VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined
Partnerské projekty

 V této sekci naleznete informace popř. odkazy na projekty, ve kterých Vzdělávací institut působí jako partner.

 „Výcviky v krizové intervenci“

Dne 1.12. 2005 byla zahájena realizace nového dvouletého projektu (1.12.2005 - 30.11.2007) SLB s názvem Výcviky v krizové intervenci. Cílem projektu je založení vzdělávacího střediska, v němž budou výcviky realizovány, vytvoření koncepce výcviků v krizové intervenci a vytvoření metodické příručky.

 

Zájemcům o vzdělávání a rozvoj komunikačních dovedností budou nabízeny tyto výcviky:

 

1. Výcvik v telefonické krizové intervenci (dále jen „TKI“) v rozsahu 160 hod, který bude akreditovaný MŠMT a Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD). Absolventi výcviku získají kompetenci pracovat na linkách důvěry a pracovištích vybavených krizovým telefonem, vyžadujících od pracovníků absolvování akreditovaného výcviku v TKI. Během výcviku budou frekventanti seznámeni formu interaktivního výkladu a praktických nácviků se zásadami telefonické krizové intervence, se specifickými problémy dětského věku, tématy dospělých klientů. Součástí výcviku je nácvik vedení hovoru s klientem. .

 

 

2. Výcvik v TKI pro zájemce o práci na Lince bezpečí nebo Lince vzkaz domů.

(dále jen "LB" resp. „LVD“), které provozuje Sdružení Linka bezpečí,o. s. Výcvik v TKI bude rozšířen o 15ti hodinový modul zaměřený na specifika LB, LVD a také o náslechy na LB pod odbornou supervizí v rozsahu 30 hodin.

 

3. „Dítě a dospívající v krizi“

výcvik v krizové intervenci dětí a dospívajících v kontextu sociálních systémů v rozsahu 140 hodin. Absolventi tohoto výcviku získají kompetenci pro vedení hovoru s dítětem a mladistvým tváří v tvář - krizovou intervenci v kontextu rodiny a dalších systémů. Pro tento výcvik chceme získat akreditaci MŠMT. Výcvik se nyní připravuje.

Sdružení Linka bezpečí je rádo, že ke spolupráci na realizaci projektu získalo tyto partnery:

 

• „D“ občanské sdružení: v rámci 160ti hodinového výcviku v telefonické krizové intervenci zajistí metodiku a lektorské vedení 40ti hodinového bloku týkajícího se práce s dospělými klienty.

 

• Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD): bude se zejména metodicky podílet na tvorbě výcviků v telefonické krizové intervenci, aby splňovaly kritéria na akreditaci výcviku; zároveň spolupracuje při zajištění externího supervizora. .

 

• Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.: zajišťuje odborníky svého lektorského týmu, kteří jsou specializovaní na pomoc dětem, včetně jejich ochrany.

 

Realizace projektu je umožněna díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl.m.Prahy.

 

„EDUCARE“

 

Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Centrum Slniečko (Slovenská republika)

 

Financování: Program EU - Daphne

 

Termín realizace: březen 2006 – únor 2007

 

Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetového vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. Vytyčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci.

 

Více naleznete na www.educare.viod.eu.com

 

„Aby děti věděly... „

 

Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Nadace Terezín, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.

 

Financování: Program EU - Daphne

 

Termín realizace: prosinec 2005 – listopad 2006

 

Projekt „Aby děti věděly...“ byl koncipován jako jednoletý mezinárodní pilotní program zaměřený na žáky základních škol ve věku 14 – 15 let. Nositelem projektu bylo Sdružení Linka bezpečí, které ke spolupráci přizvalo Linku detskej istoty ze Slovenska, Kulturburo Sachsen (Dresden) z Německa a Nadaci Terezín z České republiky. Projekt byl realizován za přispění Evropské komise, která umožnila, aby školy zapojené do programu nenesly žádné finanční náklady. Cílem projektu „Aby děti věděly…“ bylo přiblížit dětem Listinu základních práv Evropské unie a interaktivní formou jim ukázat, kam až může vést nedodržování těchto práv. Žáci nebyli jen pasivními posluchači či diváky, ale byli vedeni k aktivní účasti. Jsme přesvědčeni, že právě tato prožitková forma osvojování si nových informací a poznatků je tou nejlepší cestou s největšími výsledky a dopadem na dnešní mladé lidi.

 

O účast v tomto pilotním projektu projevilo zájem více než 130 škol, z nichž jsme však mohli vybrat pouze nepatrnou část. Z České republiky se projektu zúčastnilo 20 škol, Slovensko bylo zastoupeno třemi školami a žáci ze stejného počtu škol přijeli i ze SRN. Každá škola vyslala cca 30 žáků 8. – 9. tříd (jeden plný autobus), aby se zúčastnili jednodenního programu připraveného pro ně ve městě Terezín, kde se za 2. světové války nacházelo židovské ghetto. Po jeho stopách se žáci vydali za doprovodu lektorů ze Sdružení Linka bezpečí a zástupců Nadace Terezín. Žáci si prohlédli zdejší Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna s expozicí terezínských reálií z období holocaustu a Malou pevnost Terezín. Součástí programu byl také hudební a výtvarný workshop. Během celého dne stráveného v Terezíně mohli žáci vidět, kam až vede pošlapávání lidských práv. Získané zkušenosti a informace nyní mohou předávat svým spolužákům a kamarádům. Kromě jejich vlastních zážitků jim k tomu pomohou informační materiály, které všechny děti a zástupci školy z řad učitelů dostali a jež se vztahují k dětským právům.


„Úrazy dětí“

 

Realizátor projektu: Dětství bez úrazů, o.p.s. a jeho partneři (Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Mládež Českého červeného kříže, ZŠ genpor. Františka Peřiny, ZŠ Na Korábě)

 

Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy

 

Termín realizace: září 2006 – srpen 2008

 

Stručný obsah projektu:

 

Cílem projektu je proškolit pedagogy na území hlavního města Prahy v oblasti prevence úrazů dětí a vybavit je didaktickými materiály pro jejich další činnost. Cílovou skupinu tvoří pedagogové I. i II. stupně základních a středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je tvořen 4-6 semináři obsahujících následující témata: Úrazy dětí, Rizikové chování mladistvých, Prevence úrazů a rizikového chování mladistvých, První pomoc, Ochrana člověka za mimořádných situací, Aktivity k jednotlivým tématům ve vyučovacích hodinách. Semináře předpokládají aktivní zapojení účastníků, jejich obsah je rámcový a může se měnit podle požadavků a potřeb účastníků. Na daný seminář navazuje ještě distanční samostudium dané oblasti.

 

 

„Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy“

 

Realizátor projektu: Squashclub Strahov a jeho partneři (UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.)

 

Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy

 

Termín realizace: září 2006 – srpen 2008

 

Stručný obsah projektu:

 

Obsahem projektu je vytvoření systému interdisciplinárního vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy s cílem zapojení zainteresovaných cílových skupin do vzdělávacího systému. Cílem projektu je interdisciplinární udržitelné vzdělání v pyramidové hierarchii rodič-kooperativní trenér-trenér asistenttrenér a vedoucí trenér. Témata školení projektu budou sestavena na základě zkušeností žadatele a partnerů z dosavadních šetření u cílových skupin a realizovaných seminářů a školení. Jako pilotní sporty byly vybrány atletika, squash, krasobruslení a softball. Odborní lektoři žadatele a partnerů se znalostí principů celoživotního učení a základů andragogiky budou následně školit jednotlivé cílové skupiny. Školení každé skupiny bude dvoustupňové. Absolventi školení z cílové skupiny trenér by získali certifikát o absolvování školení.

 

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz