VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

                                                      Hospodaření   

                                                          Oddíl II

 

Článek 7 Zdroje obecně prospěšné společnosti

1. Po vzniku obecně prospěšné společnosti vložil zakladatel do obecně prospěšné společnosti částku 2 000,- EUR (slovy dvatisíce EUR).

2. Prostředky pro realizaci účelu obecně prospěšné společnosti, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění její činnosti, bude obecně prospěšná společnost získávat zejména z následujících zdrojů :

-           dotace ze státního rozpočtu;

-           dotace ze státního rozpočtu z rozpočtu územně samosprávných celků;

-           z rozpočtu územně samosprávných celků;

-           ze státních fondů;

-           z fondů EU

-           ze sponzorských příspěvků a darů

 

Článek 8 Používání prostředků obecně prospěšné společnosti

1. Používání prostředků obecně prospěšné společnosti je určeno především na poskytování služeb, k jejichž poskytování byla nadace založena.

2. Používání prostředků k doplňkovým činnostem je možné za podmínek, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

3. Používání prostředků je určeno na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti.

 

Článek 9 Účetnictví a výroční zpráva

1. Účetnictví

1.1. Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

1.2. Roční účetní závěrku musí být ověřena auditorem obecně prospěšné společnosti, pokud

obecně prospěšná společnost je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v roce, ze nějž je účetní závěrka sestavována, jedem milion korun;

výše čistého obratu překročila deset milionů Kč.

1.3. V ostatních případech platí pro obecně prospěšné společnosti předpisy o účetnictví.

2. Výroční zpráva

2.1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanovuje správní rada, nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je jeden kalendářní rok.

2.2. Obecně prospěšná společnost je povinna uveřejnit první výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku.

2.3. Výroční zpráva musí být veřejně přístupná.

2.4. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje:

přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti;

výrok auditora k roční závěrce, pokud byla auditorem ověřována;

přehled o peněžních příjmech a výdajích;

přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů;

vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti;

stav a pohyb majetku a závazků;

úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu);

změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku;

další údaje stanovené správní radou.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz