VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Sluby poskytovan Vzd?lvacm institutem ochrany d?t, o.p.s

Hlavnm kolem Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. je vytvo?it vlastn projekty, p?padn? se zapojovat do dalch projekt?, jejich spole?nm clem je poslen ochrany d?t formou r?znch vzd?lvacch aktivit. To znamen navzat spoluprci s neziskovm sektorem zabvajcm se ochranou d?t, se sttnm sprvou a se zahrani?nmi organizacemi podobnho zam??en.

Nabdka okruh? tmat na semin?e:

1. Sociln?-prvn ochrana d?t

2. Sociln sluby v novm

3. Rodinn politika v ?R

4. Syndrom vyho?en u pomhajcch profes

5. problematika syndrom CAN - tran dt?

6. Zanedbvan dt?

7. Kriminalita d?t a jej vyet?ovn

8. Kriminalita pchan na d?tech

9. Zsady laick prvn pomoci

10. Problematika syndromu sexuln? zneuvanho dt?te (syndrom CSA)

11. Intern supervize

12. Poruchy chovn u d?t

13. Problematika t?lesnch trest?

14. Agresivita d?t

Nov trendy celoivotnho u?en

V sou?asn dob? neexistuje komplexn interdisciplinrn celoivotn u?en pracovnk? v ochran? d?t. V jinch zemch, nap?. ve Velk Britnii, ji podobn celoivotn u?en v interdisciplinrn ochran? d?t existuje a je povaovno za jedin ?eln vzd?lvn. Toto kolen provd National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). S touto instituc Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. kooperuje.
V rmci tto spoluprce dojde k prokolen odbornch lektor? (lektor? Vzd?lvacho institutu), k p?evzet n?kterch aktivit (vzd?lvacch aktivit, odbornch materil?) v rmci semin?? a know-how. Tyto programy budou adaptovny na ?esk podmnky. Bude vytvo?en obdobn ?esk celoivotn vzd?lvac program, dojde k propojen poptvky s nabdkou na trhu prce. Tm bude vytvo?en jednotn celoivotn vzd?lvac systm v rmci interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t. Budou vytvo?eny odborn materily, kter budou distribuovny mezi odbornky, ale i irokou ve?ejnost.

Clov skupina kolen

1.Pracovnci socilnch slueb pro d?ti a mlde:
?ady - pracovnci orgnu sociln? prvn ochrany d?t
Neziskov sektor
stavy sociln p?e
2.Pracovnci kolskch za?zench:
U?itel - Z, S, G, SOU, OU, U, specilnch kol
Vychovatel - Z, druin, S, G, SOU, OU, U, specilnch kol
Vychovatel d?tskch domov?, diagnostickch stav?,vchovnch stav?, stav? sociln p?e
Pracovnci Pedagogicko-psychologickch poraden (PPP) a Speciln? pedagogickch center (SPC)
3.D?tt lka?i a psychiat?i:
Sttnho i nesttnho sektoru (nemocnice, soukrom ordinace, stavy sociln p?e)
kolskch za?zen d?tskch domov?, diagnostickch stav?, vchovnch stav? apod.
4.St?edn zdravotnick personl:
Sttnho i nesttnho sektoru (nemocnice, soukrom ordinace, kojeneck stavy, stavy sociln p?e)
kolskch za?zen d?tskch domov?, diagnostickch stav?, apod.
5.Policist zabvajc se kriminalitou d?t a mldee:
Sttn
M?stt
6.Pracovnci Ministerstva spravedlnosti:
Soudci (v?etn? soudc? pro mladistv)
Pracovnci v?ze?sk sluby
Proba?n a media?n pracovnci
Sttn zstupci
7. Zam?stnanci a dobrovolnci neziskovho sektoru, kte? po?daj volno-?asov aktivity pro d?ti a mlde
8.Fyzick ?i prvnick osoby, kter provozuj advoktn ?innost

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz