VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Vro?n zprvy

Vro?n zprva 2004
Ven dmy, ven pnov,
 
mylenka zaloit Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s., vyplynula zcela p?irozen? z naich p?edchozch aktivit, ktermi jsme se snaili podpo?it d?ti a jejich prva, stejn? jako jejich ochranu v ?esk republice. Mluvm za tm lid, kter pracoval v rmci Sdruen Linka bezpe? d?t a mldee .....

Vro?n zprva 2005
Ven dmy, ven pnov,
 
jsme ve druhm roce ?innosti Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. a zatm mme tolik aktivit p?ed nmi, e na ohldnut zp?t, snad ani nezbv ?as. Zkladem ?innosti VIODu je partnerstv a spoluprce v ochran? d?t. Za cl jsme si dali vytvo?en celoivotnho systmu multidisciplinrnho vzd?lvn jak pro pracovnky sttn sprvy, tak pro odbornky, tedy pro vechny pracujc s d?tmi v rmci svch profes. Dalm z naich kol? je tak zvyovat pov?dom cel ve?ejnosti o specifickch problmech d?t a jejich prvech.

Ven dmy, ven pnov,

 

dostv se Vm do rukou vro?n zprva Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. (dle jen Vzd?lvacho institutu) a jsme velmi rdi, e Vs m?eme jejm prost?ednictvm oslovit a pozdravit.

Dky Va podpo?e se mohl realiza?n tm s partnery v roce 2006 pustit do ?ady aktivit, kter jsou podrobn? popsny na dalch strnkch tto zprvy. Vechny sm??ovaly k jedinmu cli vytvo?it program, kter by, co nejjednodu formou zajistil ochranu d?t.

Jak se n zm?r poda?il, m?ete posoudit sami. Po p?e?ten tto zprvy Vs ur?it? napadne stejn mylenka jako ns tm to p?ece nem?e skon?it! Ano, i my vme, e projekty, kter byly ukon?eny v roce 2006, jsou teprve za?tkem cesty a nemohou vy?eit vechny nedostatky a problmy, kter se u ns na poli ochrany d?t vyskytuj.

Z tohoto d?vodu bude Vzd?lvac institut i v dalch letech podnikat kroky sm??ujc k zaveden standard? ve vzd?lvn v ochran? d?t a zaveden zkladnho interdisciplinrnho celoivotnho u?en do vzd?lvn vech profes, kter p?ijdou do styku s d?tmi v rmci svho povoln.

Nae motto je parafrz cittu Matky Terezy To, co d?lm, je pouhou kapkou v mo?i: Ale v??m, e by chyb?la, kdyby tam nebyla. Pokud je nam spole?nm clem pomoci druhmu ?lov?ku, je zapot?eb tak vzjemn? komunikovat, p?edvat si mezi sebou informace a zkuenosti. Prac izolovan? od ostatnch nic nedokeme. Sv?t d?t m?eme ochrnit jen spole?nm silm!

D?kujeme Vm za podporu, porozum?n a spoluprci. Bez Va podpory by nae prce nem?la smysl.

 

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz