VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Projekt „Řešení vrstevnických vztahů“


     Na většině základních škol se vyskytují negativní jevy, které mohou ovzduší školy narušit. Zpravidla se jedná o šikanu,  problémy s nezvládáním učiva, negativní návyky, které si žáci přinášejí z domova, nedostatky ve vzájemné komunikaci mezi žáky. Pomoc, jak stávající problémy řešit, by měla být založena na přirozené ochotě většiny mladých lidí chovat se kooperativně, přátelským způsobem k sobě navzájem. Program na podporu vrstevnických vztahů je založený na této skutečné vnitřní kvalitě a vytváří strukturu, která usnadňuje mladému člověku možnost být odpovědný, citlivý a empaticky starostlivý. Je určen žákům základních škol, kteří mají zájem stát se "podporovateli" a začlenit se do výcvikového programu, který musí být začleněn do strategie školy a bude mít souhlas a podporu učitelů. S pomocí vyškoleného týmu školitelů si školy vytvoří svůj "program na míru" podle vyhodnocených problémů.  Existují různé možnosti, jak podporovat vrstevnické vztahy, ale tento program není o poradenství nebo o tom, jak radit lidem co mají dělat. Skupina mladých lidí, která se ve škole dobrovolně zapojí do programu, se učí dovednostem, které se spíše týkají naslouchání, empatii a hledání, jak pomoci vrstevníkům a kde hledat řešení jejich problémů. Po celou dobu projektu jsou k dispozici již vyzkoušené metodiky. Projekt si klade za svůj hlavní cíl zlepšení vztahů a celkového klimatu ve školách.

 
     VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. realizoval tři mezinárodní projekty zaměřené na práci s dětmi - dvouletý evropský projekt „Děti a jejich práva“, ve kterém bylo vyškoleno přes 1200 děti a 900 pedagogů a vydáno přes půl milionu publikací rozeslaných na všechny základní školy v České republice. Proběhlo 60 seminářů celodenního školení pedagogů ve všech krajích. Další projekt „Aby děti věděly...“se týkal prevence rasismu a xenofobie, realizovaný v rámci mezinárodní spolupráce, kdy dvacet tříd základních škol se zůčastnilo celodenního semináře o právech dětí a jejich porušování v prostředí Terezínského ghetta s interaktivní výukou a dalšími aktivitami. Třetím projektem byl CHIPS.

    VIOD pokračuje v práci s dětmi ve spolupráci s Linkou bezpečí, která byla jeho zakladatelem a podílí se na výzkumu a školicích seminářích pro pracovníky s dětmi, kde byl vytvořen multidisciplinární e-learningový program s mezinárodní certifikací Educare.
VIOD se také podílel na jednoroční programu "Dětský svědek" kde byl vytvořen soubor publikací pro dětské svědky, rodiče a starší děti pokud se ocitnou jako svědci před soudem. Program je zaměřen na prevenci následného (druhotného) týrání a téměř 5 000 publikací bylo distribuováno pracovníkům Policie ČR k jejich využití.
Původní záměr projektu podporovatelů vznikl ve Velké Britanii na Childline, kde se před dvaceti lety začínalo na několika školách. V současné době je do projektu zapojeno více než 800 škol a uvažuje se o rozšíření projektu do všech anglických škol. Účinnost projektu je každý rok vyhodnocována. Od jeho zahájení došlo k řadě změn, kdy například školy již nejsou členem hnutí podporovatelů, ale jde o mnohem volnější svazek, kdy se obrací na Childline pouze o konzultace a školení. V poslední době se Childline zaměřuje hlavně na trénink učitelů, protože zjistili, že větší problém je v přístupu dospělých než dětí.

    Na základě anglických zkušenosti v letech 2006-2008 proběhl pod záštitou sdružení Linka bezpečí  na pěti vybraných základních školách v České republice projekt „CHIPS“ (Childline in Partnership with Schools)  Spolupráce v rámci projektu byla navázána  také se školami v Slovenské republice  a  v Polsku. Hlavním koordinátorem projektu byl  VIOD. CHIPS se setkal s velkým zájmem a pochopením jak žáků, tak i pedagogů.  Z pilotního projektu rovněž vyplynulo, že nebyl problém se zájmem ze strany žáků,  že větší problém bylo vysvětlit učitelům výhody projektu pro jejich práci ve třídě. Učitelé  žáky-podporovatele chválili především za jejich samostatnost a zodpovědnost, kterou ve své „funkci“ projevovali. Žákům se dal prostor k samostatnému rozhodování a ukázalo se, že děti se mezi sebou snáze a rychleji pochopí podstatu problému a lépe svůj problém vyjádří. Ve výběru podporovatelů nebyl hlavním měřítkem prospěch nebo vzorné chování, neboť i jedinci, kteří měli drobné problémy se stali úspěšnými podporovateli, když se "našli" v této roli. Dobré výsledky dosažené v projektu CHIPS a zjevná potřeba řešit problémy na větším počtu školských zařízení vedlo k rozhodnutí vypracovat pokračující projekt.

Inovovaný projekt rovněž vychází z přesvědčení, že každému člověku je dána schopnost a ochota pomoci druhému. Jde opět o ověřený přístup v řešení problémů na školách, kdy se část odpovědnosti za řešení problémů přesouvá na žáky samotné, kteří jsou po speciálním výcviku  schopni sami některé školní problémy řešit. Mnohaleté zkušenosti z aplikace této strategie ukazují, že sami žáci jsou motivováni jim svěřenou odpovědností a samostatností s možnostmi vypořádávat se s problémy mezi sebou. Takový přístup je často daleko úspěšněji, než když do záležitostí zasahují dospělí. Žáci vítají také možnost uplatnit získané znalosti v oblasti komunikace, schopnost řešit některé negativní jevy a schopnost postavit se jim, což také zvyšuje jejich sebevědomí v okruhu jejich vrstevníků. Dlouhodobé vylepšení klimatu na školách, lepší kázeň ve třídách, prevence negativních jevů, které se řeší ve třídě bez zásahu učitelů, větší soustředění na samotnou práci ve vyučovacích hodinách potom vede k větší úspěšnosti vzdělávacích aktivit. Žáci pozitivně pociťují ochotu a důvěru pedagogického sboru nechat na nich řešení problémů, se kterými si mohou poradit a očekávat jejich pomoc tam, kde problém přesáhne jejich možnosti.
    Prezentovaný výcvikový projekt „Řešení vrstevnických vztahů“ prioritně učí žáky, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se žáci potýkají. Projekt motivuje školy k rozvoji, k  podpoře vrstevnických vztahů. Podmínkou je, že program musí být začleněn do strategie školy a bude brán za přístup školy jako celku. V kompetenci žáků-podporovatelů je nabídka pomoci svým spolužákům i žákům jiných tříd s různými problémy a „monitorování“ specifických problémů školy, ať je to šikana, užívání drog, kouření, násilí, nepořádek na chodbách a podobně. Funkční systém žáků-podporovatelů značně vylepšuje celkové klima školy, učitelé potom mají méně starostí s problémy, které se netýkají přímo vyučovacích předmětů. Takový systém ulehčuje nejen práci učitelům, ale pomáhá potřebným a slabším žákům a je přínosem i pro žáky-podporovatele.
    Cílem projektu je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky a vylepšení celkového klima na základních školách. Žáci by se měli naučit řešit problémy vlastními silami, za dozoru a supervize ze strany pedagogů-garantů z řad učitelů. Ojedinělost tohoto projektu spočívá v tom, že žáci na každé škole si mohou sami pojmenovat své problémy tak, jak je vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupně nebo ve třídě, krádeže, nekázeň o přestávkách, v jídelnách apod.). Sami se mohou naučit, jak k nim přistupovat a jak je řešit. Důležitou součástí výcviku je naučit se rozlišovat, které problémy mohou řešit vlastními silami a kdy je třeba se poradit se supervizorem či vyhledat pomoc institucí (např. Linky bezpečí). Škola si vytváří svůj "program na míru". V každé škole jsou rozdílné problémy, i když se v mnoha ukazatelích shodují. Školicí tým sejde s vedením školy zapojené do realizace projektu, vysvětlí cíle projektu a připraví plán proškolování. Škola vybere jednoho až dva pedagogy, kteří budou „garanty“ podporovatelů k proškolení a další spolupráci. Projekt zajišťuje speciální výcvik pro žáky-podporovatele a dává k dispozici mnoho podpůrných materiálů, dotazníků, příkladových karet k modelovým situacím a letáčků, které jsou pouze startovním počátkem celého procesu vrstevnické podpory. Projekt plně respektuje to, že činnost bude z velké části závislá na samotné iniciativě žáků, kteří sami ví, co jim ve škole vadí a v čem vidí problémy.

    Cílovou skupinou jsou v tomto projektu žáci českých základních škol, kteří se rozhodnou stát se “podporovateli“ v projektu vrstevnických vztahů. Ve speciálním výcviku, který jim projekt nabízí se naučí zvládat mnoho modelových situací, musí obsáhnout velké množství informací, projít náročnými úkoly, ve kterých, když obstojí, naučí se jak získat důvěru svých spolužáků, jak udržet svěřené tajemství a kdy získané informace jsou natolik vážné, že je nutno důvěrnost porušit a vyhledat pomoc garanta-pedagoga. Výcvik obsahuje také mnoho prožitkových situací, na kterých si podporovatelé mohou vyzkoušet vlastní nepříjemné pocity, které jim pomohou vcítit se do problémů druhých. Podporovatelé se naučí, jak se postavit k problémům šikany, násilí, kouření ve škole, užívání drog, co to je trestně-právní odpovědnost, jak řešit situace v samém počátku, kdy potřebují pomoc dospělých, to vše na konkrétních případech z praxe školitelů (kriminalistů, psychologů). Cílovou skupinou  jsou také pedagogové, kteří jsou ochotni stát se garanty projektu na své škole. Garant má blízký vztah ke svým „podporovatelům“, kteří se mu svěřují se svými nezvladatelnými nebo pro ně obtížnými situacemi a starostmi, se kterými se na ně obrací jejich spolužáci. Pro cílovou skupinu učitelů je výhodou vylepšené klima na školách, lepší kázeň ve třídách a větší soustředění na samotnou práci ve vyučovacích hodinách.
Realizace projektu
        je zahájena výběrem základních škol na základě předem stanovených kritérií. V prvním měsíci (původně plánovaný únor 2010, vzhledem k obstrukcím ze strany MŠMT je posun na květen) jsou jednotlivé základní školy ve všech regionech České republiky s výjimkou hl. m. Prahy elektronicky informovány o schváleném projektu spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, o jeho cílech, záměrech a dalších relevantních informacích vztahující se k jeho realizaci.

    Základní školy z celé České republiky, které splní kritéria výběru a zároveň mají zájem zúčastnit se realizace projektu,  zašlou přihlášku (elektronicky nebo písemně) na adresu VIODU.

        Základními kritérii pro výběr základní školy jsou:
·    regionální umístění školy (všechny mimopražské základní školy),
·    zaslání elektronické nebo písemné přihlášky,
·    přihlášená základní škola musí mít 1. - 9. třídu,
·    jedna škola bude krajského města.

         Po skončení výběru škol do projektu bude  vybraná škola kontaktována a domluveno první setkání k vyjasnění cílů programu a harmonogramu aktivit na konkrétní škole. Na setkání s vedením školy proběhne vysvětlení programu dospělému týmu školy, jeho cíle, výstupy, průběh realizace a očekávané výsledky. Každá škola si musí vytipovat své základní problémy - podle toho bude každý program zaměřen a „ušit na tělo“. Každá škola po seznámení s celým obsahem projektu a školícími materiály vyplní podrobný dotazník a vybere „garanta“ projektu, který bude pracovat jako koordinátor mezi školou a podporovateli z řad žáků. Škola se především soustředí na analýzu současného stavu na škole, zejména jak otevřená atmosféra na škole existuje. Podmínkou úspěchu projektu je, aby fungoval v rámci celoškolní strategie, tedy za situace, kde je každý zainteresován na zlepšení situace.

     Vrstevnická podpora může mít nejrůznější podobu a zahrnuje schopnost vyjednávat, vzdělávat podporovatele, naslouchat jim a vytvořit přátelské prostředí. K proškolení v programu vrstevnické podpory je nutné vypracovat akčního plán vycházející z vyplněného dotazníku k  následujícím bodům:
·    proč potřebujeme systém vrstevnické podpory,
·    jaké podpůrné struktury již existují na škole,
·    jsou žáci zvyklí na to, že se s nimi problémy probírají,
·    jaké cíle zřízením systému sleduje, např. překonat bariéry mezi ročníky či věkovými skupinami,
·    vést žáky k tomu, aby se nebáli mluvit o šikaně a jiných problémech, podporovat interakci mezi podporovateli,
·    jaký typ vrstevnické podpory - vypracovat dotazník,
·    jaké zdroje máte k dispozici - kdo se zapojí z učitelů, jak vybírat podporovatele,
·    jakou úlohu budou mít dospělí - podpora je nezbytná pro úspěch projektu,
·    jak budou podporovatelé sami podporování,
·    jak zajistíte, že podporovatelé budou dodržovat zásady důvěrnosti, kde je nutné zásady porušit... atd.

    Realizační tým lektorů a jeho proškolení se bude odvíjet od akčního plánu každé školy v projektu. Po analýze současného stavu na každé škole bude vypracován podrobný harmonogram pro každou školu a ustanoven realizační tým. Hlavní školicí tým bude mít na starosti úplné proškolení lektorského realizačního týmu, které se odvíjí od „Školení školitelů“. Základní školicí tým má tři lektory - školitele, každý hlavní lektor bude mít spolupracovat s dalším tříčlenným týmem, celkem bude proškoleno 12 lektorů, každý ze 4 týmů bude pracovat se 7-8 školami. Do realizace projektu se zapojilo 31 základních škol (původně plánovaným 60 škol bylo nutno snížit vzhledem ke snížení finančních prostředků určených na realizaci projektu ze strany poskytovatele dotace).

        Hlavní tým se bude věnovat proškolování pedagogů, poradenství a dalšímu proškolování, pokud bude potřeba. Po celou dobu bude probíhat monitorování aktivit a operativní řešení problémů. Každý proškolený lektorský tým spolu se školiteli bude dle harmonogramu nebo dle akutnosti navštěvovat školy, provádět výběr podporovatelů a následně školit podporovatele na vybraných základních školách dle speciálního výcvikového kurzu. Každý z vybraných podporovatelů bude mít k dispozici Příručku pro podporovatele.

        V průběhu tříletého projektu bude udržován stálý kontakt s vedením školy a po iniciálním výcviku bude probíhat monitorování úspěchů či neúspěchů týmu podporovatelů a úzká spolupráce se školou. V průběhu školení a následné práce se žáky-podporovateli budou vyplňovány dotazníky na různá témata. Konkrétní obsah dotazníků bude konzultován se školami a metodikem a určen v počáteční fázi projektu tak, aby během tříletého období mohly být provedeny srovnávací studie – vstupní a výstupní  situace jednotlivých škol. Zpětná vazba projektu bude probíhat po celou dobu realizace.


 Ukončení a vyhodnocení projektu
    Snahou realizátorů je rozšířit možnosti využití projektu na dalších školách, navázat spolupráci mezi proškolenými školami, kde je zaveden systém podporovatelů s novými zájemci z dalších škol. Podporovat zájem o výměnu zkušeností na školách, kde je již projekt zaveden a organizovat se školami vzájemné besedy a návštěvy skupin podporovatelů. Cílem je také nastolit mezinárodní spolupráci a aktivně organizovat výměnné zájezdy podporovatelů především do Anglie, na školy, kde podporovatelé fungují již delší dobu. Zájem o takovéto výměny z anglické strany je velký.
    Záměrem je také vytvořit a pokračovat ve vedení portálu/webových stránek projektu,  kde by se mohly interaktivně vyměňovat a doplňovat informace, kde by se mohly uveřejňovat příspěvky podporovatelů a zkušenosti z jejich práce a navazovat další spolupráce.
        Následná spolupráce s VIODem může probíhat již jen formou konzultací, navazování mezinárodních kontaktů a výměnou zkušeností, případně novým proškolením dalších adeptů podporovatelů a pedagogů-garantů.

                                         
3.verze   Sobota večer 15.5.2010
 
 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz