VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Spolupráce s NGO

 

Spolupráce s neziskovým sektorem - Partneři Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s.

Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích sekcích (v případě Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. se jedná o oblast, kolem které bude založena na interdisciplinarním přístupu v ochraně dětí). Je potřeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tímto cílem navázal Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. kontakty s následujícími organizacemi:


Česká rozvojová agentura
Dykova 960/4
101 00 Praha 10
Česká rozvojová agentura, o.p.s. vznikla v březnu 2004. Ve své činnosti se zaměřuje na tři hlavní oblasti: za prvé-podporuje vědeckou studijní činnost studentů a výzkum a vývoj obecně; za druhé-poskytuje podporu při zpracovávání projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a usiluje o vytvoření informačního střediska ve vazbě na Evropskou unii; třetí oblast jejch aktivit představuje boj proti násilí a diskriminaci a obrana lidských práv.

HoSt Home-Start Česká republika
Hviezdoslava 519
149 00 Praha 4
Služba Home Start vznikla v roce 1973 ve Velké Británii. Brzy se rozšířila do dalších zemí, například do Austrálie, Kanady, Maďarska, Irska, Nizozemí, Norska, Jižní Afriky a České republiky). Základní ideou projektu Home - Start je podpora rodiny, rodičovská podpora. Projekt je zaměřen na podporu rodičů a jejich péči o děti, které jsou mladší 6 let. Cílem je posílit stabilitu rodičů, vytvoření harmonického prostředí pro zdravý vývoj dítěte a posílení pocitu rodičovské identity. Podpora se děje prostřednictvím vyškolených dobrovolnků přímo v rodinách, kde působí jako host v jejich přirozeném prostředí. Významnou podmínkou těchto služeb je, že dobrovolnkem m?e bt pouze osoba s rodi?ovskmi zkuenostmi. To znamen, e dobrovolníky jsou sami rodiče, kteří ji překonali různé fáze vývoje rodiny a mají konkrétní představu o situacích a problémech, do kterých se mohou mladí, nezkušení rodiče dostat. Home - Start svou činností podporuje celistvost rodiny, posiluje její vlastní kompetence a pomáhá jí vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro vývoj dítěte tak, aby byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Těm napomáhá prevence sociálně patologických jevů jako je rozpad rodiny, zanedbávání péče či týrání a zneužívání dítěte.

International Police Association
Územn skupina č. 114 při MV
P.O. BOX 21
170 34 Praha 7
www.mujweb.cz/www/ipacz/
International Police Association (IPA) je mezinárodní neziskové sdružení profesionálů z řad aktivních i penzionovaných policistů a pracovnků Ministerstva vnitra. IPA vznikla v roce 1950 ve Velké Británii a v současné době má více než 300 000 aktivních členů sdružených v národních sekcích 62 zemí světa.
Stejnou myšlenkou této nevládní mezinárodní organizace (NGO) je podporovat a rozvíjet přátelské vztahy, vzájemnou výměnu zkušeností, rozšiřovat vzdělávání prostřednictvím školení a seminářů, studijních cest a mezinárodních setkávání policejních pracovnků a odbornků, a to bez ohledu na rozdíly dané hodností, funkcí, pohlavím, rasou, barvou pleti, jazykem a náboženským vyznáním.
Stejná oblast činnosti Z č. 114 Praha představuje vzdělávání, neboť soustavná vzdělvací činnost je zkladním předpokladem zvyšování odborných znalostí a profesionálních dovedností příslušníků Policie ČR a zaměstnanců MV ČR. Tyto aktivity IPA nejsou součástí vzdělávacího systému MV ČR, ale představují nadstavbové vzdělávání.

Liga liských práv
www.llp.cz
Vizí Ligy lidských práv je taková společnost, ve které všichni vědí o svých právech a možnosti se jich domoci a zároveň uznávají práva druhých a rovnost šancí všech lidí. Jde nám o společnost, ve které lidská práva tvoří přirozenou součást každodenního života.
Při naplňování této své vize si Liga vytyčila následující poslání:
Odborně monitorovat a analyzovat situaci v oblasti LP, vytvářet tlak na dodržování lidských práv a systémové změny a navrhovat legislativní a systmová opatření,
poskytovat komplexní pomoc klientům lidem, jejichž lidská práva jsou porušována,
vzdělávat profesní skupiny, studenty a aktivní veřejnost,
správně postupovat ve strategických případech.

Dětství bez úrazů
Světova 17
180 00 Praha 8
www.detstvibezurazu.cz
Obecn? prosp?n spole?nost Podan ruka vznikla v roce 1998. Jej hlavnm kolem je snit po?et a zvanost d?tskch raz? v ?R. razy jsou nej?ast?j p??inou mrt d?t. Kad rok se v ?esk republice stane 300500 tisc raz?, v nemocnici je hospitalizovno cca 10 % p?pad?, kad rok v ?R p?ibude n?kolik tisc razem trvale postiench d?t. Kad rok u ns na nsledek razu umr kolem 300 d?t. Podle daj? UZIS MZ ?R, ve srovnn s rokem 1997, kdy na nsledky raz? zem?elo u ns 421 d?t a mladch lid do 18let, v roce 2003 po?et takovch mrt vrazn? poklesl na 268 ob?t. I kdy po?et mrt na nsledek razu kles, jet? stle m ?esk republika vce ne dvojnsobnou mru mrtnosti na raz ne ostatn vysp?l zem?. P?itom razy v?bec bt nemus, kadmu razu je mon zabrnit. Hlavn zp?soby, jak snit d?tskou razovost, jsou dva: aktivn (kontakt s d?tmi, besedy, po?ady, sout?e - nau?it d?ti, jak se chrnit p?ed razy) a pasivn (prava legislativy, zm?na prost?ed). Na mnoha mstech v ?R stle chyb?j odbornci, kte? by se v?novali prevenci d?tskch raz?, dostate?n informovanost a ucelen vzd?lvn d?t. Mnoho lid v na spole?nosti stle nev, co to je raz, jak m?e mt nsledky a e se mu lze vyhnout. U?itel nemaj dostatek vhodnch pom?cek pro aktivity s d?tmi na poli prevenci raz?.

Sdružení Linka bezpečí
Výstavní 91/95
181 21 Praha 8
www.linkabezpeci.cz
Sdružení Linky bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem prostřednictvím čtyř pracovišť. Hlavním projektem je Linka bezpečí pro děti a mládež. Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové intervence pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilnch telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. Linka bezpečí slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí, potřebují však pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a mladistvím je dán dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Dlouhodobě dle telefonátů převažují problémy v rodině a partnerských vztazích. Každé dětské trápení je důležité. Proto přistupujeme ke každému hovoru s maximální vážností. Někdy dětem stačí, že si mohly o svém trápení s někým popovídat, tím se jim uleví a získají na svůj problém lepší náhled. V některch případech volají děti opakovaně. Často mají snahu své problémy řešit samy, ale např. nevědí jak. V tom případě jim Linka bezpečí poskytuje potřebné informace. Linka bezpečí disponuje rozsáhlou databází odkazů na různá zařízení zabývající se ochranou dět, každý dětský klient tak získá potřebné adresy a telefony. Dalším pracovištěm je Linka vzkaz domů zaměřující se na pomoc dětem na t?ku. Pro děti, které snadměji komunikují prostřednictvím počítače je k dispozici internetová Linka bezpečí (specilní e-mailov adresa). Na pomoc rodičům provozuje již třetím rokem Rodičovskou linku.

Sdružení sportovních svazů
U Pergamenky 3
170 00 Praha
www.sportz.cz
Tato nevládní nezisková organizace dětá a mládeže vytváří nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit pro děti a mládež, které jsou jejími členy, ale také neorganizovaných dětí. Tímto způsobem vhodně doplňuje působení škol a školských zařízení na děti a mládež a má pozitivní vliv na jejich výchovu. Současně představuje významný prvek v nespecifické prevenci socilně-patologickch jevů u dět a mládeže.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Senovážná 2
111 21 Praha 1
www.planovanirodiny.cz
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla zalžoena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad International Planned Parenthood Federation - IPPFjako plnoprávní člen této mezinárodn organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně sexuální výchovy . V tomto smyslu tak pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lka?? a dalších odbornků v oblasti plánování rodiny a sexuální výchovy. Pro tyto pracovníky pořádá semináře a odborná symposia, provozuje telefonní poradenskou linku zabývající se problémy antikoncepce a prevencí sexulně přenosných chorob. Pro odborníky i širokou veřejnost provozuje stránky www, kde jsou k dispozici jak odborné referáty, tak populární texty a v neposlední řadě bezplatná poradna ve všech oblastech sexuálního a reprodukčního zdraví. V odborných stanoviscích důsledně vychází ze závěrů a materilů Světové zdravotnické organizace a z Akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) v Khie z r. 1994. Partner disponuje kvalitním lektorským sborem, jeho členové vycházejí z dlouholetých zkušeností v oblasti výchovy, která je pojímána nejen jako předávání kvalifikovaných informací, ale též jako vytváření zodpovědných postojů a potřebných dovedností.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz