VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

 

 Orgány   o.p.s.

Oddíl III

 

1. Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti.

2. Správní rada má šest členů. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

3. První správní radu jmenuje zakladatel.

4. Funkční období členů správní rady je tříletí s výjimkou první správní rady. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován znovu. Funkci smí vykonávat nejvýše dvě funkční období za sebou. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5. Pokud se uvolní místo člena správní rady, správní rada na svém nejbližším zasedání jmenuje nového člena tak, aby počet členů správní rady byl vždy dělitelný třemi.

6. Po jmenování první správní rady se určí losem jména jedné třetiny členů správní rady, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.

7. Členství ve správní radě zaniká:

-           uplynutím funkčního období

-           úmrtím

-           odstoupením

-           odvoláním.

8. Do působnosti správní rady náleží:

-           vydat ve lhůtě do šesti měsíců ode dne vzniku statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace;

-           schvalování změn zakládací listiny;

-           rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti;

-           dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena;

-           schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu);

-           schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu;

-           rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností nad rámec vymezený v zakládací listině;

-           udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku nebo jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku;

-           jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, pokud podle zakládací listiny je funkce ředitele zřízena;

-           rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.

9. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní radu svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou doručenou nejméně 14 dní před zasedáním správní rady.

10. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O změně statutu a zakládací listiny, pokud tak zákon připouští, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů správní rady.

Článek 11 Jednání a podepisování za obecně prospěšnou společnost

Za společnost jednají členové správní rady samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí předseda správní rady svůj podpis, nebo společně dva členové správní rady.

Článek 12 Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti

1. Dozorčí rada správní rady je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.

2. Dozorčí rada má tři členy. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. Členy dozorčí rady pro druhé a další období jmenuje správní rada.

3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Jestliže se uvolní místo v dozorčí radě, správní rada bezodkladně, nejpozději však do tří měsíců, jmenuje nového člena dozorčí rady.

4. Dozorčí rada vykonává povinnosti uložené jí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, zejména:

-           přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;

-           nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní činnosti;

-           dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou.

5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni se zúčastnit jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

6. Předsedu dozorčí rady volí ze svých členů dozorčí rada.

7. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, která musí být doručena členům dozorčí rady nejméně 14 dní před zasedáním dozorčí rady.

Článek 13 Výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti

1. Ředitel je výkonným orgánem společnosti.

2. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím zaměstnancem společnosti.

3. Ředitel zejména:

-           řídí běžný chod společnosti;

-           jedná jménem společnosti v rozsahu pověření udělených mu správní radou;

-           odpovídá za řádné poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti a rozhodnutími správní rady;

-           odpovídá za vedení předepsané účetní evidence;

-           zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti;

-           obsahově připravuje jednání správní rady.

 

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz