. dal semin?e na stejn tma pro pracovnice mate?skch kolek.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz