VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

P?edstaven sponzor? 2004

Johnson & Johnson
Johnson & Johnson je spole?nost s dlouhou tradic. Byla zaloen v roce 1886 a v sou?asn dob? p?sob ji v 57 zemch sv?ta. V ?esk republice se spole?nost Johnson & Johnson etablovala v roce 1991. Johnson & Johnson je nejkomplexn?jm poskytovatelem produkt? a slueb ve zdravotnictv od vrobk? pro p?i o matku a dt?, p?es farmaceutick produkty a po zdravotnick prost?edky a technologie. Clem spole?nosti je dodvat zdravotnick prost?edky v nejvy kvalit? a p?ispvat k vyl?en anebo vraznmu zlepen zdravotnho stavu a kvality ivota pacient?. Spole?nost Johnson & Johnson ji ?adu let podporuje i r?zn humanitrn aktivity, a to zejmna ve t?ech oblastech: v oblasti manaerskho vzd?lvn ve zdravotnictv, v oblasti dotkajc se zdrav d?t a tak p?e o duevn zdrav. O tom, e tuto svoji spole?enskou odpov?dnost bere vn? a e se j v tom da?, sv?d? prestin ocen?n Top firemn filantrop 2004, kter zskala spole?nost Johnson & Johnson v lo?skm roce. Na poli p?e o zdrav d?t spolupracuje spole?nost Johnson & Johnson na projektech, kter jsou zam??eny na ochranu d?t. V letech 2003 2004 se podlela na financovn projektu "Podpora d?tskch prv", kter byl spolufinancovn z Evropsk unie. Po skon?en dvouletho projektu p?evzal nstupnictv a zodpov?dnost za pokra?ovn aktivit vyty?ench tmto projektem Vzd?lvac institut ochrany d?t,o.p.s. Spole?nost Johnson & Johnson se stala partnerem tohoto vzd?lvacho institutu a podpo?ila jeho ?innost v roce 2004.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz