1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Terezín/Domc

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Terezn do Evropy

Tereznsk pevnost z konce 18. stolet se po cel desetilet pynila svoj architektonickou jedine?nost, jej styl nem?l v Evrop? obdoby. Bohuel druh sv?tov vlka ji poznamenala zcela jinm zp?sobem a z m?sta se stal symbol holocaustu a memento hr?z proti lidskosti. Tereznsk radnice se ale nehodlala sm?it s touto tragickou nlepkou a do budoucnosti chce z Terezna ud?lat st?edoevropsk univerzitn m?sto mladch s ?adou kulturnch a dalch aktivit, kter daj nov impuls k rozvoji celho regionu. K tomu m napomoci i jednolet projekt Terezn do Evropy, kter vznikl s finan?n podporou Evropsk unie a jeho clem je p?iblit historii, sou?asnost i budoucnost m?sta Terezn irok ve?ejnosti nejen v ?esk republice, ale tak v Polsku, N?mecku a nap?? celou Evropou.

Sou?st projektu je otev?en dvou kulturnch center jednoho p?mo v Terezn?, druhho v Praze. V nich se p?edstav Terezn nejd?ve jako vojensk pevnost z konce 18. stolet, kterou zaloil csa? Josef II k ochran? zem? ze severu. V pr?b?hu let zde vyrostlo vojensk m?sto se systmem vodnch obranch p?kop?, kter m?e slouit jako koln p?klad vojensk architektury 18. stolet a jeho historick vznam nebyl dosud pln? docen?n. V takto dokonalm stavu nenajdeme jeho obdobu nikde v Evrop?. B?hem druh sv?tov vlky se z Mal tereznsk pevnosti stalo v?zen gestapa a v roce 1941 ve m?st? vzniklo idovsk ghetto jako p?estupn stanice pro 150 000 id?, kte? byli deportovni do tbor? smrti. Terezn sou?asnch dn? je tm?? neivoucm m?stem, v n?m ije kolem 2000 obyvatel (oproti p?vodnm 7 - 10 tisc?m).

Radnice ale vyty?ila ambicizn pln oiven a obnovy m?sta, kter m vrtit Tereznu jeho historick a kulturn vznam. S t?mito t?emi ?asovmi dimenzemi (historie sou?asnost budoucnost) se budou moci seznmit nvt?vnci obou kulturnch center, mezi nimi by m?li bt ci a studenti kol, vysokokolci, kulturn a histori?t odbornci stejn? jako irok ve?ejnost. Projekt m mezinrodn dimenzi a po?t se s tm, e kulturn centra budou navt?vovna domcmi nvt?vnky stejn? jako zahrani?nmi. Vedle kulturnch center vznikne ve spoluprci s polskmi a n?meckmi partnery projektu tak putovn vstava s tmatickmi dny, semin?i, budou vydny doprovodn broury, mapy a dal materily. Vznikne krtk dokumentrn film o Tereznu, p?ipravuj se speciln webov strnky a iroce pojat mezinrodn informa?n kampa? v mdich tak, aby memento Terezna z?stalo varovnm pro budouc generace a zrove? aby se Terezn stal sp?nm pilotnm projektem navrcen m?sta zp?t na mapu evropskho kulturnho d?dictv.
http://terezinintoeurope.sweb.cz

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz