VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Vp?j?n a provozn ?d knihovny

?lnek 1
Pr?kazy uivatel?
1. Uivatelem knihovny se stv kad fyzick osoba zaregistrovnm, tj. zaevidovnm pr?kazu daje na pr?kaz: jmno, p?jmen, datum narozen, ?slo OP, bydlit?.
2. Ztrtu pr?kazu nebo zm?nu v osobnch dajch je uivatel povinen neprodlen? nahlsit knihovn?.

?lnek 2
P?j?ovn a zp?stup?ovn informa?nch zdroj?
1. Prva a povinnosti p?j?itele a vyp?j?itele knihovnch fond? stanov 659 a 662 ob?anskho zkonku (smlouva o vp?j?ce) takto: Smlouvou o vp?j?ce vznikne vyp?j?iteli prvo v?c po dohodnutou dobu bezplatn? uvat. P?j?itel je povinen p?edat vyp?j?iteli v?c ve stavu zp?sobilm k ?dnmu uvn. Ustanoven 617 (informa?n povinnost p?j?itele) plat p?im??en? i pro uvn v?ci. Vyp?j?itel je oprvn?n uvat v?c ?dn? a v souladu s ?elem, kter byl ve smlouv? dohodnut, nebo ktermu obvykle slou; je povinen ji chrnit p?ed pokozenm, ztrtou nebo zni?enm. Nen-li dohodnuto jinak, nesm vyp?j?itel p?enechat v?c k uvn jinmu. Vyp?j?itel je povinen v?c vrtit, jakmile ji nepot?ebuje, nejpozd?ji vak do konce stanoven doby zap?j?en. P?j?itel m?e poadovat vrcen v?ci i p?ed skon?enm stanoven doby zap?j?en, jestlie vyp?j?itel v?c nepouv ?dn? nebo jestli ji uv v rozporu s ?elem, ktermu slou."
2. Uivatel maj prvo vyp?j?ovat si absen?n? dokumenty po p?edloen pr?kazu uivatele a vypln?n p?edepsanch tiskopis?. Po?et vyp?j?ench titul? m?e bt nejve 3.

?lnek 3
Vp?j?n doba
1. Zkladn vp?j?n doba absen?nch vp?j?ek je stanovena takto: knihy, u?ebnice a skripta na 1 m?sc
2. U dokument?, kter nebyly vrceny v termnu, nelze vp?j?n dobu prodlouit. O monosti prodlouen zkladn vp?j?n doby rozhoduje knihovna.
3. Knihovna m?e zkladn vp?j?n lh?tu prodlouit nejve 2x, a to vdy maximln? o dlku zkladn vp?j?n doby.

?lnek 4
racen vp?j?ek, vymhn nevrcench vp?j?ek
1. Uivatel je povinen vrtit vyp?j?en dokument knihovn? nejpozd?ji v posledn den vp?j?n doby, a to ve stavu, v jakm jej p?evzal. Nesm dokument p?j?ovat dalm osobm a ru? za n?j po celou dobu vp?j?ky.
2. Povinnost zaplatit poplatek za opod?n vrcen vp?j?ky vznik dnem, kter nsleduje po uplynut stanoven vp?j?n doby a kon? dnem vrcen vp?j?ky, a to bez ohledu na to, zda byl o vrcen vp?j?ky upomenut ?i nikoliv. Za zasln upomnky je uivatel povinen zaplatit poplatek dle cenku.
3. Poplatky za opod?n vrcen jsou vybrny v hotovosti.

?lnek 5
Ztrty a nhrady
1. Uivatel je povinen neprodlen? oznmit ztrtu nebo pokozen dokumentu knihovn? a ve lh?t? stanoven knihovnou nahradit kodu zp?sobem stanovenm v 442 odst. 2 Ob?anskho zkonku takto: koda se hrad v pen?zch; pod-li o to pokozen a je-li to mon a ?eln, hrad se koda uvedenm do p?edelho stavu".
2. O zp?sobu nhrady za ztracen nebo pokozen dokument rozhoduje knihovna. Po dohod? s uivatelem m?e knihovna p?ijmout jako nhradu jin vtisk publikace tho vydn nebo tut publikaci nov?jho vydn. Knihovna m?e p?ijmout jako nhradu t jinou publikaci nebo finan?n hradu, jej hodnotu stanov zpravidla ve vi aktuln ceny dokumentu.

?lnek 6
Zv?re?n ustanoven
1. Tento Knihovn a vp?j?n ?d nabv platnosti dnem 1. dubna 2005.

V Praze 1. dubna 2005
Mgr. Jaroslava Hanuov
Tajemnice VIOD

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz