VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Neklidné a nesoustředěné děti a dospívající

 
v našem vzdělávacím systému

 

 

1/08 – Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v předškolním věku

2/08 – Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v základních a speciálních školách

3/08 – Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími na středních školách

 

Specifické poruchy chování a tzv. syndrom ADD/ADHD zůstávají často nerozpoznány a přeci mohou dítěti a pedagogům působit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Kurzy nabízí nejširší pedagogické veřejnosti jednak teoretický přehled problematiky vycházející z nejnovějších poznatků a jednak praktické rady a postupy v oblasti práce s  dětmi v  různých věkových kategoriích /dle zaměření kurzů/. Absolventi získají informatice o dané problematice, které jim napomohou k lepšímu porozumění dětem a dospívajícím. Dále si účastníci kurzu osvojí praktické dovednosti, které jim umožní lépe rozpoznávat děti s konkrétními obtíženi, úspěšně je zapojovat do programu třídy a zvládat krizové situace a konflikty ke kterým může docházet.

Délka kurzu:                16 výukových hodin (2 dny)

Cena kurzu:                 2.600-Kč/účastník

                                  

 

4/08 – Základy výchovného poradenství

            Pedagogičtí pracovníci se stále častěji ve své praxi setkávají s dětmi, u nichž jsou diagnostikovány některé specifické vývojové poruchy, rovněž tak se setkávají s dětmi, které mají psychické obtíže nebo se hůře zapojují do kolektivu či v jejich chování lze spatřovat prvky nevhodného sociálního až delikventního chování. Na všechny výše uvedené skutečnosti musí pedagogové ve své výchovné činnosti reagovat a umět je řešit.   Kurz nabízí nejširší pedagogické veřejnosti jednak teoretický přehled problematiky vycházející z nejnovějších poznatků, ale především praktické rady a faktický nácvik postupů a technik v oblasti výchovného poradenství s  dětmi a dospívajícími se zmíněnými problémy, a jejich rodiči.

Délka kurzu:                24 výukových hodin (3 dny)

Cena kurzu:                 3.200,-Kč/účastník

 

5/08 – Tvůrčí předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika má u nás dlouholetou tradici a vždy se vyznačovala vysokou kvalitou. Přesto i v tomto segmentu vzdělávání se stále objevují nové nebo alternativní pedagogické směry, techniky, metody a přístupy. Pedagogičtí pracovníci se stále častěji setkávají s požadavky na zařazení prvků multikulturního vzdělávání, integraci dětí se zdravotním handicapem, enviromentální výchovy atp.. Předkládaný kurz nabízí pedagogům předškolního vzdělávání seznámit se s některými novými přístupy, metodami a výchovnými tématy, které jim umožní tvůrčí pedagogickou práci přizpůsobenou potřebám dětí a měnícím se společenským podmínkám.

Délka kurzu:                32 výukových hodin (2x 2 dny)

Cena kurzu:                 4.100-Kč/účastník

                                  

6/08 – Spolupráce školy a rodiny s důrazem

na práci s dysfunkčními rodiny

Při výchově a vzdělávání dětí je naprostou nezbytností otevřená a konstruktivní spolupráce školy (předškolního zařízení) a rodiny. Výukové potíže, výchovné problémy a další obtíže, se kterými se pedagogičtí pracovníci při výchově a vzdělávání dětí setkávají, lze účinně odstranit nebo napravit, jen v případě součinnosti všech zúčastněných stran /dítě, rodiče, škola, případně další instituce – např. OSPOD).

V rámci kurzu nabízíme pedagogickým pracovníků základní teoretická východiska z oblasti psychologie a sociologie rodiny, včetně praktické sebezkušenostní části, která se věnuje sebepojetí a vlastního pojetí rodinného systému.   Pochopení těchto principů umožní absolventům lépe rozumět funkční struktuře a komunikačním strategiím konkrétních rodin, rovněž tak však porozumět vlastním očekáváním a především emočním reakcím při kontaktu s rodiči.   

Kurz se zaměřuje zejména na práci a komunikaci pedagogů s problematickými nebo dysfunkčními rodinami. Proto budou frekventanti kurzu rovněž seznámeni s nejčastějšími patologickými rodinnými vzorci chování a komunikace (včetně agresivního a konfliktního jednání), sociálně - právními aspekty problematiky ohrožených dětí a domácího násilí, včetně doporučených výchovných a komunikačních postupů. V neposlední řadě budou mít účastníci kurzu příležitost osvojit si některé komunikační techniky, které by jim měly pomoci při práci s rodinami (motivační rozhovory, techniky mediace a vyjednávání, základy krizové komunikace).    

 

Délka kurzu:                32 výukových hodin (2x 2 dny)

Cena kurzu:                 4.250-Kč/účastník

 


Kurzy akreditované na MPSV

 

Manažerské dovednosti, vedení týmu a mentoring  

Délka kurzu:                            52 výukových hodin

Cena:                                       6.720,-Kč

 

Anotace
Účastníci kurzu získají nejen teoretické informace o problematice psychologie práce a vedení týmu, ale osvojí si zejména praktické dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí vedoucích pozic. Dílčím cílem kurzu je seznámit vedoucí pracovníky s problematikou patologických jevů, které jsou spojeny se zaměstnáním jako je šikana na pracovišti, sexuální obtěžování, mobbying a bossing. A to jednak na úrovni teoretické, ale rovněž tak jim představit metody prevence a řešení těchto jevů v pracovních kolektivech. V neposlední řadě je cílem tohoto kurzu zavést do praxe v oblasti sociálních služeb metodu mentoringu. Personální standardy kvality sociálních služeb vyžadují, aby poskytovatel měl vypracován systém zaškolování a metodického vedení nových pracovníků. Mentoring lze považovat za jednu z nejvhodnějších technik, které lze při zapracování nových zaměstnanců použít.  

 

 
  Řešené konfliktů, mediace, facilitace

 

Délka kurzu:                            60 výukových hodin

Cena:                                       6.240,-Kč

 

Anotace
Seznámit účastníky kurzu s teoretickými aspekty konfliktní mezilidské komunikace, včetně diagnostiky a řešení konfliktu. Pochopení těchto příčin a souvislostí, může výrazným způsobem přispět k prevenci konfliktů na pracovišti i v jednání s klienty.   Frekventanti kurzu budou mít příležitost osvojit si formou nácviku rolí a skupinové práce praktické dovednosti v oblasti řešení konfliktů, mediace a facilitace.   Získané poznatky a dovednosti mohou frekventanti využít jak v případové práci s klienty, tak v rámci řešení neshod v pracovním kolektivu, rovněž tak při vyjednávání s dalšími institucemi a organizacemi.

 

Supervize v sociálních službách

Délka kurzu:                            256 výukových hodin

Cena:                                       23.500,-Kč

 

Anotace
Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je připravit pracovníky sociálních služeb pro poskytování supervizích služeb. Supervize je specifickým, zároveň nepostradatelným, nástrojem osobnostního a profesního rozvoje pomáhajících profesí a zárukou kvality poskytování sociálních služeb. V současné době nejčastěji supervizi v sociálních službách poskytují psychologové. Sice mají dostatek odborných kompetencí v oblasti supervize vztahu klient versus pomáhající, i v oblasti dynamiky pracovního týmu.   Mohou mít však obtíže orientovat se v metodách sociální práce, řešení konkrétních případů s ohledem na právní aspekty problematiky sociální práce. Supervize v sociálních službách musí rovněž skýtat záruku, že sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality. Předkládaný kurz zohledňuje všechny tyto aspekty a nabízí komplexní vzdělávací program, prostřednictvím kterého budou schopni supervizi provádět pracovníci sociálních služeb .

 

Podpořit sebereflexi role pomáhajícího jednotlivých účastníků kurzu – např. proč pomáhám, jaké mám vztahy ke svým klientům, kolegům a zaměstnavateli, jaký jsem v roli pomáhajícího a jaký bych chtěl být, kde jsou mé silné a slabé stránky v roli pomáhajícího. Tato sebereflexe je významným nástrojem profesního rozvoje účastníků kurzu, ale i následně všech, které budou supervidovat. Absolventi kurzu budou moc prostřednictvím kvalitní odborné supervize zlepšit týmovou a multidisciplinární spolupráci v sociálních službách. Podpořit prostřednictvím kvalitní odborné supervize aplikaci standardů kvality sociálních služeb do každodenní praxe. Naučit pomáhající akceptovat práva klientů na sebeurčení, zplnomocňovat je při řešení konkrétních sociálních situací, vnímat situace, ve kterých mohou být ohroženy zájmy a práva klientů, nebo kdy může dojit ke zneužití postavení pomáhajícího.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz